ARCHA Třinec, chráněné bydlení

ARCHA Třinec, chráněné bydlení

Adresa Jablunkovská 407-408, 739 61 Třinec (kancelář pracovníků) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby ubytování - nepřetržitě (24 hod./7 dní v týdnu), úkony péče dle individuální domluvy: pondělí - pátek 8:00 - 18:00 hod. o víkendech a svátcích mezi 7:00 - 18:00 hod. je služba poskytována formou pohotovosti na telefonu
Kapacita 11 uživatelů jednolůžkové pokoje
Kontakt
Lada Rakowská, DiS. Soc. pracovník (jednání se zájemcem) 732 597 809 sp.archatc@slezskadiakonie.cz
Mgr. et Mgr. Hana Worková Koordinátor, soc. pracovník 734 353 763 archa.trinec@slezskadiakonie.cz
Bc. Romana Dobšová, DiS. Vedoucí střediska 734 363 348 jordan@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Webová stránka

Poslání služby

Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec, chráněné bydlení je poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální podporu k získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ.

Cíle služby

Cílem je uživatel, který: 

 

a) získá a udrží si dovednosti potřebné pro samostatné bydlení 

 • udržuje domácnost v čistotě 
 • umí si zajistit stravu (nakupování a příprava jídla)
 • zvládá úkony běžné hygieny
 • dokáže hospodařit se svými financemi  

 

b) umí hledat, navazovat a udržet kontakty s jinými lidmi

 • dokáže oslovit nové lidi
 • komunikuje s rodinou, známými, přáteli
 • je schopen soužití se svým okolím (sousedy apod.)
 • hledá či udržuje partnerský vztah

 

c) umí plánovat volný čas dle svých představ

 • účastní se společenského života (kulturní, sportovní akce apod.)
 • věnuje se svým zálibám

 

d) udržuje si psychickou a fyzickou pohodu

 • pravidelně navštěvuje své lékaře 
 • užívá předepsané léky a dodržuje léčebný režim
 • zajímá se o svůj zdravotní stav
 • ví, co má dělat při zhoršení svého zdravotního stavu

 

e) má dostatečné hmotné zabezpečení

 • má přehled o dávkách, které si může vyřídit
 • je příjemcem dávek, na které má nárok
 • zvyšuje si svůj příjem pracovní činností (brigády, přivýdělky)
 • je zaměstnán, zvládá pracovní nároky

 

f) umí samostatně využívat veřejně dostupné služby, které potřebuje

 • vyřídí si osobní záležitosti
 • zvládá běžné jednání na úřadech
 • zná svá práva a umí je uplatnit
 • umí vyhledat a kontaktovat sociální službu nebo služby dostupné ve svém okolí

 

g) získá samostatné bydlení v běžném prostředí podle svých představ a možností

 • umí si vyřídit záležitosti vedoucí k získání samostatného bydlení
 • žije ve vlastním bytě sám nebo s podporou jiných sociálních služeb (podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, sociální rehabilitace apod.)
   

Cílová skupina

Lidé od 18 do 64 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří jsou v důsledku duševního onemocnění omezeni ve své soběstačnosti a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba je určena pro muže i ženy, byty jsou smíšené (každý uživatel má svůj jednolůžkový pokoj). Více informací viz Informační balíček pro zájemce o sociální službu.

 

Sociální služba není určena:

 

 • Lidem v akutní fázi závislosti na alkoholu, gamblerství a jiných návykových látkách, diagnostikované psychiatrem.
 • Lidem s nařízenou ochrannou léčbou (protialkoholní, toxikomanickou, sexuologickou).
 • Lidem s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem.
 • Lidem s chováním závažným způsobem narušujícím kolektivní soužití diagnostikovaným psychiatrem.
 • Lidem s organickým postižením mozku, které výrazně ovlivňuje psychický stav.
 • Lidem s vícenásobným postižením (tělesným, zrakovým a sluchovým), kteří potřebují specializovanou péči, případně asistenci při komunikaci nebo bezbariérové prostředí. 
 • Lidem, kteří mají kombinaci duševního onemocnění a středně těžkého, těžkého nebo hlubokého mentálního postižení.
   
image

Zásady

Individuální přístup

Každý uživatel je jedinečný. S každým uživatelem pracujeme s ohledem k jeho schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu a dle jeho cílů, přání a potřeb.

Svobodné rozhodování

Respektujeme uživatelovo právo se svobodně rozhodnout, informuje ho o případném riziku.

Podpora k soběstačnosti

Pracovníci střediska poskytují uživateli takovou míru podpory, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

Respekt

Pracovníci střediska poskytují sociální službu vůči uživateli s úctou, v atmosféře důvěry, usilují o zachování všech jeho práv a důstojnosti. Uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje při poskytování sociální služby.

