ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství

ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství

Adresa Zahradní 1455/1, 792 01 Bruntál Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba v sekci dokumenty ke stažení
Kapacita Okamžitá kapacita 1 klient
Kontakt
Bc. Klára Maková koordinátor střediska/sociální pracovník 734 518 846 elpis.br@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lenka Koběrská psycholog
Sociální sítě Webová stránka

Poslání služby

Elpis Bruntál, poskytuje odborné sociální poradenství o možnostech a formách pomoci, nezbytnou psychickou podporu a individuální provázení obětem a svědkům domácího násilí a trestných činů spojených s násilím, týráním a zneužíváním. Prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa pomáhá stabilizovat klienta v běžném životě, provádí ho krizovým obdobím a poskytuje informace o možnostech řešení jeho situace. 
Poradna zaručuje bezpečí, diskrétní prostředí a vždy respektuje právo klienta se svobodně rozhodnout.

 

Ocitli jste se v obtížné životní situaci? Více informací k možné podpoře a pomoci najdete na našich webových stránkách

 

Cíle služby

 • Provést klienta krizovou situací až do fáze, kdy je situace vyřešena a klient je v bezpečí.
 • Informovat klienta o možnostech řešení jeho situace. Zvyšovat jeho právní vědomí, znalosti a dovednosti.
 • Zorientovat klienta v krizové situaci tak, aby byl schopen se samostatně rozhodnout a využít svá práva k obraně před násilným chováním.
 • Naučit klienta účelně využívat podpůrnou sociální síť, zejména vztahy s rodinou, blízkými, známými.
 • Zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí a trestné činnosti spojené s násilím a zneužíváním, o existujících možnostech pomoci a podpory.

Cílová skupina

Odborné sociální poradenství je poskytováno lidem ve věku od 18 let, kteří:

 • se stali obětmi či svědky domácího násilí
 • se stali obětmi či svědky trestných činů spojených s násilím, týráním či zneužíváním

Trestným činem spojeným s násilím se rozumí:

 • trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti (např. znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak, atd.)
 • trestné činy, které zahrnují násilí nebo pohrůžku násilím (např. vyhrožování, ublížení na zdraví, přepadení, aj.)
 • trestné činy v oblasti omezování osobní č domovní svobody (např. stalking, aj.)

Poradna má právo odmítnout poskytnutí služby uživateli, jestliže:

 • v případě naplnění kapacity
 • v případě, že nespadá do cílové skupiny
 • v případě, že již klient využíval službu, smlouva s ním byla ukončena z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících. Tomuto klientovi můžeme odmítnout poskytnutí sociální služby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy
 • osobě agresivní či pod vlivem návykových látek, kdy její stav znemožňuje poskytnutí služby. V tomto případě dohodneme jiný termín

V případě, kdy nelze poskytnout službu, poskytneme základní sociální poradenství a poskytneme informace o specializovaných pracovištích (např. OSPOD, dluhové poradny, aj.).

image

Zásady

Respekt

vedeme klienta k aktivní účasti na řešení krizové situace, zohledňujeme jeho potřeby a přání, v konečném důsledku vždy respektujeme jeho právo rozhodnout se o řešení své situace.

Diskrétnost

pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozví v souvislosti s poskytováním poradenství.

Tolerance

nabízíme pomoc všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, společenského postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace.

Bezpečnost

nabízíme Vám bezpečné prostory pro realizaci našich setkání, atmosféru jistoty, osobní a lidský přístup.

Nabídka služeb

Sociální pracovník poskytuje:

 • informace o možnostech a formách pomoci v oblasti trestního práva (např. trestní řízení, policejní vyšetřování, hlavní líčení před soudem, institut vykázání ze společného obydlí, zákonné možnosti obětí trestných činů)
 • informace o možnostech a formách pomoci v oblasti rodinného práva (např. návrh na rozvod, předběžné opatření pro získání dítěte do péče)
 • nezbytnou psychickou podporu, posiluje schopnosti, dovednosti a sebevědomí klienta, a to včetně zmapování individuální situace, utřídění cílů a problémů
 • bezpečný prostor a podporu při ventilaci emocí, pomoc při hledání strategií pro řešení krizové situace (krátkodobých i dlouhodobých)
 • informace o návazných službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby, která bude pro klienta nejvhodnější
 • nezbytnou podporu při zajištění bezpečí klienta příp. dětí, identifikaci rizikových faktorů a vypracování bezpečnostního plánu
 • doprovod při vyřizování záležitostí souvisejících s domácím násilím a trestnou činností páchaném na klientovi (např. OSPOD, policie ČR, soud, lékaři, probační – mediační služba apod.). Klienta můžeme doprovázet opakovaně

Psycholog poskytuje:

 • odbornou pomoc při zpracování traumatu způsobeného prožitým násilím, práci s vlastními emocemi, práce s posttraumatickým stresem
 • odbornou terapii v oblastech vlivu a projevu emocí, prozkoumání snahy (pokusů) vyhnout se některým aspektům předchozí zkušenosti s násilím (myšlenkám, pocitům atd.), identifikace opakujících se témat a vzorců, diskuze o minulých zkušenostech a zážitcích, zaměření na interpersonální vztahy klienta či klientky, zaměření na terapeutický vztah, prozkoumávání přání, snů a fantazií
image

Fotogalerie

ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství

Podporují nás

Bruntál
město Krnov
město Rýmařov
město Bruntál
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj