ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Adresa Máchova 643, Třinec 739 61 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Naleznete v sekci Poskytované služby
Kapacita 1 pracovník na 1 klienta Konzultace s klientem může probíhat: osobně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu či dopisu.
Kontakt

Poslání služby

Posláním zařízení Slezské diakonie – Poradny ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství,
je poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s domácím násilím, týráním a zneužíváním, s obtížemi
v rodinných a mezilidských vztazích nebo s užíváním alkoholu, jiných návykových látek
a hazardní hrou.
Pomáháme klientům zorientovat se ve vlastní situaci, podporujeme je v nalezení a realizaci možných řešení a přijímání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Cíle služby

Oběti a svědci domácího násilí, týrání a zneužívání. Osoby s obtížemi v rodinných
a mezilidských vztazích.

 • Poskytovat informace o domácím násilí a možnostech jeho řešení.
 • Poskytovat klientům odbornou pomoc a podporu (např. sociální poradenství, psychologickou pomoc) při řešení rodinných a vztahových krizí.
 • Umožnit obětem a svědkům domácího násilí, domoci se práva na ochranu
  před nezákonným chováním blízké osoby (např. sociální a právní poradenství, zprostředkování kontaktů na podpůrné instituce).
 • Poskytovat krizovou intervenci lidem v krizových životních situacích.
 • Rozvíjet spolupráci s jinými institucemi zabývajícími se prácí s oběťmi domácího násilí.
 • Poskytovat informace odborné a laické veřejnosti o problematice domácího násilí a problémech v rodinných a mezilidských vztazích.

Osoby užívající alkohol, jiné návykové látky a hazardní hráči.

 • Podporovat klienty v pozitivních změnách směřujících ke zlepšení zdravotního stavu, péče o své zdraví, fyzické a psychické kondice, případně celkové stabilizaci nového životního stylu bez návykových látek a hazardního hraní.
 • Podporovat klienty v začlenění do rodinného, pracovního i společenského života.
 • Posilovat motivaci a rozvíjet kompetence klientů potřebných k řešení a zvládání svých problémů.
 • Zprostředkovat kontakty s dalšími organizacemi v případě zájmu klienta (např. detox, úřad práce, lékaři apod.).
 • Poskytovat informace odborné i laické veřejnosti o problematice zneužívání návykových látek a o hazardním hráčství.

Jejich rodinní příslušníci a blízké osoby.

 • Vytvoření a posílení kompetencí rodiny a blízkých osob při řešení problémů spojených s nepříznivou sociální situací klienta.
 • Podpora rodinného systému klienta.

Cílová skupina

 • Oběti a svědci domácího násilí, týrání a zneužívání.
 • Osoby s obtížemi v rodinných a  mezilidských vztazích.
 • Osoby užívající alkohol, jiné návykové látky a hazardní hráči.
 • Jejich rodinní příslušníci a blízké osoby.

Pracujeme s osobami ve věku od 15 let.

Služby neposkytujeme osobám, které se nacházejí ve stavu znemožňujícím poskytnutí služby:

 • fyzická a slovní agrese,
 • osoby pod zjevným vlivem alkoholu, návykových látek,
 • osoby s projevy psychiatrického onemocnění (akutní psychotické projevy),
 • osoby neslyšící nebo cizinci, kteří nedisponují pomůckami či opatřeními, které pomohou s porozuměním.

Služba není poskytována osobám, které žádají pouze právní konzultaci či zastupování, dluhové poradenství, poradenství v občanskoprávních a majetkových sporech a rodinnou
či manželskou psychoterapii.

image

Zásady

Individuální přístup

přistupujeme ke každému klientovi jako k jedinečné a neopakovatelné bytosti. Při práci s ním vycházíme z jeho potřeb a možností.

Mlčenlivost

pracovníci poradny ELPIS Třinec zachovávají mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozví v souvislosti s poskytnutím služby. Služba může být poskytnuta anonymně.

Respekt

pracovníci poradny ELPIS Třinec nabízí pomoc všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, společenského postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace. Pracovníci zachovávají osobní a lidský přístup a důstojné jednání s klienty. Klient je respektován ve svých rozhodnutích a je podporován v samostatnosti.

Dobrovolnost

služby poskytujeme na základě dobrovolnosti, klient má možnost poskytování služby v kterékoliv fázi ukončit bez udání důvodu.

Důvěrnost

poradenské rozhovory s klienty probíhají v soukromí konzultační místnosti bez přítomnosti dalších osob (s výjimkou souhlasu klienta s jejich přítomností), čímž je posilována atmosféra jistoty a bezpečí.

Nabídka služeb

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zprostředkování navazujících služeb

sociálně terapeutické činnosti

 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • poskytnutí krizové intervence

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s přirozeným sociálním prostředím.

Dále nabízíme:

 • Žáci a studenti základních a středních škol (preventivní semináře).
 • Široká veřejnost (bezplatné besedy a semináře s tématikou domácího násilí a problémů v rodinných a mezilidských vztazích (např. Hádky v rodině, Jazyky lásky, Sám sobě psychologem, O domácím násilí aneb jak z toho ven).

Provozní doba

Po:   8.00 – 12.00   12.30 – 18.00 pro objednané
Út:   8.00 – 12.00   12.30 – 16.00

St:   8.00 – 12.00   12.30 – 16.00   16.00 – 18.00 pro objednané

Čt:   8.00 – 12.00   12.30 – 16.00
Pá:   8.00 – 12.00

Kontakty na psychologa a poradenského pracovníka

739 345 102 - psycholog
739 329 557 - poradenský pracovník

psycholog.elpis.tc@slezskadiakonie.cz - psycholog
terapeut.elpis.tc@slezskadiakonie.cz - poradenský pracovník

image

Fotogalerie

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Podporují nás