„Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ je název nového projektu Slezské diakonie,
který byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu,
prostřednictvím výzvy Operačního programu Zaměstnanost. 

Cílovou skupinou projektu jsou lidé se zdravotním postižením zejména chronickým a závažným duševním onemocněním, lidé s poruchou autistického spektra včetně jejich rodinných příslušníků (pečovatelů) a pracovníci služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt je zaměřen na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí. Cílem je podpora nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, interakci s okolím bez problémových projevů chování, začlenění do běžného života, na pracovní trh a do školského systému. 

Důležitou součástí projektu je profesionalizace sociální práce s cílem zvýšit kompetence a odbornost pracovníků, zaměřená na činnost multidisciplinárních týmů v oblasti duševního zdraví a pracovníků v oblasti služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. A dále podpora osvěty veřejnosti s cílem překonávat předsudky a nacházet společnou komunikaci prostřednictvím organizování odborných vzdělávacích akcí. 

Během realizace projektu proběhnou tyto aktivity:

 • rozvinutí činnosti terénního multidisciplinárního týmu poskytující podporu lidem s duševním onemocněním a zvýšení jeho odbornosti prostřednictvím výcviků – Otevřený dialog a model CARE (přístup v psychosociální rehabilitaci), 
 • zvýšení odbornosti prostřednictvím specializovaného výcviku O. T. A. (interakční terapeutická metoda) vedoucí k podpoření sociálního začlenění lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, 
 • metodická podpora pracovních týmů zaměřená na kvalitu poskytovaných služeb, rozvoj inovativních přístupů, rozvoj v oblasti reformy psychiatrické péče a alternativní komunikace. Součástí této aktivity je vytvoření a šíření příručky procesů v oblasti multidisciplinárních týmů, uplatnění metodiky EFQM pro proces sebehodnocení a akční zlepšovací plány. 
 • osvěta veřejnosti prostřednictvím organizace vzdělávacích aktivit (konference, besedy, workshopy) za účasti laické i odborné veřejnosti.  

V důsledku realizace projektu jsou očekávány změny ve zvýšení počtu lidí s duševním onemocněním, kteří budou moci žít ve svém přirozeném prostředí s podporou multidisciplinárních týmu, nalezení většího počtu vhodných pracovních míst a jejich udržení. Rozvine se spolupráce sociálního a zdravotního sektoru, a to zejména na Třinecku a Jablunkovsku v návaznosti na spolupráci s CNS Centrem Třinec, které poskytuje akutní a ambulantní psychiatrickou péči. Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra budou mít více možností využít specializované terapeutické podpory pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností svých dětí, zvýší se jejich sociální začlenění a pracovní týmy zapojených služeb získají odborné znalosti a dovednosti pro efektivnější podporu. Odborná i laická veřejnost rozšíří svou informovanost a povědomí o problematice duševního onemocnění a poruchách autistického spektra a budou mít prostor ke sdílení příkladů dobré praxe.  

Realizace projektu proběhne v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na region Třinecko a Jablunkovsko. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Kontaktní osoba: Jana Jarošová

Tel.: +420 737 547 595
E-mail: projekt.spolecne@slezskadiakonie.cz

 

Leták ke stažení ZDE

NEJSI V TOM SÁM - SPOLU NA CESTĚ MULTIDISCIPLINARITOU
Závěrečná konference projektu Společně v jedinečnosti.

Účast na konferenci je možná na základě registrace:

 •  přihlášením přes Diakonický institut: Diakonický institut
 •  prostřednictvím emailu: projekt.spolecne@slezskadiakonie.cz

Program konference ke stažení ZDE

Kontaktní osoba:
Jana Jarošová

 Tato akce je hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění, Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18 088/0010748

Projekt „Společně v jedinečnosti“ vzdělává

I čtvrté monitorovacím období bylo ve znamení realizace mnoha zajímavých aktivit. Pozornost byla věnována především vzdělávání pracovníků Slezské diakonie.