Nabídka služeb

 • základní sociální poradenství:

V případě potřeby poskytujeme zdarma základní sociální poradenství, tedy potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Uživatelé se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka, kdy je poskytována individuální pomoc a podpora zejména při přípravě stravy.  Případně se jedná o pomoc se zajištěním stravy jiným způsobem ve vhodných stravovacích zařízeních anebo zajištění dovážky jídla domů. 

 • poskytnutí ubytování:

Chráněné bydlení nabízí celoroční ubytování skupinového typu pro 11 osob. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti. Pokoje jsou jednolůžkové, uzamykatelné, jsou standardně vybaveny, uživatelé využívají společnou kuchyň a koupelnu se sociálním zařízením. Byty jsou smíšené, bydlí v nich muži i ženy společně. Byty nejsou bezbariérové, v koupelně se nachází vana. 

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Jedná se o získání dovedností při udržování domácnosti v čistotě, při plánování každodenního úklidu i úklidu většího rozsahu. Dále jde o nácvik obsluhy elektrospotřebičů i jejich údržby, včetně vyhledání servisu. Uživatelé dostávají podporu při péči o prádlo nebo při získávání dovedností v oblasti menších domácích prací. Další oblastí je pomoc v hospodaření s penězi, která může zahrnovat sestavení měsíčních plánů hospodaření, kontrolu a evidenci příjmů a výdajů, placení úhrad nebo spoření, zmapování dluhů a pomoc s jejich praktickým řešením. Tato široká oblast podpory zahrnuje také plánování nákupů, doprovody na nákup a pomoc při výběru zboží.

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Uživatele podporujeme v aktivním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli, a podporu, jedná se i o pomoc v oblasti vztahů se spolubydlícími. Součástí nabízených služeb jsou aktivity vedoucí k získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu a také podpora uživatele při vyhledávání a zajištění vzdělávacích kurzů nebo při kontaktu se zaměstnavatelem či úřadem práce. Podporujeme uživatele v nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, jako je např. péče ozdraví, znalost rizik a jejich předcházení, zodpovědné rozhodování se, plánování denních aktivit, sestavování jídelníčku a mnoho dalších.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Uživatele podporujeme při využívání běžně dostupných služeb a aktivit (cestování MHD, pošta, knihovna, kadeřník…) a nabízíme doprovody. Usilujeme o spolupráci s rodinou a podporujeme uživatele v kontaktu s jejich blízkými. Jsme nápomocni při porozumění běžným společenským normám a při dalších aktivitách, které pomáhají uživatelům při jejich začleňování do společnosti.

 • sociálně terapeutické činnosti:

Pomocí rozhovorů a tzv. individuálního plánování spolupracujeme s uživatelem na řešení jeho nepříznivé sociální situace. Součástí je také mapování potřeb uživatele, vyhodnocení individuálních plánů, protikrizové plánování a osobní podpora, např. formou podpůrných rozhovorů nebo návštěv během hospitalizace.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pracovník se snaží zvyšovat povědomí uživatele o jeho základních právech i povinnostech jednak ve vztahu k poskytovateli služby, ale také v rámci vyřizování různých nedoplatků, řešení nevhodných půjček, reklamací, komunikace se soudy, při odstoupení od smlouvy nebo podávání stížností.

 

Další důležité adresy a kontakty:

 • Jablunkovská 407-408, 739 61 Třinec - kancelář pracovníků - zde zasílejte písemné žádosti o přijetí do sociální služby
 • Palackého 400, 739 61 Třinec - byt uživatelů sociální služby 3+1
 • Jablunkovská 406, 739 61 Třinec - byt uživatelů sociální služby 4+1
 • Jablunkovská 704, 739 61 Třinec - byt uživatelů sociální služby 2+1
 • Jablunkovská 692, 739 61 Třinec- byt uživatelů sociální služby 2+1
 • Máchova 658, 739 61 Třinec - byt uživatelů sociální služby 4+1

 

Cena za ubytování a služby:

 • Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji (všechny pokoje jsou jednolůžkové): 250 Kč/den
 • Cena za poskytnuté úkony péče: 155 Kč/hod. (při péči nad 80 hod. za 135 Kč/hod.) Poskytnutá péče je účtována podle skutečně spotřebovaného času v minutách.
 • Úhrada za služby se řídí dle platného Úhradovníku.

 

Zájemci o sociální službu prosím kontaktujte sociálního pracovníka na uvedených kontaktech.

 

image

Fotogalerie

ARCHA Třinec, chráněné bydlení

Kancelář

Adresa: Jablunkovská 407-408, 739 61 Třinec

Podporují nás

Logo Třinec
Logo MPSV
Logo MSK
Bílovec
Logo Mosty u Jablunkova
Zlín
Návsí