Ze života duchovní služby

Modlitba a naděje nejen v čase krize - Jarní duchovní konference 

Cestu k duši již na začátku klestil bratr biskup Tomáš Tyrlík, který otevřel otázku naděje a modlitby v situaci “bez odpovědi”. Paní ředitelka Filipková ukázala konkrétní možnosti “psaní Pánu Bohu”, resp. možnost napsání modlitebních námětů do komunity spolupracovníků u večerních modliteb. Kaplan armády ČR ukazoval cestu vojáků, kteří jdou stabilizovat regiony, kde jsou lidé v konfliktu. Hlavní výzvou je zůstat na straně pokoje a nepřidat se na stranu pomsty a zla. Vskutku milou a vzácnou se staly konkrétní příběhy modlitby ukrajinské spolupracovnice paní Olhy a modlitby s dětmi. Jak ony vnímají Pána Boha a modlitbu se sdílela kolegyně Hana Martynková. Modlitba tak umožňuje obstát v dnešní době jako člověk (a ne vlk) a zároveň obstát v sociálních službách. Navzdory zlomenosti a zraněnosti světa růst jako “dub spravedlnosti” (Bible, Iz 61,3). 

img

Setkání duchovních, kteří vstupují do středisek jako dobrovolníci 

18. března se sešla jedinečná skupina lidí, složená z jedinců, jež nesli s sebou jasné stopy víry a poslání. Mezi nimi nechyběli bratr biskup, sestra ředitelka a duchovní, kteří dobrovolně vstupují do rozličných středisek Slezské diakonie. Bratr biskup hovořil o síle a moci přímluvné modlitby. Jeho slova nám znovu připomněla moc spojení s Bohem skrze modlitbu a vzájemnou podporu. Sestra ředitelka poté představila aktuální události a výzvy ve Slezské diakonii. Její vyprávění nás provedlo skrze výzvy, s nimiž se diakonie potýká, avšak také nabídlo naději a vytrvalost v naší službě, kterou jsme přijali. Vzájemné sdílení otevřelo dveře pro inspirativní výměnu zkušeností, radostí a výzev, které nás provází v naší službě na různých střediscích Slezské diakonie. 

 

img

Požehnání střediska na začátku roku

K začátku nového roku patří vyslovování přání, udělování a přijímání požehnání. Středisko SILOE Ostrava už delší dobu plánovalo duchovní aktivitu požehnání střediska a vyšlo nám to právě na jeden z lednových termínů.  Ve čtvrtek 11. ledna 2024 se setkalo deset zaměstnanců, kteří se společně s paní vedoucí Kateřinou Bidlovou a s koordinátorkou duchovní služby ve SD Miriam Szőkeovou shromáždili u vchodu střediska, kde zazněl biblický verš: „Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky“ (Ž 121,8) a vstupní modlitba za pokoj a požehnání. V průběhu setkání jsme zapálili svíčku a v lucerničce to světlo „putovalo“ s námi, což nám připomnělo motto naší organizace- Neseme světlo do života potřebným. Společně jsme prošli všemi patry a zastavili se, abychom byli součástí udělení Božího požehnání, a to Božím slovem a modlitbou. Zazněly modlitby za požehnání práce, za pokojný aktivní čas i spánek klientů, za vnitřní očistění a pozvání Božího Ducha a Jeho působení v naší práci, v životě a na všech našich cestách. Bylo důležité se zastavit, odložit to staré a tíživé, vyprosit si požehnání, abychom mohli vykročit a jít dál.

img

 

Novoroční bohoslužba Slezské diakonie

V mírném počasí dne pátého ledna roku 2024 se shromáždilo mnoho „lidí a lidí“, jak to vyjádřil v pozdravu člen představenstva Slezské diakonie Jiří Kaleta.

Bylo to setkání velmi družné. Lidé, kteří doprovázejí a podporují druhé na jejich cestě a lidé, kteří jim potřebnou pomoc poskytují, se plni očekávání sešli na Novoroční bohoslužbě v Evangelickém kostele sv. Petra a Pavla v Českém Těšíně Na Nivách a v úvodu Roku modlitby a naděje objevovali “diamanty” Bible.

Vedle krásných společných písni o Ježíši se četl žalm a konala i vtipná scénka: jistá Gertrudzia během modlitby Otčenáš zjistila, že ji Pán Bůh slyší, i když s ním zprvu nepočítala.

 

img

Biskup Slezská církev evangelická a. v. Tomáš Tyrlík pak ukázal právě onen moment příběhem farizeje a výběrčího daní v Novém zákoně: jeden se modlí, ale Pána Boha nehledá, a vedle něj jiný člověk, který uprostřed své bídy a pohanství zahlédne Boží pravdu a lásku a prosí o slitování. Důležitý sociální rozměr „lidí a lidí“ se tak setkal s duchovní vertikálou.

Záhy paní náměstkyně ředitelky Slezské diakonie Romana Bélová přečetla heslo roku 2024 pro naši organizaci: Blaze těm kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni (Evangelium podle Matouše, 5. kapitola, 4. verš).

Mnoho lidí přijalo také požehnání do nového roku – na kolenou u oltáře. Nechyběly ani společné modlitby a píseň Stojím před Tebou, kterou účastníci zpívali ve stoje. Humor i vážnost, čilé přátelské družení i vznešenost – všudypřítomné dobré slovo tak svítí na cestu novým rokem, který je ve Slezské diakonii věnován Roku modlitby a naděje. (Modlitby v lednu pokračují společnými modlitbami všech církví.)

David Pasz
duchovní služba Slezské diakonie

img

 

Fotogalerie