 Pracovníci sociálně aktivizačních služeb úspěšně dokončili dlouhodobý výcvik v metodě O. T. A. (terapie autismu) a nyní své poznatky využívají při podpoře dětí s poruchou autistického spektra. O své postřehy se podělily účastnice výcviku paní Dagmar Raczkowska a Tereza Chovancová, které pracují ve středisku SALOME Bohumín: „Rodině dítěte s postižením předáváme naše zkušenosti a poznatky, které mohou aplikovat do práce s dítětem v domácím prostředí. S rodinou se zaměřujeme na nácvik zvládání běžných situací, pomáháme jí v komunikaci s dítětem. Všechny doporoučené postupy se snažíme rodině a dítěti přiblížit pomocí přirozeného učení jako tzv. "učení se hrou", přičemž se zaměřujeme na pozitivní vnímání dítěte.“.

 •  Úspěšně dokončili výcvik také pracovníci multidisciplinárního týmu ve středisku RÚT Třinec, sociální rehabilitace a stali se tak certifikovanými facilitátory této metody. Nyní jsou připraveni podněcovat, spolupodílet se a vést síťová setkání kolem lidí s duševním onemocněním.
 • Zkušenosti z výcviku mají přesah i do osobních životů účastníků, což potvrzují slova koordinátorky multidisciplinárního týmu paní Kláry Stuchlíkové: „Jedním z nejdůležitějších poznatků pro mě je využívat jednoduché možnosti naslouchání, ať už v profesním, či osobním životě. Mezi nasloucháním a posloucháním je podstatný rozdíl. Pokud tyto dvě činnosti neoddělíme, nebudeme schopni se naplno vcítit do situace člověka a opravdu vnímat, co nám chce říct a právě prožívá.“.
 • Mezi další vzdělávací aktivity projektu patřila letní online konference k multidisciplinárnímu přístupu a osvětové aktivity pro veřejnost, které měly za úkol rozšířit a zlidštit povědomí o duševním zdraví/nemoci.
 • Také pokračovala přímá podpora lidí s duševním onemocněním a poruchou autistického spektra v různých oblastech s cílem žít spokojený a kvalitní život.

Nyní jsme vstoupili do poslední páté fáze projektu, ve které se můžeme těšit na závěrečnou konferenci projektu věnovanou duševnímu zdraví a další sérii osvětových aktivit pro veřejnost.
Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“.

Reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Jana Jarošová, manažerka projektu Společně v jedinečnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESEDA pro veřejnost: Slezská diakonie, www.slezskadiakonie.cz

Srdečně Vás zveme na podzimní besedu pro veřejnost, tentokrát na téma DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Na programu dne bude mimo jiné otázka provázení člověka na cestě za jeho duševním zdravím, nebo také vzájemná mezioborová spolupráce a propojování s komunitou.

Organizátor: Slezská diakonie, středisko RÚT Třinec, sociální rehabilitace
Pondělí 29. 11. 2021, 15:30 – 17:00
Mosty u Jablunkova 333, 739 98
(Pravidla vstupu dle aktuální epidemiologické situace)

„Společně v jedinečnosti“ se věnuje vzdělávání

Je za námi třetí etapa a za toto období se v projektu děly další významné aktivity, které se zaměřovaly především na rozšiřování povědomí o duševním zdraví a vzdělávání. 

Pracovníci multidisciplinárního týmu úspěšně ukončili výcvik v modelu CARe (komplexním přístupu v psychosociální rehabilitaci) a pokročili také ve výcviku Otevřený dialog. Oba přístupy se zaměřuji na hledání zdrojů (vnitřních i vnějších), na zplnomocňování člověka a nalezení důvěry v sebe sama. Také pracovníci sociálně aktivizačních služeb postoupili ve výcviku O. T. A. - terapie autismu a nyní prakticky využívají své poznatky a pracují s dětmi s poruchou autistického spektra pod supervizním vedením lektorky výcviku.  

Dále se pracovníci multidisciplinárních týmů, kteří se věnují podpoře lidí s duševním onemocněním, několikrát setkali s externím expertem na reformu psychiatrické péče a externím konzultantem v oblasti kvality a získali tak nové a trendové informace, které nyní můžou ve své práci využívat. 

Aktivity projektu se zaměřily i na osvětovou činnost určenou laické i odborné veřejnosti a v online podobě proběhla beseda s Mgr. Martinem Okáčem, který působí v Iniciativě NA ROVINU jako regionální specialista destigmatizace. Během besedy s účastníky ochotně a otevřeně sdílel i své osobní životní zkušenosti. A taktéž v online podobě proběhla konference s názvem „Společnou cestou k duševnímu zdraví“, jejíž hlavním tématem byl multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním.   

