ARCHA Třinec, chráněné bydlení

ARCHA Třinec, chráněné bydlení

Adresa Palackého 400, 739 61 Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby ubytování je poskytováno nepřetržitě (24 hod./7 dní v týdnu) v pracovní dny od 8.00 - 18.00 hod. v rozsahu dle individuální dohody, o víkendech a svátcích mezi 7:00 - 18:00 hod. je služba poskytována formou pohotovosti na telefonu
Kapacita 11 uživatelů
Kontakt

Poslání služby

Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec, chráněné bydlení je poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální podporu k získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ

Cíle služby

Sociální služba chce ovlivňovat pohled společnosti na osoby s duševním onemocněním.

 • informovaná veřejnost o problematice duševního onemocnění
 • veřejnost má povědomí o duševních nemocech, jejich problematice a možné stigmatizaci osob s duševním onemocněním
 • veřejnost ví o existenci služeb, na které se mohou obrátit
 • rodina a blízcí jsou v kontaktu se soc. službou a účastní se akcí pořádaných společně pro uživatele a rodinné příslušníky

Cílem je uživatel, který: 

získá a udrží si dovednosti potřebné pro samostatné bydlení 
udržuje domácnost v čistotě 
umí si zajistit stravu (nakupování a příprava jídla)
zvládá úkony běžné hygieny
dokáže hospodařit se svými financemi  
umí hledat, navazovat a udržet kontakty s jinými lidmi
dokáže oslovit nové lidi
komunikuje s rodinou, známými, přáteli
je schopen soužití se svým okolím (sousedy apod.)
hledá či udržuje partnerský vztah
umí plánovat volný čas dle svých představ
účastní se společenského života (kulturní, sportovní akce apod.)
věnuje se svým zálibám
udržuje si psychickou a fyzickou pohodu
pravidelně navštěvuje své lékaře 
užívá předepsané léky a dodržuje léčebný režim
zajímá se o svůj zdravotní stav
ví, co má dělat při zhoršení svého zdravotního stavu
má dostatečné hmotné zabezpečení
má přehled o dávkách, které si může vyřídit
je příjemcem dávek, na které má nárok
zvyšuje si svůj příjem pracovní činností (brigády, přivýdělky)
je zaměstnán, zvládá pracovní nároky
umí samostatně využívat veřejně dostupné služby, které potřebuje
vyřídí si osobní záležitosti
zvládá běžné jednání na úřadech
zná svá práva a umí je uplatnit
umí vyhledat a kontaktovat sociální službu nebo služby dostupné ve svém okolí
získá samostatné bydlení v běžném prostředí podle svých představ a možností
umí si vyřídit záležitosti vedoucí k získání samostatného bydlení
žije ve vlastním bytě sám nebo s podporou jiných sociálních služeb (podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, sociální rehabilitace apod.)
 

Cílová skupina

Lidé od 18 do 64 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří jsou v důsledku duševního onemocnění omezeni ve své soběstačnosti a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba je určena pro muže i ženy, kapacita střediska je 11 osob. 

Sociální služba není určena:

 • Lidem v akutní fázi závislosti na alkoholu, gamblerství a jiných návykových látkách, diagnostikované psychiatrem.
 • Lidem s nařízenou ochrannou léčbou (protialkoholní, toxikomanickou, sexuologickou).
 • Lidem s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem.
 • Lidem s chováním závažným způsobem narušujícím kolektivní soužití diagnostikovaným psychiatrem.
 • Lidem s organickým postižením mozku, které výrazně ovlivňuje psychický stav.
 • Lidem s vícenásobným postižením (tělesným, zrakovým a sluchovým), kteří potřebují specializovanou péči, případně asistenci při komunikaci nebo bezbariérové prostředí. 
 • Lidem, kteří mají kombinaci duševního onemocnění a středně těžkého, těžkého nebo hlubokého mentálního postižení.
   
image

Zásady

Individuální přístup

Každý uživatel je jedinečný. S každým uživatelem pracujeme s ohledem k jeho schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu a dle jeho cílů, přání a potřeb.

Svobodné rozhodování

Respektujeme uživatelovo právo se svobodně rozhodnout, informuje ho o případném riziku.

