EUNIKA Karviná, denní stacionář

EUNIKA Karviná, denní stacionář

Adresa Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí – Pátek 7:00-16:00 7:00 – 10:00 dle individuální domluvy, 10:00 – 16:00 stabilní provozní doba, 7:00 - 15:00 provozní doba o letních prázdninách.
Kapacita 9 osob Okamžitá kapacita
Kontakt
Karolína Bobek Paździorová vedoucí střediska 731 670 761 vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
Mgr. Kateřina Heczková Sociální pracovník 739 391 779 soc.eunika@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním EUNIKA Karviná, denního stacionáře je pravidelná pomoc a podpora osobám se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. Poskytujeme sociální péči, poradenství a další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce samostatní v každodenním životě.

 

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby klient podle svých možností, potřeb a přání zvládl ve svém životě sám nebo s dopomocí:

 • najíst se, obléct, používat hygienu.
 • být účasten aktivit, které ho těší, přinášejí mu radost a uspokojují potřebu smysluplného trávení volného času.
 • pohybovat se samostatně nebo s pomůckou.
 • rozvinout, případně naučit činnosti potřebné pro život skrze vzdělávání, nácviky dovedností aj.
 • vykonávat potřebné domácí práce, které je zajímají a které potřebuje ovládat. 
 • posílit své motorické schopnosti. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou denního stacionáře jsou osoby od 18 let, které v době uzavření Smlouvy nepřekročili věk 45 let.

Jedná se o osoby s:

 • mentálním postižením,
 • DMO,
 • kombinovaným postižením,
 • poruchami autistického spektra,

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby s projevy agresivity, která ohrožuje osoby samotné i jejich okolí,
 • osoby s projevy duševního onemocnění,
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře.

Pokud je nejasné zařazení uživatele do jedné z cílových skupin, bude adaptační období v průběhu prvních tří měsíců sloužit k přezkoumání potřebnosti využívání sociálních služeb v denním stacionáři. 

image

Zásady

Individuální přístup

Respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání.

Povzbuzující a motivující přístup

Uživatel je při poskytování sociálních služeb povzbuzován a motivován v jeho každodenních činnostech.

Týmová spolupráce

Jednotný přístup všech pracovníků k uživateli, jejich vzájemná koordinace a spolupráce.

Profesionalita

Pracovníci si při své práci počínají profesionálně, vzdělávají se, vždy hájí zájmy uživatele a jednají v jeho prospěch.

Nabídka služeb

Základní činnosti

a. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 • pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
 • pomoc a podpora při obouvání a zouvání, 
 • podpora a dohled při postavení se, stání a chůze, posazení se, sezení, 
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při změně poloh, 
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při přípravě vlastní svačiny.

b. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, úst, rukou, čištění zubů, česání),
 • pomoc při použití WC, výměna plen, hygienických vložek apod.

c. Poskytnutí stravy

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Pitný režim, snídaně, oběd, dopolední, odpolední svačina. 

d. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Pracovně výchovná činnost: 

 • nácvik přípravy jednoduchých pokrmů (pečení, příprava pohoštění, pomazánek, salátů aj.), 
 • péče o domácnost (žehlení, péče o květiny, mytí nádobí, vysávání aj.), 
 • nakupování (hospodaření s penězi, plánování rozpočtu, rozlišení hodnoty peněz),
 • tvoření a práce s materiálem (práce s hmotou, papírem, látkou, jiným materiálem, tvorba dekoračních předmětů),
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující začleňování osob.

2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

 • pohybové aktivity (polohování, protahování, motorická aktivizace s prvky ergoterapie),
 • relaxace, relaxace s prvky bazální stimulace, míčkování,
 • pobyt ve snoezelen místnosti (poslech hudby aj. aktivity), 
 • hudební chvilka – zpívání, tancování, hraní na hudební nástroje, křesťanské zpívání, 
 • četba, audio, video nahrávky,trénink paměti, rozvíjení logického a abstraktního uvažování, základů práce s PC, iPadem, telefonem, prohlubování trivia a jiných aktivit vycházející z individuálních potřeb uživatele).

3. Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:
doprava klientů služebním vozidlem do školy, školského zařízení, zařízení určené pro přípravu na budoucí povolání. 

e. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (návštěva kina, kavárny, restaurace, využití hromadné dopravy), 
 • podpora při obnovení, posílení rodinných vazeb,
 • vycházky po okolí.

f. Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – fyzická a slovní podpora při nácviku sebeobslužných činností, podpora v navazování vztahů, přiměřených reakcí a komunikace s druhými lidmi. 

g. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
 • pomoc při vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči aj.,
 • poskytování aktuálních informací o změnách v sociální oblasti,  
 • pomoc při vyplňování tiskopisů (úřady, nadace, jiné žádosti),
 • usnadňování komunikace s institucemi, v případě potřeby zajištění doprovodu,
 • poskytování informací o institucích, organizacích a dalších sociálních službách v průběhu i při ukončení poskytování sociální služby v denním stacionáři (denní stacionáře, školy, pobytové služby),
 • pomoc při zajištění kontaktu s jinými odborníky apod. (logoped, psychology, psychiatr, podpůrné skupiny).


Fakultativní činnosti a sazebník úhrad ke stažení ZDE

image

Fotogalerie

EUNIKA Karviná, denní stacionář

Podporují nás

Logo Těrlicka