BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením

BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Komorní Lhotka 68, 739 53 Hnojník Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Středisko BETEZDA Komorní Lhotka poskytuje služby nepřetržitě, celoročně.
Kapacita Služba je poskytována 18 uživatelům.
Kontakt
Mgr. Romana Mazurová Vedoucí střediska 734 394 401 r.mazurova@slezskadiakonie.cz
Kateřina Chudíková, DiS. Sociální pracovník 731 609 311 betezda@slezskadiakonie.cz
Nepřetržitě k dispozici Pracovníci v sociálních službách 731 401 981 betezda@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním střediska Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením, kteří z důvodu svého nepřízivého zdravotního stavu, potřebují pravidelnou každodenní pomoc druhé osoby. Služba pomáhá rozvíjet nebo udržovat schopnosti související s běžným životem ve společnosti.

Cíle služby

Cílem služby je udržení nebo rozvoj schopností uživatele:

 • pečovat o svoji osobu a domácnost
 • orientovat se v prostředí a komunikovat
 • trávit volný čas
 • mít kontakt s rodinou a společenským prostředím
 • znát svá práva, povinnosti a rizika

Cílová skupina

Okruh osob, kterým poskytujeme službu:

 • dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, jejíchž zdravotní stav vyžaduje vysokou míru podpory a pomoci jiné fyzické osoby.  

 

Okruh osob, kterým neposkytujeme službu:

 • osobám s lehkým mentálním postižením,
 • osobám se smyslovým postižením, kterým jejich smyslové postižení znemožňuje samotný bezpečný pobyt v zařízení.

 

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby.
Odmítnout poskytování sociální služby může poskytovatel pouze z důvodů uvedených v zákoně o sociální službách (zákon č. 108/2006 Sb. § 91, odst. 3) a vyhlášce č. 505/2006 (§ 36):

 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 • služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby,
 • ze zdravotních důvodů:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 •  osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
image

Zásady

Rovnocenný přístup

I když je člověk příjemce pomoci, nesnižujeme jeho hodnotu/důstojnost.

Podpora jedinečnosti

Bereme člověka takového, jaký je, nehodnotíme ho, zajímáme se o jeho životní příběh a zjišťujeme příčiny jeho chování.

Podpora v rozhodování

Vytváříme podmínky pro uplatňování vlastního názoru, s uvědoměním si důsledku rozhodnutí.

Odbornost pracovníků

Reagujeme na aktuální potřeby služby a uživatelů. Rozvíjíme a využíváme získané znalosti ve prospěch uživatele.

Nabídka služeb

 • Základní sociální poradenství: 
  • poskytnutí potřebných informací přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

 • Poskytnutí ubytování:  
  • ubytování, energie, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, údržba.
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 • Poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, pitný režim (lze zajistit dietu žlučníkovou a diabetickou). Snídaně jsou zajišťovány střediskem BETEZDA, obědy a večeře externím dodavatelem.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při oblékání a svlékání, výběr vhodného oblečení vzhledem k ročnímu období, počasí a příležitosti včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh,
  • pomoc a podpora při podávání jídla (servírování) a pití,
  • pomoc a podpora při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc, podpora při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc, podpora při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC.

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
  • pracovně výchovná činnost
   • nácvik péče o domácnost (vaření, úklid, praní prádla, žehlení, obsluha spotřebičů).
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
   • nácvik nakupování, hospodaření s penězi, porozumění psanému textu, komunikace, práce s počítačem, používání telefonu.
  • vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
   • ­nabídka návazných služeb (EBEN-EZER sociálně-terapeutické dílny; EDEN denní stacionář; RÚT sociální rehabilitace; v rámci jednotlivých studijních oborů v Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie).
  • volnočasové a zájmové aktivity
   • nabídka, zprostředkování kulturních (kino, divadlo, koncert) a sportovních aktivit (kuželky, bowling, hokej, bazén, šipky, výlety), ­
   • nabídka denních aktivit (motorické hry, pohybové aktivity, společenské hry, rukodělné činnosti, procházky).

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
   • např. pošty, obchodu, kadeřnictví, pedikúry, knihovny.
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
   • podpora v udržování kontaktu s rodinou, podpora v navazování přátelských vztahů a v komunikaci s nimi, společenská setkávání v rámci místní komunity, organizací a spolků.

 • Sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
   • nabídka aktivit terapeutického charakteru (muzikoterapie, pracovní terapie – s ohledem na zdravotní stav, zájem a individuální potřeby uživatele),
   • nácvik pracovních návyků a osvojení si pracovních dovedností, ­
   • nácvik používání kompenzačních pomůcek.­

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
   • podpora při vyřizování osobních záležitosti (úřady, zaměstnáni, lékaři atd.), ­
   • nácvik zvládání komunikace (telefonování, vyřizování korespondence atd.), ­
   • podpora při jiných formách komunikace (augmentativní a alternativní komunikace, MAKATON – jazykový program), ­
   • podpora při vyjádření vlastního rozhodnutí.

 

Fakultativní činnosti

Fakultativní služby se poskytují za úhradu dle aktuálního Úhradovníku služby.

 • soukromá přeprava uživatele služebním automobilem 

image

Fotogalerie

BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MSK
město Třinec
město Orlová
město Karviná