Etický kodex Slezské diakonie

Etický kodex je určen všem zaměstnancům, dobrovolníkům a stážistům Slezské diakonie. Přináší orientaci v charakteru organizace, usnadňuje naplňování jejího poslání, zabezpečuje ochranu klientů služeb, stanovuje hranice v práci a má význam pro profesionální identitu.

Jednotlivá střediska se zároveň opírají o Etický kodex sociálního pracovníka v ČR, řídí se profesními etickými kodexy a respektují Listinu základních práv a svobod.

1. Poslání, vize a hodnoty Slezské diakonie

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti a na základě křesťanských hodnot.
„Jsme organizací, která rozvíjí svou profesionální úroveň, křesťanskou identitu a lidský přístup.“

img

Hodnoty 

Slezská diakonie je křesťanská nezisková organizace, která zakotvuje svou činnost na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby potřebným lidem.

Slezská diakonie poskytuje pomoc všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní stav, postižení, postavení a další nepříznivé životní situace. Podporuje důstojnost lidského života v každé jeho fázi.

Základní hodnoty, na kterých stavíme:

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život[1]
Člověk jako jedinečné Boží stvoření[2]
Osobní přístup[3]
Láskyplné vztahy[4]
Respekt[5]
Odpovědnost[6]
Osobní růst[7]
Týmová spolupráce[8]
Transparentnost[9]

img

2. Zřizovatel a Slezská diakonie

Slezská diakonie byla zřízena dne 20. srpna 1996 usnesením Církevní rady Slezské církve evangelické augsburského vyznání ze dne 19. srpna 1996 jako nástupnická organizace 

Křesťanského sdružení Slezská diakonie ze dne 20. listopadu 1990 a navazuje na dřívější charitativní působnost v naší církvi započatou v Komorní Lhotce na začátku 20. století. .[10]

3. Slezská diakonie jako zaměstnavatel

3.1 Zaměstnanci vůči Slezské diakonii

3.1.1 Zaměstnanci Slezské diakonie (dále jen SD) respektují zásady a hodnoty organizace a svým jednáním a chováním reprezentují SD navenek, čímž neohrozí dobré jméno SD.

3.1.2 Za všech situací, jakkoliv napjatých či nejasných, vystupuje zaměstnanec slušně a korektně, jedná v rámci svých pravomocí.

3.1.Zaměstnanci SD zásadně nesdělují mimo organizaci informace, které mají chránit know-how organizace.

3.1.Zaměstnanci SD se zdrží jednání, které by vedlo ke střetu zájmu SD s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje výhody pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby nebo jiné fyzické či právnické osoby, se kterými měl nebo má obchodní vztahy.

3.2 Slezská diakonie vůči svým zaměstnancům

3.2.1 SD vytváří pro své zaměstnance důstojné pracovní podmínky.

3.2.2 SD své zaměstnance motivuje, podporuje, uznává a oceňuje jejich kvalitní a poctivou práci.i.

3.2.3 SD posiluje odborný růst svých zaměstnanců a vytváří další vhodné podmínky pro jejich vzdělávání prostřednictvím odborného profesního vzdělávání.

3.2.4 SD se snaží pomoci svým zaměstnancům i v případě jejich nepříznivé sociální situace v rámci tzv. sociálního programu.

4. Slezská diakonie ve vztahu ke klientům

4.1 Zaměstnanci SD nevnáší do práce s klienty náboženské a filozofické postoje a přesvědčení,  které  jsou  v  rozporu  s posláním  a  hodnotami  SD. Zaměstnanci SD respektují svobodné rozhodnutí ohledně náboženství a církevního vyznání, hodnot a názorové orientace klientů.

4.2.V případě podpory klienta v těžkých životních situacích zaměstnanec SD informuje klienta o všech známých možnostech řešení a rizicích s nimi spojenými.

4.3 Zaměstnanci SD nenavazují, nebo jinak nevzbuzují ke klientovi náklonnost sexuální povahy nebo silnou citovou závislost.

4.4 V oblastech intimního soužití klientů, ochrany před zneužitím, těhotenství, rodičovství, antikoncepce a interrupce, eutanazie, pornografie, deviace, okultismu a vztahu k jiným náboženstvím se zaměstnanci SD řídí dokumentem „Doporučení Slezské diakonie k eticky obtížným otázkám“. . [11]

4.5 Zaměstnanci SD nesdělují informace o klientech mimo organizaci.

4.6 Zaměstnanec s klienty neřeší své osobní problémy, ani je nevtahuje do pracovních sporů.

5    Vztahy mezi spolupracovníky

5.1    Zaměstnanci Slezské diakonie si váží svých kolegů, uznávají jejich osobnost, praktický přístup i pohled na věc. Případné rozdílné názory vyjadřují vhodným způsobem.
5.2    Zaměstnanci SD respektují své spolupracovníky, respektují jejich názory, jedinečnost. Nesnižují své spolupracovníky v očích uživatelů, ani se nijak nesnaží snižovat osobnost jeden druhého před ostatními kolegy. Svou osobností a schopnostmi přispívají k dobré atmosféře pracovního týmu, jehož jsou součástí.
5.3    Zaměstnanci SD respektují autoritu svých nadřízených. Nadřízení jednají s podřízenými spolupracovníky vždy korektně, tak, aby respektovali jejich individualitu v souladu s hodnotou transparentností a láskyplnými vztahy.
5.4    Zaměstnanci SD přistupují ke svým spolupracovníkům s úctou, respektují jejich soukromí a zdržují se jakéhokoli nežádoucího chování.
5.5    Zaměstnanci udržují mezi sebou vztahy na patřičné profesionální úrovni s tím, že jejich soukromé vztahy, tedy zejména jakákoliv vzájemná náklonnost, případné rodinné a partnerské vazby a/nebo projevované city apod., nezasahují do pracovněprávního vztahu.


11 Jedná se o interní materiál pro potřeby zaměstnanců SD.

6    Slezská diakonie ve vztahu k stážistům a dobrovolníkům

6.1    Zaměstnanci SD vystupují vůči stážistům a dobrovolníkům s úctou a respektem, seznamují    stážisty    a    dobrovolníky    s    chodem    střediska    (služby)    a    její    kvalitou.
6.2    Zaměstnanci SD vytváří stážistům a dobrovolníkům vyhovující podmínky pro výkon odborné praxe a dobrovolnické práce.
6.3    Zaměstnanci SD vystupují vůči stážistům a dobrovolníkům jako k rovnocenným partnerům při naplňování společných cílů.
6.4    Zaměstnanci SD motivují a podporují stážisty a dobrovolníky ke kreativní činnosti, pakliže to není v rozporu s pravidly organizace. Zaměstnanci se zabývají jejich podněty, postřehy, které mohou vést ke zkvalitňování poskytované služby.

7.    Slezská diakonie ve vztahu k donátorům

7.1    SD si je vědoma zodpovědnosti k donátorům, jejímiž prostředky disponuje.
7.2    Dary jsou použity ve shodě s účelem, na které byly poskytnuty. V případě zájmu donátora, informujeme o způsobu použití darů. Respektuje se přání nezveřejňovat jméno donátora.
7.3    SD plní dohodnuté závazky vůči donátorům uvedené v dárcovské smlouvě, pokud je uzavřena.
7.4    SD se řídí pravidlem transparentnosti, a tím prohlubuje vzájemnou důvěru – informovanost veřejnosti zveřejněním ve výročních zprávách, na webových stránkách SD či jiných dokumentech.

8.    Slezská diakonie ve vztahu k široké veřejnosti (společnosti)

8.1    SD informuje veřejnost vstřícně, pravdivě a transparentně.
8.2    SD reaguje na veřejné dění ve společnosti v souladu s deklarovanými hodnotami SD.
8.3    SD usiluje o porozumění všem skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich kulturní a světonázorovou odlišnost.

9.    Slezská diakonie ve vztahu k jiným organizacím

Slezská diakonie spolupracuje se širokým spektrem organizací, ať už to jsou organizace soukromé či instituce veřejné správy. Mezi partnerské organizace patří ostatní poskytovatelé sociálních služeb, pomáhající organizace, úřady, školy, vzdělávací instituce, církve a církevní instituce, spolupracující organizace, podílející se na řešení situace našich klientů.

