BETHEL Karviná, sociální rehabilitace

BETHEL Karviná, sociální rehabilitace

Adresa Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby nepřetržitě
Kapacita maximální kapacita 16 uživatelů
Kontakt
Bc. Iveta Pastuszková sociální pracovník 733 677 348 sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

AKTUÁLNÍ VOLNÁ KAPACITA k dnešnímu dni: 0

Poslání služby

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí pomoci a podpory dospělým mužům bez přístřeší, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku nemoci, vyššího věku nebo nepříznivé životní situace. Nabízíme dočasné ubytování, stravu a individuální podporu v rozvoji jejich schopností a dovedností a připravujeme na přechod do vhodného bydlení nebo návazné služby.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel:

který je vybaven běžnými, pro samostatný život nezbytnými schopnostmi a dovednostmi potřebnými
pro přechod do vhodného bydlení nebo návazné služby v oblasti:

 • péče o svou osobu
 • péče o domácnost
 • zdraví
 • naplnění dne a volného času
 • navazování mezilidských vztahů
 • uplatnění svých práv a nároků

Cílová skupina

Služba sociální rehabilitace je určena dospělým mužům bez přístřeší, jejichž samostatnost a soběstačnost je snížena z důvodu věku, zdravotního stavu nebo nepříznivé životní situace, kteří svou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.

Bez přístřeší jsou osoby:

 • bez střechy – přežívající venku, v noclehárně,
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnického zařízení apod.),
 • v nejistém bydlení – bydlení bez právního nároku (např. u příbuzných, přátel apod.), riziko vystěhování,
 • v nevyhovujícím bydlení – provizorní a nevhodné obydlí (např. stany, sklepy, maringotky, neobyvatelné domy apod.).

Služba není určena osobám, které:

 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • nejsou schopny se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry (cizinci si mohou zajistit k jednání tlumočníka na vlastní náklady),
 • nezvládají samostatně chůzi, chůzi po schodech, sebeobsluhu a péči o speciální kompenzační
 • pomůcky (protézy, inkontinenční pomůcky), vyžadují bezbariérové prostředí
image

Zásady

Zásada individuálního přístupu

respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb

Zásada aktivizace uživatele

podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu

Zásada týmové spolupráce

spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele

Nabídka služeb

Základní činnosti

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Fakultativní činnosti 

 • používání vlastního revidovaného elektrického spotřebiče
 • přeprava uživatele služebním vozidlem

Ostatní činnosti

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 • duchovní podpora

 

celodenní strava – 165 Kč/den (v rozsahu 3 jídel)
ubytování – 285 Kč/den
pomoc při osobní hygieně – 155 Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času

Tato sociální služba je financována: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

 

Podpora

KOLA POMÁHAJÍ. Díky spoluúčasti Moravskoslezského kraje, který přispěl k pořízení vícemístného dodávkového automobilu pro středisko Slezské diakonie BETHEL Karviná mohou být Vánoční svátky pohodlnější pro osoby využívající azylový dům a sociální rehabilitaci.

Moravskoslezské kraj podpořil prostřednictvím „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2019“ zakoupení vícemístného automobilu pro sociální služby BETHEL Karvin. Automobil slouží  pro potřeby poskytovaných sociálních služeb zejména k efektivnímu zajištění provozních záležitostí a to zejména k nákupu a přepravě hygienických, čistících produktů, materiálu, dále pro přepravu pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů, pořízení drobného vybavení služeb, přepravu potravin pro provoz kuchyně apod. Sociální služby jsou zapojeny do projektu Potravinové banky v Ostravě a využily by vhodné vozidlo pro přepravu potravin nabízející potravinovými řetězci v blízkém okolí, která v posledním roce stoupla. Vozidlo bude dále využito pro potřeby uživatelů služeb, a to pro přepravu na akce umožňující sociálnímu začlenění osob a vzdělávacích projektů realizované na území Moravskoslezského kraje.  Dále při vyřizování osobních záležitostí klientů se sníženou nebo omezenou hybností s podporou doprovodu pracovníka do nemocnic, na úřady apod. Děkujeme moc!  

 

Automobil z projektu MSK  Automobil z projektu MSK Automobil z projektu MSK

 

Podpora služeb sociální prevence 2022+

Operační program Zaměstnanost plus
Číslo projektu
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
Obsah projektu
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské
sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v
Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných
potřeb uživatelů.

Loga projektu zaměstnanost

 

image

BETHEL Karviná, sociální rehabilitace

Podporují nás

Statutární město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj