EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny

EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny

Adresa Vělopolská 243, Český Těšín - pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ✔ Dukelská 263, Český Těšín - pro osoby s chronickým duševním onemocněním Ukázat na mapě
Doba poskytování služby ul. Vělopolská 243, Český Těšín - aktivity v dílně probíhají od 8:00 – 13:30 hod ✔ ul. Dukelská 263, Český Těšín - aktivity v dílně probíhají od 8:30 – 14:00 hod
Kapacita ul. Vělopolská 243, Český Těšín: okamžitá kapacita - 29 osob ✔ ul. Dukelská 263, Český Těšín: okamžitá kapacita - 6 osob
Kontakt
Mgr. Jana Chlebusová Vedoucí střediska 730 844 482 j.chlebusova@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu osobám se zdravotním postižením při nácviku pracovních a sociálních dovedností. Podpora vychází z individuálních potřeb a možností uživatelů, směřuje k rozvoji jejich schopností a soběstačnosti a ke zvýšení šance uplatnit se na trhu práce.

 

Cíle služby

Cílem služby je vybavit uživatele takovými dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v jejich samostatném životě nebo na otevřeném či chráněném trhu práce.

 

Dílčí cíle:

 • Posílit možnost pracovního uplatnění uživatelů
 • Získat, rozvíjet a udržet pracovní dovednosti uživatelů
 • Získat, rozvíjet a udržet sociální dovednosti uživatelů
 • Zabránit sociálnímu vyloučení

 

Nácvik soběstačnosti, pracovních a sociálních dovedností probíhá formou individuálních a skupinových aktivit dle cílů služby a individuálních plánů uživatelů:

 • tvůrčí aktivity (různé techniky a metody práce, tvoření z různých materiálů a přírodnin)
 • nácvikové aktivity (nácvik soběstačnosti, práce na počítači, hospodaření s penězi, vedení domácnosti, trénování paměti, nácvik komunikace).

Cílová skupina

Dospělé osoby (18 - 64 let) se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení, chronického duševního onemocnění nebo kombinovaného postižení, které

 • mají zájem podílet se na řešení své situace,
 • nejsou v současné době umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce,
 • nepotřebují neustálý dohled (lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby).

 

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu: 

 • zájemce žádá o službu, kterou sociálně terapeutické dílny neposkytují,
 • kapacita služby je naplněna, 
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

image

Zásady

Individuální přístup

Respektování osobnosti uživatele, empatie a flexibilita, vnímání jeho potřeb, respektování změn v životě uživatele

Aktivní přístup

Podpora dovedností a pozitivní motivace.

Partnerství

Spolupráce při plánování, průběhu a hodnocení služby

Důstojný přístup

Respektování vlastního rozhodování, ochrana práv osob, úcta

Křesťanské zásady

Praktická realizace biblických zásad pomoci bližnímu, důraz na vzájemnou podporu, bezpečí, jistotu a sdílení. Nabídka duchovních aktivit.

Nabídka služeb

Sociálně terapeutické dílny poskytují uživatelům služby dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb. Služba je poskytována bezplatně, s výjimkou stravy.

Základní činnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
 • poskytování základního sociálního poradenství

 

 


Sociálně terapeutické dílny jsou součástí projektu "Podpora služeb sociální prevence 2022+", který je spolufinancován Evropskou
unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem. Dále je služba podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí a Městem Český Těšín. 

image

Fotogalerie

EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny

Podporují nás

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Města Český Těšín