ARCHA Třinec, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Palackého 400, 739 61  Třinec

Kancelář poskytované služby

Vedoucí střediska je k dispozici po telefonické dohodě v pracovní dny od 8.00 - 15.00 hod.

Kancelář vedoucí střediska se nachází na adrese: Hraniční 280, 739 61 Třinec


Koordinátor/sociální pracovník střediska je po telefonické dohodě k dispozici v pracovní dny od 8.00 – 15.00 hod.

Kancelář koordinátora/soc. pracovníka se nachází na adrese chráněného bydlení: Palackého 400, 739 61  Třinec

Doba poskytování služby

 • ubytování je poskytováno nepřetržitě (24 hod./7 dní v týdnu)

 • služby péče jsou poskytovány v pracovní dny od 8.00 - 18.00 hod v rozsahu dle individuální dohody s pracovníkem chráněného bydlení

 • ve večerních a nočních hodinách je v pracovní dny sociální služba poskytována formou pohotovosti na telefonu a to pouze v nezbytně nutných případech

 • o víkendech a státem uznávaných svátcích je sociální služba poskytována formou pohotovosti na telefonu a to pouze v nezbytně nutných případech (zhoršení zdravotního stavu, mimořádná situace)

Kapacita služby

11 uživatelů

Úhrada

Ubytování (včetně elektřiny, tepla, vody, internetu):

 • 180 Kč/den (5.400,-Kč / 30 dní; 5.580,-Kč / 31 dní)

Úkony péče:

 • 100 Kč/hod.

 • Poskytnutá péče je účtována podle skutečně spotřebovaného času v minutách.

Úhrada za služby se řídí dle platného Úhradovníku.

Kontakt

ARCHA Třinec, chráněné bydlení
Palackého 400, 739 61  Třinec

Tel. kancelář pracovníků v chráněném bydlení: 734 645 271

Vedoucí střediska: 
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
mobil: 734 363 348

Koordinátor/sociální pracovník: 
e-mail: archa.trinec@slezskadiakonie.cz
mobil: 734 353 763

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec, chráněné bydlení je poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální podporu k získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ.

 

Cíle sociální služby ve vztahu k uživateli

Cílem je uživatel, který:

a) získá a udrží si dovednosti potřebné pro samostatné bydlení

 • udržuje bydlení (domácnost) v čistotě
 • umí si zajistit stravu (nakupování a příprava jídla)
 • zvládá úkony běžné hygieny
 • dokáže hospodařit se svými financemi

b) umí hledat, navazovat a udržet kontakty s jinými lidmi a vytvářet mezilidské vztahy

 • dokáže oslovit nové lidi
 • komunikuje s rodinou, známými, přáteli
 • je schopen soužití se svým okolím (sousedy apod.)
 • má partnerský vztah
 • umí plánovat volný čas dle svých představ
 • účastní se společenského života (kulturní, sportovní akce apod.)
 • pěstuje své koníčky (čtení, péče o drobné zvířectvo, ruční práce)

c) má zodpovědný přístup ke své nemoci

 • má dostatek informací o svém onemocnění
 • pravidelně navštěvuje svého lékaře
 • užívá předepsané léky
 • ví, co má dělat při zhoršení svého zdravotního stavu

d) má dostatečné hmotné zabezpečení

 • má přehled o dávkách, které si může vyřídit
 • je příjemcem dávek, na které má nárok
 • zvyšuje si svůj příjem pracovní činností (brigády, přivýdělky)
 • je zaměstnán, zvládá pracovní nároky

e) umí se rozhodovat v každodenních situacích

 • samostatně se rozhoduje
 • zná možná rizika svých rozhodnutí
 • zná svá práva a umí je uplatnit

f) umí samostatně využívat veřejně dostupné služby, které potřebuje

 • vyřídí si osobní záležitosti
 • zvládá běžné jednání na úřadech
 • umí vyhledat a kontaktovat sociální službu nebo služby dostupné ve svém okolí

g) získá samostatné bydlení v běžném prostředí, případně v jiném vhodném bydlení podle svých potřeb a možností

 • umí si vyřídit záležitosti vedoucí k získání samostatného bydlení
 • žije ve vlastním bytě sám nebo s podporou jiných sociálních služeb (podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, sociální rehabilitace apod.)

 

Cíle sociální služby ve vztahu k veřejnosti

Sociální služba chce ovlivňovat pohled společnosti na osoby s duševním onemocněním.

 • informovaná veřejnost o problematice duševního onemocnění
 • veřejnost má povědomí o duševních nemocech, jejich problematice a možné stigmatizaci osob s duševním onemocněním
 • veřejnost ví o existenci služeb, na které se mohou obrátit
 • rodina a blízcí jsou v kontaktu se soc. službou a účastní se akcí pořádaných společně pro uživatele a rodinné příslušníky

Cílová skupina

Lidé od 18 do 64 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří jsou v důsledku duševního onemocnění omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení.

Sociální služba je určena pro muže i ženy, kapacita střediska je 11 osob.

