„Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ je název nového projektu Slezské diakonie,
který byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu,
prostřednictvím výzvy Operačního programu Zaměstnanost. 

Cílovou skupinou projektu jsou lidé se zdravotním postižením zejména chronickým a závažným duševním onemocněním, lidé s poruchou autistického spektra včetně jejich rodinných příslušníků (pečovatelů) a pracovníci služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt je zaměřen na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí. Cílem je podpora nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, interakci s okolím bez problémových projevů chování, začlenění do běžného života, na pracovní trh a do školského systému. 

Důležitou součástí projektu je profesionalizace sociální práce s cílem zvýšit kompetence a odbornost pracovníků, zaměřená na činnost multidisciplinárních týmů v oblasti duševního zdraví a pracovníků v oblasti služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. A dále podpora osvěty veřejnosti s cílem překonávat předsudky a nacházet společnou komunikaci prostřednictvím organizování odborných vzdělávacích akcí. 

Během realizace projektu proběhnou tyto aktivity:

  • rozvinutí činnosti terénního multidisciplinárního týmu poskytující podporu lidem s duševním onemocněním a zvýšení jeho odbornosti prostřednictvím výcviků – Otevřený dialog a model CARE (přístup v psychosociální rehabilitaci), 
  • zvýšení odbornosti prostřednictvím specializovaného výcviku O. T. A. (interakční terapeutická metoda) vedoucí k podpoření sociálního začlenění lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, 
  • metodická podpora pracovních týmů zaměřená na kvalitu poskytovaných služeb, rozvoj inovativních přístupů, rozvoj v oblasti reformy psychiatrické péče a alternativní komunikace. Součástí této aktivity je vytvoření a šíření příručky procesů v oblasti multidisciplinárních týmů, uplatnění metodiky EFQM pro proces sebehodnocení a akční zlepšovací plány. 
  • osvěta veřejnosti prostřednictvím organizace vzdělávacích aktivit (konference, besedy, workshopy) za účasti laické i odborné veřejnosti.  

V důsledku realizace projektu jsou očekávány změny ve zvýšení počtu lidí s duševním onemocněním, kteří budou moci žít ve svém přirozeném prostředí s podporou multidisciplinárních týmu, nalezení většího počtu vhodných pracovních míst a jejich udržení. Rozvine se spolupráce sociálního a zdravotního sektoru, a to zejména na Třinecku a Jablunkovsku v návaznosti na spolupráci s CNS Centrem Třinec, které poskytuje akutní a ambulantní psychiatrickou péči. Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra budou mít více možností využít specializované terapeutické podpory pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností svých dětí, zvýší se jejich sociální začlenění a pracovní týmy zapojených služeb získají odborné znalosti a dovednosti pro efektivnější podporu. Odborná i laická veřejnost rozšíří svou informovanost a povědomí o problematice duševního onemocnění a poruchách autistického spektra a budou mít prostor ke sdílení příkladů dobré praxe.  

Realizace projektu proběhne v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na region Třinecko a Jablunkovsko. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Kontaktní osoba: Jana Jarošová

Tel.: +420 737 547 595
E-mail: projekt.spolecne@slezskadiakonie.cz

 

Leták ke stažení ZDE

Co se děje v projektu Společně v jedinečnosti? Slezská diakonie má svůj první multidisciplinární tým.

V rámci střediska RÚT Třinec, sociální rehabilitace vznikl první multidisciplinární tým. Jedná se o inovativní a individualizovanou podporu určenou dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, kde je sociální oblast propojena se zdravotní a psychoterapeutickou. Podporu uživatelům v současné době poskytuje tým ve složení: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra, psychoterapeut a peer konzultant. V rámci této aktivity bylo prozatím podpořeno pět uživatelů, kteří žijí na území Třinecka a Jablunkovska. Multidisciplinární tým má v plánu se dále rozvíjet a vzdělávat ve specializovaných výcvicích-modelu CARe a Otevřeném dialogu.  

K rozvoji a profesionalizaci pracovních týmů došlo i ve střediscích LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby a SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, kde se pracovníci zúčastnili první části výcviku terapie autismu O. T. A. (Open Therapy of Autism). Lektorkou výcviku byla přímo paní Romana Straussová, která tuto inovativní metodu vyvinula a je její garantkou. Dále k podpoře dětí s autismem přispěla aktivita expertky na alternativní komunikaci, která se věnovala v rámci pravidelných, případových konzultací deseti dětem a jejích rodinným příslušníkům. Rozvoj v této oblasti má vliv nejen na komunikační dovednosti, ale i na snižování problémového chování dětí, které ulehčuje proces sociálního začleňování.  

Projekt Společně v jedinečnosti tak prošel svoji první etapou z pěti. V další etapě má v plánu zaměřit se i na osvětu veřejnosti formou besed a workshopů. 

Duševní onemocnění jako součást života I.