KARMEL Tichá, denní stacionář

KARMEL Tichá, denní stacionář

Adresa Tichá 295, 742 74 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí – Pátek od 6:30 do 16:00 hod. lužby jsou poskytovány ambulantně v pracovních dnech (s výjimkou státních svátků). Denní pobyt, tj. denně, pondělí – pátek od 6:30 do 16:00 hod.
Kapacita 6 klientů/den
Kontakt
Marie Mayerhofferová Vedoucí střediska 734 780 233 karmel.ticha@slezskadiakonie.cz
Eva Matulová Sociální pracovník 731 146 931 sp.ticha@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

UPOZORNĚNÍ!!!   

2.2.2024 DENNÍ STACIONÁŘ UZAVŘEN Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Poslání služby

Posláním denního stacionáře Karmel Tichá je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením přiměřenou pomoc a podporu. Služba nabízí prostor pro aktivně strávený den, setkávání se s vrstevníky a pro získávání dovedností potřebných k samostatnějšímu životu.

Cíle služby

Cílem služby je:

 • Klient, který si zachovává a rozvíjí dovednosti každodenního života.
  • vyhodnocujeme potřebnou výši podpory klienta, a to ve všech oblastech (tj. péče o svou osobu, domácí práce, cestování, apod.)
  • vyhodnocujeme změny v posunu samostatnosti klienta a to dle vyhodnocení pracovníků, dle sdělení blízkých a jiných osob
    
 • Klient, který projevuje, či vyjadřuje své potřeby a přání, dokáže sdělit, co potřebuje a to i jinak než slovy.
  • vyhodnocujeme používané metody v komunikaci, pomůcky pro komunikaci  
  • vyhodnocujeme potřebu podpory pro komunikaci (samostatnost a funkčnost komunikace)
    
 • Klient, který se seberealizuje, tráví svůj den aktivně a smysluplně.
  • vyhodnocujeme trávení volného času individuální (co má klient rád a v tom ho podporujeme) i skupinovou formu
  • vyhodnocujeme zapojení klienta do činností ve stacionáři
    
 • Klient, který je součástí komunity, má kontakt se svými vrstevníky, využívá běžně dostupné služby v okolí, rozvíjí a zachovává vztahy s rodinou a přáteli
  • vyhodnocujeme rodinné, přátelské vztahy
  • vyhodnocujeme využívání ostatních služeb v běžném prostředí, které vedou k pestrosti života a nezávislosti na službě 

Nutno zdůraznit, že v naší službě nelze předpokládat jen cíle rozvojové, ale úspěchem je udržení stávajících schopností klienta, popř. zpomalování úpadku sebeobslužných schopností souvisejících s charakteristickým vývojem dopadů postižení v průběhu přibývání věku klientů.

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním (středně těžká a těžká mentální retardace) a kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra, závislí na pomoci druhé osoby.

Věková struktura:

 • dospělí od 18 let
 • pro nově příchozí je stávající horní věková hranice omezená věkem 45 let

Služba není určena pro:

 • osoby imobilní, které se nezvládají pohybovat po schodech (služba není poskytována v bezbariérovém prostředí)
 • osoby s takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby
 • osoby, které vzhledem ke zdravotnímu stavu vyžadují péči zdravotnického zařízení
 • osoby, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Denní stacionář je koedukovaným zařízením – pro muže i ženy.
Prostory stacionáře jsou zcela bariérové – bez výtahu, se schodišti.

image

Zásady

Podpora a nezbytná míra péče

Průběžně zjišťujeme, co klient potřebuje. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, dovedností a z jeho životního příběhu. Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.

Naplňování práv klienta

Maximální naplňování práv klienta, včetně práva na přiměřené riziko. Každý z našich klientů je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho důstojnost a lidská práva. Podle potřeby služba pomáhá při prosazování práv. Úkolem není odstranit všechna rizika, ale minimalizovat na přijatelnou míru.

Individualizovaná podpora klienta

Práce s klientem je přizpůsobena jeho tempu a schopnostem. Hledá se nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob komunikace a celkového přístupu. Mluvíme s klienty tak, aby nám rozuměli, a umíme s klienty mluvit i jinak než slovy. Mluvíme s klienty tak, aby se sami mohli rozhodovat, pracovníci poskytují podporu pro samostatné rozhodování.

Zamezení sociálnímu vyloučení klienta

Vytváříme bezpečné a podnětné domácí prostředí v komunitě, která však využívá možností běžného života (klient je např. podporován při využívání vnějších dostupných služeb).

Týmová spolupráce

Dodržujeme jednotnost postupů v podpoře a péči o klienty, pracovní tým respektuje společná rozhodnutí. Důraz je kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Nabídka služeb

Obsahem služby je:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních podmínek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy
 • poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • poskytování sociálně - terapeutických činností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabídka fakultativních služeb (podmínky úhrad):

Středisko KARMEL Tichá se zavazuje poskytovat nad rámec základních činností, na vyžádání klienta, případně opatrovníka, fakultativní činností formou placených služeb, které platí klient ze svých financí.
V současné době se jedná o zajištění dopravy (přepravy klienta) automobilem střediska.
 

 

image

KARMEL Tichá, denní stacionář

Podporují nás