9.1    SD jedná vůči jiným organizacím s respektem a úctou. Při jednání usiluje o korektnost a otevřenost.
9.2    SD uplatňuje společný postup při hájení významných společných zájmů v oblasti sociální práce, prosazování legislativních změn apod.
9.3    Při prosazování vlastních zájmů ve vztahu k rozvoji služeb SD postupuje s respektem a v souladu s hodnotami SD.
9.4    SD spolupracuje s jinými organizacemi v rámci střešních organizací na úrovni místní, regionální, národní a mezinárodní.


10.   Slezská diakonie ve vztahu k potravinové a materiální pomoci

10.1    Slezská diakonie poskytuje potravinovou a materiální pomoc těm, kteří ji potřebují, bez ohledu na rasu, národnost nebo etnický původ, občanství, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, věk nebo mentální či fyzickou schopnost a zdravotní stav.
 
10.2    Vedoucí zaměstnanci SD zodpovídají za poskytnutí potravinové a materiální pomoci v čase a místě, kdy je zrovna potřebná bez dalších odkladů a s dodržením všech pravidel a principů transparentnosti.
10.3    Zaměstnanci SD poskytují příjemcům potravinové a materiální pomoci podporu a doporučení, jak se získanými potravinami nebo se získanou materiální pomocí nakládat, jak ji efektivně využít a také s informací, jakou částku by osoby za tuto dodanou pomoc mohli ušetřit.
10.4    Zaměstnanci SD poskytují potravinovou a materiální pomoc spravedlivě a transparentně s ohledem na aktuální potřebnost.
10.5    Zaměstnanci SD se zdrží jakéhokoliv zvýhodňování jednotlivců a upřednostňování vlastních zájmů.
10.6    Zaměstnanci SD přistupují ke každé potravině podle platných norem a s maximální snahou o záchranu pro lidskou spotřebu. Ve všech činnostech postupují šetrně k životnímu prostředí. Šíří a podporují snahu o snižování plýtvání potravinami.
10.7    Zaměstnanci SD se aktivně zapojují do sbírek pořádaných Slezskou diakonií, spolupracujícími organizacemi nebo jednotlivci. Zaměstnanci SD nečekají, že Slezská diakonie bude pomoc jen přijímat, ale také se snaží zasloužit se o její získání osobní iniciativou.
10.8    Slezská diakonie neodmítá dárce, kteří se chtějí zapojit do podpory jednotlivců, středisek nebo celé organizace. Pokud aktuálně služby SD nemohou podporu využít, přesměrují dárce na Středisko potravinové a materiální pomoci.
10.9    Ke každému dárci, ať je dar jakkoliv cenný, velký nebo hodnotný, zaměstnanci SD přistupují s úctou a vždy vyjádří poděkování.
10.10    Zaměstnanci SD přistupují k sobě navzájem a ke všem potřebným lidem s maximální důstojností a úctou, respektují soukromí a vždy zajistí ochranu osobních údajů.
10.11    Zaměstnanci SD sdílejí možnosti pomoci, která se nabízí ať už směrem do Slezské diakonie, nebo směrem k lidem.
10.12    Zaměstnanci SD šíří dobré jméno Střediska potravinové a materiální pomoci Slezské diakonie ve společnosti.

11.   Dodržování kodexu a ověřování v praxi

11.1    Vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za to, že ostatní zaměstnanci SD byli s etickým kodexem seznámeni, že mu porozuměli a dodržují ho.
11.2    Etický kodex bude aktualizovaný jednou ročně.

12.    Platnost a účinnost

Kodex SD nabývá účinnosti schválením vedením SD na operativní poradě dne 20. 12. 2023 a stvrzením jejich podpisy.

Mgr. Zuzana Filipková, Ph. D. Ředitelka Slezské diakonie

Mgr. et Ing. Romana Bélová Náměstek ředitelky Slezské diakonie

Arnold Macura
Předseda představenstva Slezské diakonie