Housing First

Housing First

Adresa Frýdek-Místek - Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek Místek Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pracovní doba: 8-16 h
Kapacita Kapacita/celkový počet účastníků: 60 (Celkový počet osob/účastníků - zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod., které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor)
Ke stažení Housing First
Kontakt
Bc. Erika Němčíková Frýdek-Místek 703499988 sp1.hf@slezskadiakonie.cz
Mgr. Michaela Dziková Třinec 704675751 sp3.hf@slezskadiakonie.cz
Mgr. Nikol Žůrková Karviná 703499990 sp2.hf@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Hlavním cílem je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.  Úspěšnost programu pro danou rizikovou skupinu se odvíjí od intenzity sociální práce. Účastník projektu by měl být schopen co nejvíce ovlivňovat, jak mu bude podpora poskytována. Podpora bude poskytována v takové míře a takovými způsoby, jak ji uživatelé potřebují.

Cíle služby

Základní principy Housing First se kterými pracujeme: 

•    bydlení je lidské právo,
•    možnost volby a kontroly na straně klientů (podpora je individuální a rozvíjí silné stránky klienta),
•    oddělení bydlení a podpory (je vyžadováno plnění běžných povinností nájemníka, avšak bydlení není podmíněno např. abstinencí),
•    zaměření na zotavení (důraz na individuální prospěch a smysluplnost s důrazem na rozhodování a směřování svého života),
•    minimalizace rizik, neboli „harm reduction“ (holistický přístup zaměřený na celou osobnost, např. při užívání drog a alkoholu, usiluje o řešení všech příčin a následků, nikoliv pouze o detoxikační léčbu),
•    aktivní zapojení bez donucení (pracovníci podpory aktivně nabízí klientovi podporu),
•    individuální plánování,
•    flexibilní podpora na potřebnou dobu.

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení.

image

Nabídka služeb

 

Klíčové aktivity: 

aktivita A: Podpora zabydlování a podpora v bydlení
Hlavním cílem aktivity je podpora přechodu cílové skupiny ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a podpořit udržení bydlení dlouhodobě. Bydlení bude zajištěno ve standardních nájemních bytech, bude nesegregované, nekoncentrované, bude se jednat o samostatné bydlení, bude nastavena adekvátní individuální podpora pro cílovou skupinu.

aktivita B3: Posílení prevence ztráty bydlení
Hlavním cílem této aktivity je včasná intervence - minimalizace rizik a hrozeb ztráty bydlení, tedy minimalizace počtu osob, které se mohou opětovně dostat do situace bez bydlení. Předpokládá se, že včasnou intervencí (platby nájemného, poradenství, komunikace se sousedy, pronajímateli, úřady) se sníží počty osob, jimž hrozí vystěhování z bytu (neprodloužení či ukončení nájemního vztahu) a naopak se zvýší počet osob, které se z neadekvátního bydlení dostanou do vyhovujícího.

 


Housing First Slezská diakonie
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000106

 

Specifické cíle/opatření: Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

image

Fotogalerie

Housing First

Pracoviště Karviná

Adresa: Karviná – Fryštátská 64/9, 733 01 Karviná

Pracoviště Třinec

Adresa: Třinec – Jablunkovská 705, 739 61 Třinec

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropská unie
Operační program Zaměstnanost plus