Podpora k soběstačnosti

Pracovníci střediska poskytují uživateli takovou míru podpory, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

Respekt

Pracovníci střediska poskytují sociální službu vůči uživateli s úctou, v atmosféře důvěry, usilují o zachování všech jeho práv a důstojnosti. Uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje při poskytování sociální služby.

Nabídka služeb

 • základní sociální poradenství:

V případě potřeby poskytujeme zdarma základní sociální poradenství, tedy potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Uživatelé se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka, kdy je poskytována individuální pomoc a podpora zejména při přípravě stravy.  Případně se jedná o pomoc se zajištěním stravy jiným způsobem ve vhodných stravovacích zařízeních anebo zajištění dovážky jídla domů. 

 • poskytnutí ubytování:

Chráněné bydlení nabízí celoroční ubytování skupinového typu pro 11 osob. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, je poskytováno ve čtyřech bytech 3+1. Pokoje jsou jednolůžkové, uzamykatelné, jsou standardně vybaveny, uživatelé využívají společnou kuchyň a koupelnu se sociálním zařízením. Byty jsou smíšené, bydlí v nich muži i ženy společně. Byty nejsou bezbariérové, v koupelně se nachází vana. 

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Jedná se o získání dovedností při udržování domácnosti v čistotě, při plánování každodenního úklidu i úklidu většího rozsahu. Dále jde o nácvik obsluhy elektrospotřebičů i jejich údržby, včetně vyhledání servisu. Uživatelé dostávají podporu při péči o prádlo nebo při získávání dovedností v oblasti menších domácích prací. Další oblastí je pomoc v hospodaření s penězi, která může zahrnovat sestavení měsíčních plánů hospodaření, kontrolu a evidenci příjmů a výdajů, placení úhrad nebo spoření, zmapování dluhů a pomoc s jejich praktickým řešením. Tato široká oblast podpory zahrnuje také plánování nákupů, doprovody na nákup a pomoc při výběru zboží.

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Uživatele podporujeme v aktivním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli, a podporu, jedná se i o pomoc v oblasti vztahů se spolubydlícími. Součástí nabízených služeb jsou aktivity vedoucí k získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu a také podpora uživatele při vyhledávání a zajištění vzdělávacích kurzů nebo při kontaktu se zaměstnavatelem či úřadem práce. Podporujeme uživatele v nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, jako je např. péče ozdraví, znalost rizik a jejich předcházení, zodpovědné rozhodování se, plánování denních aktivit, sestavování jídelníčku a mnoho dalších.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Uživatele podporujeme při využívání běžně dostupných služeb a aktivit (cestování MHD, pošta, knihovna, kadeřník…) a nabízíme doprovody. Usilujeme o spolupráci s rodinou a podporujeme uživatele v kontaktu s jejich blízkými. Jsme nápomocni při porozumění běžným společenským normám a při dalších aktivitách, které pomáhají uživatelům při jejich začleňování do společnosti.

 • sociálně terapeutické činnosti:

Pomocí rozhovorů a tzv. individuálního plánování spolupracujeme s uživatelem na řešení jeho nepříznivé sociální situace. Součástí je také mapování potřeb uživatele, vyhodnocení individuálních plánů, protikrizové plánování a osobní podpora, např. formou podpůrných rozhovorů nebo návštěv během hospitalizace.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pracovník se snaží zvyšovat povědomí uživatele o jeho základních právech i povinnostech jednak ve vztahu k poskytovateli služby, ale také v rámci vyřizování různých nedoplatků, řešení nevhodných půjček, reklamací, komunikace se soudy, při odstoupení od smlouvy nebo podávání stížností.

 

135 Kč/hod.

Poskytnutá péče je účtována podle skutečně spotřebovaného času v minutách.

Úhrada za služby se řídí dle platného Úhradovníku.

 

Zájemci o sociální službu prosím kontaktujte sociálního pracovníka:

Sociální pracovník: 
e-mail: sp.archatc@slezskadiakonie.cz
mobil: 732 597 809

image

Fotogalerie

Podporují nás

Logo Karviná
Logo Třinec
Logo MPSV
Logo MSK