V dalším období projektu plánujeme úspěšně ukončit všechny dlouhodobé výcviky a pokračovat v osvětových aktivitách, které mají celospolečenský význam a podporují začlenění lidí s duševním onemocněním a lidí s poruchou autistického spektra do života. 

Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“. Reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Zpracovala Jana Jarošová, manažerka projektu Společně v jedinečnosti.

Sledujte dnes živý přenos konference Společnou cestou k duševnímu zdraví! 

Program ke stažení ZDE

1. část

 

 

 

 

2. část

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ je název nového projektu Slezské diakonie,
který byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu,
prostřednictvím výzvy Operačního programu Zaměstnanost. 

Cílovou skupinou projektu jsou lidé se zdravotním postižením zejména chronickým a závažným duševním onemocněním, lidé s poruchou autistického spektra včetně jejich rodinných příslušníků (pečovatelů) a pracovníci služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt je zaměřen na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí. Cílem je podpora nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, interakci s okolím bez problémových projevů chování, začlenění do běžného života, na pracovní trh a do školského systému. 

Důležitou součástí projektu je profesionalizace sociální práce s cílem zvýšit kompetence a odbornost pracovníků, zaměřená na činnost multidisciplinárních týmů v oblasti duševního zdraví a pracovníků v oblasti služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. A dále podpora osvěty veřejnosti s cílem překonávat předsudky a nacházet společnou komunikaci prostřednictvím organizování odborných vzdělávacích akcí. 

Během realizace projektu proběhnou tyto aktivity:

 • rozvinutí činnosti terénního multidisciplinárního týmu poskytující podporu lidem s duševním onemocněním a zvýšení jeho odbornosti prostřednictvím výcviků – Otevřený dialog a model CARE (přístup v psychosociální rehabilitaci), 
 • zvýšení odbornosti prostřednictvím specializovaného výcviku O. T. A. (interakční terapeutická metoda) vedoucí k podpoření sociálního začlenění lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, 
 • metodická podpora pracovních týmů zaměřená na kvalitu poskytovaných služeb, rozvoj inovativních přístupů, rozvoj v oblasti reformy psychiatrické péče a alternativní komunikace. Součástí této aktivity je vytvoření a šíření příručky procesů v oblasti multidisciplinárních týmů, uplatnění metodiky EFQM pro proces sebehodnocení a akční zlepšovací plány. 
 • osvěta veřejnosti prostřednictvím organizace vzdělávacích aktivit (konference, besedy, workshopy) za účasti laické i odborné veřejnosti.  

V důsledku realizace projektu jsou očekávány změny ve zvýšení počtu lidí s duševním onemocněním, kteří budou moci žít ve svém přirozeném prostředí s podporou multidisciplinárních týmu, nalezení většího počtu vhodných pracovních míst a jejich udržení. Rozvine se spolupráce sociálního a zdravotního sektoru, a to zejména na Třinecku a Jablunkovsku v návaznosti na spolupráci s CNS Centrem Třinec, které poskytuje akutní a ambulantní psychiatrickou péči. Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra budou mít více možností využít specializované terapeutické podpory pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností svých dětí, zvýší se jejich sociální začlenění a pracovní týmy zapojených služeb získají odborné znalosti a dovednosti pro efektivnější podporu. Odborná i laická veřejnost rozšíří svou informovanost a povědomí o problematice duševního onemocnění a poruchách autistického spektra a budou mít prostor ke sdílení příkladů dobré praxe.  

Realizace projektu proběhne v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na region Třinecko a Jablunkovsko. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Kontaktní osoba: Jana Jarošová

Tel.: +420 737 547 595
E-mail: projekt.spolecne@slezskadiakonie.cz

 

Leták ke stažení ZDE

Co se děje v projektu Společně v jedinečnosti? Slezská diakonie má svůj první multidisciplinární tým.