Sociální službu neumíme poskytnout:

 • Lidem v akutní fázi závislosti na alkoholu, gamblerství a jiných návykových látkách, diagnostikované psychiatrem.
 • Lidem, kteří chtějí pobytem v chráněném bydlení řešit pouze svou bytovou situaci.
 • Lidem s organickým postižením mozku, které výrazně ovlivňuje psychický stav.
 • Lidem s nařízenou ochrannou léčbou (protialkoholní, toxikomanickou, sexuologickou).
 • Lidem s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem.
 • Lidem s chováním závažným způsobem narušujícím kolektivní soužití diagnostikovaným psychiatrem.
 • Lidem s vícenásobným postižením (tělesným, zrakovým a sluchovým), kteří potřebují specializovanou péči, případně asistenci při komunikaci.
 • Lidem, kteří mají kombinaci mentálního postižení a duševního onemocnění.

 

Zásady poskytování sociální služby

Individuální přístup

Každý uživatel je jedinečný. Respektujeme jeho individualitu, přání a potřeby. S každým pracujeme s ohledem k jeho schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu a dle jeho cílů, přání a potřeb. Podpora ze strany pracovníků je poskytována pouze do výše ztráty schopností uživatele služby.

Svobodné rozhodování

Respektujeme uživatelovo právo se svobodně rozhodnout, v jakém rozsahu mu bude sociální služba poskytována.

Zachování důvěrnosti sdělených informací

Všichni pracovníci respektují důvěrnou a citlivou povahu informací, se kterými pracují.  Dbáme na to, aby jednání s uživateli probíhalo v soukromí a v atmosféře důvěry. Osobní a citlivé údaje o uživatelích (zájemcích), které se pracovníci v souvislosti s poskytováním služby dozví, chrání jako důvěrné.

Respekt

Pracovníci střediska poskytují sociální službu vůči uživateli s úctou, usilují o zachování všech jeho práv a důstojnosti. Uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje při poskytování sociální služby.

Podpora k soběstačnosti

Pracovníci střediska poskytují uživateli takovou míru podpory, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

Zásady střediska ARCHA Třinec vycházejí z hodnot Slezské diakonie.

 

Základní činnosti

 • základní sociální poradenství:

V případě potřeby poskytujeme zdarma základní sociální poradenství, tedy potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Uživatelé se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka, kdy je poskytována individuální pomoc a podpora zejména při přípravě stravy.  Případně se jedná o pomoc se zajištěním stravy jiným způsobem ve vhodných stravovacích zařízeních anebo zajištění dovážky jídla domů. 

 • poskytnutí ubytování:

Chráněné bydlení nabízí celoroční ubytování skupinového typu pro 11 osob. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, je poskytováno ve čtyřech bytech 3+1. Pokoje jsou jednolůžkové, uzamykatelné, jsou standardně vybaveny, uživatelé využívají společnou kuchyň a koupelnu se sociálním zařízením. Byty jsou smíšené, bydlí v nich muži i ženy společně. Byty nejsou bezbariérové, v koupelně se nachází vana. 

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Jedná se o získání dovedností při udržování domácnosti v čistotě, při plánování každodenního úklidu i úklidu většího rozsahu. Dále jde o nácvik obsluhy elektrospotřebičů i jejich údržby, včetně vyhledání servisu. Uživatelé dostávají podporu při péči o prádlo nebo při získávání dovedností v oblasti menších domácích prací. Další oblastí je pomoc v hospodaření s penězi, která může zahrnovat sestavení měsíčních plánů hospodaření, kontrolu a evidenci příjmů a výdajů, placení úhrad nebo spoření, zmapování dluhů a pomoc s jejich praktickým řešením. Tato široká oblast podpory zahrnuje také plánování nákupů, doprovody na nákup a pomoc při výběru zboží.

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Uživatele podporujeme v aktivním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli, a podporu, jedná se i o pomoc v oblasti vztahů se spolubydlícími. Součástí nabízených služeb jsou aktivity vedoucí k získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu a také podpora uživatele při vyhledávání a zajištění vzdělávacích kurzů nebo při kontaktu se zaměstnavatelem či úřadem práce. Podporujeme uživatele v nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, jako je např. péče ozdraví, znalost rizik a jejich předcházení, zodpovědné rozhodování se, plánování denních aktivit, sestavování jídelníčku a mnoho dalších.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Uživatele podporujeme při využívání běžně dostupných služeb a aktivit (cestování MHD, pošta, knihovna, kadeřník…) a nabízíme doprovody. Usilujeme o spolupráci s rodinou a podporujeme uživatele v kontaktu s jejich blízkými. Jsme nápomocni při porozumění běžným společenským normám a při dalších aktivitách, které pomáhají uživatelům při jejich začleňování do společnosti.

 • sociálně terapeutické činnosti:

Pomocí rozhovorů a tzv. individuálního plánování spolupracujeme s uživatelem na řešení jeho nepříznivé sociální situace. Součástí je také mapování potřeb uživatele, vyhodnocení individuálních plánů, protikrizové plánování a osobní podpora, např. formou podpůrných rozhovorů nebo návštěv během hospitalizace.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pracovník se snaží zvyšovat povědomí uživatele o jeho základních právech i povinnostech jednak ve vztahu k poskytovateli služby, ale také v rámci vyřizování různých nedoplatků, řešení nevhodných půjček, reklamací, komunikace se soudy, při odstoupení od smlouvy nebo podávání stížností.

 

SOUBORY KE STAŽENÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU:

Žádost o poskytnutí sociální služby

Příloha žádosti - Vyjádření amb. psychiatra - vyplňuje psychiatr

Informační balíček

Leták služby

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor