Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí

Pro období od 1. 2. - 31. 12. 2022 získala Slezská diakonie finanční dotaci pro projekt s názvem Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí. Dotace byla udělena z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, konkrétně z dotačního titulu KPVP 6/22 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí.

Cílovou skupinou projektu jsou pečující osoby žijící v obcích MAS Pobeskydí, kteří se rozhodli pečovat o svého nejbližšího v jeho domácím prostředí.

Projekt Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí si klade za cíl alespoň částečně pokračovat, udržet a zachovat pomoc a podporu pečujícím prostřednictvím nabídky oblíbených workshopů. Dříve byla taková podpora, byť širšího spektra, poskytovaná díky čtyřletému projektu ESF, OPZ s názvem Podpora pečujících osob v Pobeskydí I a II (únor 2018 – leden 2022).

Celkový počet podpořených osob: alespoň 15 pečujících z obcí MAS Pobeskydí s podporou min. 10 hodin

Projekt nabízí pečujícím osobám bezplatně tyto aktivity:

  • Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody, díky které se pečující učí pohybem uvědomovat si své tělo a následně relaxovat. Počet plánovaných workshopů: 6 (forma online / prezenční)
  • Moderované svépomocné skupiny, na které jsou zvány osoby se zájmem o sdílení břemena péče v prostředí skupiny, výměnu zkušeností a vzájemnou podporu. Počet plánovaných setkání: 4 (forma prezenční)
  • Workshopy s psychologem, které jsou primárně zaměřeny na strategie zvládání náročných situací v péči o blízkého (komunikace, aktivity vedoucí k odpočinku a relaxaci). Počet plánovaných workshopů: 4 (forma prezenční)

Většina plánovaných aktivit se realizuje v budově SEN centra v Třanovicích, Třanovice 188.

 

Termíny plánovaných setkání do 30. 6. 2022

Datum

Čas

Aktivita

23. 3. 2022

16.30 – 18.00

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

6. 4. 2022

16.00 - 18.00

Workshop s psychologem

20. 4. 2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

18. 5. 2022

16:00 - 18:00

Svépomocná skupina

25. 5. 2022

16.30 - 18.30

Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody

21. 6. 2022

16.00 - 18.00

Worshop s psychologem

 

Koordinátorka projektu
Mgr. Hana Adamčíková, tel. 732 693 405, mail: sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz

Tento projekt zajišťuje TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence, za podpory Moravskoslezského kraje.

Nejsi v tom sám2

Projekt Nejsi v tom sám2 je návazným projektem podpory mladých lidí, kteří vyrůstají v náhradní péči. Projekt nabízí mladým lidem klubové aktivity se zajímavými tématy, prožitkové programy a víkendové setkání. Mladí lidé mohou zde otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že Nejsou v tom sami!

V roce 2021 jsme se zaměřili také na podporu mladých dospělých. Odborní pracovníci se setkávají s mladými dospělými. Během setkávání společně mapují konkrétní potřeby zletilého a hledají cesty k naplnění potřeb. Spolupráce je zaměřena zejména na oblasti vztahové problematiky, bydlení, zaměstnání/studia, finanční gramotnosti, hledání biolog. kořenů atd. Cílem doprovázení zletilých je přispět k naplnění jejich individuálních potřeb ve výše uvedených oblastech.

Tento projekt zajišťuje Program pro pěstounské rodiny za podpory Moravskoslezského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii

Projekt Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii navazuje
na pilotní aktivity v této oblasti v předchozím období a věnuje se podpoře studentů posledních
ročníků a absolventů vzdělávání v rámci speciálních škol Slezské diakonie. Tranzitní program
nabízí individuální provázení končícímu studentovi/absolventovi v období přechodu ze školy
do dospěláckého života a to se zaměřením na sociální začleňování i začlenění na trh práce.

Konzultant tranzitního programu spolupracuje se školou, studentem i jeho
rodinou a hledají společně cesty, jak co nejlépe využít příležitosti, možnosti přicházející v dospěláckém
životě ve vztahu k potenciálu konkrétní osoby. Praktická spolupráce probíhala kvůli protiepidemiologickým
opatřením v pandemii covidu na pracovištích škole Slezské diakonie v Českém Těšíně, Ostravě, Karviné a Bohumíně v období
od září do prosince 2021. Celkově byl projekt realizován v období únor-prosinec 2021.

V projektu bylo zapojeno 5 osob se zdravotním postižením, které absolvovaly
praktickou školu Slezské diakonie. Každá osoba získala individuální podporu v rozsahu 20 hodin.
S jednou zapojenou osobou se podařilo zrealizovat pracovní praxi v kuchyni domova pro seniory Nový domov v Karviné, která
vyústila v pracovní uplatnění a významný životní posun pro zapojenou klientku tranzitního programu.
Další dvě osoby absolvovaly pracovní exkurzi v mateřské škole v Ostravě, kde proběhla krásná setkání s dětmi i pedagogy.
Obě strany se tím mohly nesmírně obohatit.

V závěru projektu měly všechny zapojené osoby možnost uskutečnit plánovací
moderované setkání s využitím metody MAPA (plánování zaměřené na člověka), kde prodiskutovaly svou další životní
cestu, roli podporujících osob, své plány, sny a příležitosti i překážky, které se v jejich životě objevují.

Přestože byla realizace projektu Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii
negativně ovlivněna pandemickou situací v ČR, podařilo se za krátkou dobu dosáhnout pozitivních změn v životech
několika mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením, což potvrdilo předpoklad o vhodnosti tranzitního programu
pro speciální školství.

Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

 

„Stropní zvedací systém“

Dalšího významného kroku denní stacionář EDEN v Českém Těšíně dosáhl v roce 2021 díky finančnímu daru MONETA Money Bank, a. s..
Dar ve výši sto tisíc korun českých jsme získali  na pořízení kolejnicového stropního zvedacího systému.

Tento systém, který byl nedávno, díky firmě ERINELS s.r.o., již ve středisku instalován, je plně využíván při poskytování péče imobilním klientům,. Nyní můžeme imobilní klienty přemísťovat do vaků a na nízké relaxační matrace, což předtím za pomoci klasických zvedáků možné nebylo. 

Pořízením stropního zvedacího systému jsme imobilním klientům zajistili moderní, flexibilní a bezpečné polohování a variabilitu při využívání místnosti ve všech úrovních. Rovněž jsme tak podpořili zdraví zaměstnanců, kteří imobilním klientům poskytují péči a podporu.

Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji

Účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 350 000 Kč

Číslo smlouvy: 00799/2021/soc

Cílem projektu celkové rekonstrukce financované z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím celkové rekonstrukce objektu a zázemí polyfunkčního komunitního centra V Aleji v Karviné, ve kterém jsou poskytovány ambulantní a terénní sociální služby, volnočasové, výchovně vzdělávací, kulturní a environmentální aktivity.

Dotace Moravskoslezského kraje spolufinancovala rekonstrukci střechy objektu.

Děkujeme za možnost realizovat rekonstrukci, díky které budeme moci poskytovat kvalitní služby v moderním a důstojném prostředí.

 

 

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA


Aktualizace květen 2022

30. 04. 2022 byl projekt „Nové výzvy na trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji“ dokončen. Všeho, co bylo obsahem a cílem projektu, bylo dosaženo a Slezská diakonie jako aplikační garant může využít výstupy pro účely nejen rozvoje svých sociálních služeb, ale zejména pro rozvoj a otevření debat o trhu sociálních služeb pro seniory na různých úrovních (měst, obcí..).

Zajímá Vás shrnutí výsledků?

Vše naleznete zde:

Klíčové shrnutí výsledků souhrnné výzkumné zprávy ZDE

Všechny zveřejnitelné výstupy jsou uloženy k náhledu a inspiraci zde: https://www.ekf.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty-a-vyzkumne-zamery/projekty/TJ04000315/


Datum realizace: - 05/2020 - 04/2022

Slezská diakonie je aplikačním garantem projektu „Nové výzvy na trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji“ – Program Technologické agentury na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Projekt realizuje řešitelský tým Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Cílem projektu je zhodnocení vývoje trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji za období 2011-2020 a predikce jeho perspektiv. Trh sociálních služeb bude sledován se zaměřením na:

  • analýzu rozsahu a dostupnosti nabídky ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji,
  • analýzu vztahu mezi vybranými socio-ekonomickými faktory a intenzitou poptávky po ambulantních, terénních a pobytových sociálních službách pro seniory v Moravskoslezském kraji,
  • analýzu zaměstnanosti v oblasti sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji v kontextu vybraných socio-ekonomických vlivů.

Výstupem projektu bude Souhrnná výzkumná zpráva, jejíž součástí bude komplexní analýza trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji z pohledu dostupných služeb v terénních, ambulantních a pobytových forem. Pozornost bude v rámci řešení věnována také budoucnosti sociálních služeb pro seniory, a to s ohledem na socio-ekonomický vývoj v Moravskoslezském kraji. Řešenou problematiku doplní analýza trhu práce, která bude zaměřena na poptávku a nabídku profesí v sociálních službách a její limity (ekonomické, personální, regionální).

Identifikační číslo projektu TJ04000315.

Děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, díky nimž můžeme zkvalitňovat a rozvíjet služby pro naše uživatele prostřednictvím projektů. Níže si můžete přečíst o aktuálních projektech:
 

Obnova vybavení pokojů azylového domu
Realizace projektu v rámci střediska BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům byla možná díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje v rámci programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2020

"BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt
Řešení bezbariérovosti objektu pro osoby se zdravotním postižením střediska KARMEL Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm.

"Lepší prostředí lepší budoucnost"
Projekt vedoucí ke zlepšení materiálně technického zázemí v objektu Pěší 8 Bruntál finančně podpořený Moravskoslezským krajem.

Barvy duše
Podpora aktivit středisek Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

 

Nejsi v tom sám

Projekt  Nejsi v tom sám!  je zaměřen na podporu dospívajících prostřednictvím klubových aktivit a preventivních programů. Tyto aktivity umožňují mladým lidem společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že Nejsou v tom sami!   

Během letošího roku jsme navzdory pandemii Covid uspořádali několik přednášek na zajímavá témata a společných akcí. 

Tento projekt zajišťuje Program pro pěstounské rodiny za podpory Moravskoslezského kraje.

 Přehled podpořených aktivit projektu Nejsi v tom sám! ZDE