V rámci střediska RÚT Třinec, sociální rehabilitace vznikl první multidisciplinární tým. Jedná se o inovativní a individualizovanou podporu určenou dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, kde je sociální oblast propojena se zdravotní a psychoterapeutickou. Podporu uživatelům v současné době poskytuje tým ve složení: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra, psychoterapeut a peer konzultant. V rámci této aktivity bylo prozatím podpořeno pět uživatelů, kteří žijí na území Třinecka a Jablunkovska. Multidisciplinární tým má v plánu se dále rozvíjet a vzdělávat ve specializovaných výcvicích-modelu CARe a Otevřeném dialogu.  

K rozvoji a profesionalizaci pracovních týmů došlo i ve střediscích LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby a SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, kde se pracovníci zúčastnili první části výcviku terapie autismu O. T. A. (Open Therapy of Autism). Lektorkou výcviku byla přímo paní Romana Straussová, která tuto inovativní metodu vyvinula a je její garantkou. Dále k podpoře dětí s autismem přispěla aktivita expertky na alternativní komunikaci, která se věnovala v rámci pravidelných, případových konzultací deseti dětem a jejích rodinným příslušníkům. Rozvoj v této oblasti má vliv nejen na komunikační dovednosti, ale i na snižování problémového chování dětí, které ulehčuje proces sociálního začleňování.  

Projekt Společně v jedinečnosti tak prošel svoji první etapou z pěti. V další etapě má v plánu zaměřit se i na osvětu veřejnosti formou besed a workshopů. 

Realizujeme pro Vás tyto akce: 

Duševní onemocnění jako příležitost si porozumět
29. 4. 2021 / 10.00 - 12.00 / ZOOM / zdarma 

Duševní onemocnění jako součást života I.
11. 9. 2020 / 10.00 - 11.00 / Knihovna Třinec / zdarma

 

Projekt „Společně v jedinečnosti“ prošel svojí druhou etapou
– pracovníci Slezské diakonie se účastní vzdělávání v nových metodách práce

Slezská diakonie realizuje v období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 evropský projekt zaměřený na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a osob s poruchou autistického spektra. Hlavním cílem projektu je podpořit osoby se závažným duševním onemocněním v oblasti bydlení, práce, vztahů, zdraví, trávení volného času a vzdělávání tak, aby se snížil počet opakovaných hospitalizací ve zdravotnických zařízeních. U osob s poruchou autistického spektra je hlavním cílem rozvoj komunikačních a sociálních dovedností spolu s podporou rodinných příslušníků. 

Druhá etapa projektu se významně zaměřovala na profesní rozvoj pracovníků, kteří se věnují jak lidem s duševním onemocněním, tak lidem s poruchou autistického spektra. Ve službě RÚT Třinec, sociální rehabilitace, kde nyní působí multidisciplinární tým, pracovníci započali dva specializované dlouhodobé výcviky. Prvním z nich je padesáti hodinový výcvik v modelu CARe, který se zaměřuje na komplexní psychosociální rehabilitaci, zplnomocňování a podporu silných stránek osobnosti. Druhým započatým výcvikem je Otevřený dialog, který zahrnuje psychoterapeutickou práci s člověkem procházejícím akutní psychosociální krizí a jeho blízkým okolím (rodina, přátelé, spolupracující služby).   Metoda se zaměřuje na proces zotavování lidí s duševním onemocněním. Také pracovníci sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín pokračovali ve specializovaném vzdělávání v metodě O. T. A. – terapie autismu, která má základ v pozitivních interakcích využívající pozitivního zpevňování a motivaci dětí s poruchou autistického spektra. Máme radost, že realizace výcviků se zdařila i přes počáteční nesnáze spojené s nepříznivou epidemiologickou situací. 

Pokroku bylo dosaženo i v dalších klíčových aktivitách. V rámci osvětových aktivit pro veřejnost byly v prostorách Knihovny Třinec realizovány dvě besedy pro širokou veřejnost. Tématem setkání bylo sdílení dobré praxe multidisciplinárního týmu a diskuse týkající se duševního zdraví. 

Projekt Společně v jedinečnosti má za sebou druhou etapu a čekají ho další tři.
V té příští má v plánu pokračovat v pořádání osvětových aktivit pro veřejnost, a i nadále rozvíjet činnost multidisciplinárního přístupu, který je tolik potřebný pro to, aby člověk s duševním onemocněním mohl zůstat v domácím prostředí a cítil se bezpečně.     

Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“. Reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

autor: Jana Jarošová, manažerka projektu Společně v jedinečnosti