DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Adresa Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Uživatel využívá službu v rozsahu 24 hodin po dobu nejdéle 3 měsíců.
Kapacita 6 odlehčovacích lůžek ve dvojlůžkových pokojích.
Kontakt
Mgr. Nikola Šimíková vedoucí střediska 736 757 533 n.simikova@slezskadiakonie.cz
Pavlína Macková, DiS sociální pracovnice 730 811 309 soc.dozp@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba je zajistit dětem a dospělým osobám s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením individuální péči a pomoc a zastoupit tak pečující osobu, která potřebuje využít čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

 

Cíle služby

Umožnit pečujícím osobám nezbytný čas k odpočinku či zajištění si osobních záležitostí poskytnutím potřebné péče jejich blízké osobě v rámci přechodného pobytu ve službě.

Dílčí cíle služby:

 • zachování či zkvalitnění dosavadního způsobu života pečujících osob i uživatelů
 • podpora sociálního začlenění pečující osoby umožněním účasti na životě společnosti
 • umožnit realizaci vlastních potřeb pečující osoby a tím udržet či zlepšit psychický i fyzický stav
 • zajištění potřebných úkonů péče a podpory pro udržení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti uživatele v závislosti na jeho věku a zdravotním stavu

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 5 do 70 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči jiné osoby pro zajištění základních životních potřeb a udržení kvality života (uživatel služby).

Službu poskytujeme osobám, které:

 • mají těžké tělesné postižení (kvadruparéza, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, Huntingtonova choroba aj.)
 • tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra)
 • mentální postižení (lehké, středně těžké, těžké)

Pečující osoba (objednatel služby):

Jedná se o rodinu nebo jiné osoby (rodinní příslušníci, zákonní zástupci, pěstouni atd.), kteří pečují o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci
 • osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužitíí
 • osobám se smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb po zařízení nebo osobám, které ke komunikaci využívají pouze Braillovo písmo či znakový jazyk
image

Zásady

Individuální péče

Individuální péče a podpora, vzájemný partnerský přístup ve vztahu mezi pracovníkem a uživatelem

Ochrana

Ochrana a prosazování práv uživatele

Podpora

Podpora aktivního přístupu uživatele k vlastnímu životu

Odbornost

Odbornost poskytovaných služeb postavená na neustálém zvyšování kvality

Spolupráce, křesťanské hodnoty

Spolupráce v zájmu uživatele, křesťanské hodnoty

Fotogalerie

DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Podporují nás

Logo Ostrava