Jako učedníci. Společně v krnovském chrámu

V pošmourný pátek se v Krnově konal svátek. Dne 22.dubna 2022 se klienti i pracovníci SD setkali ke krásné velikonoční diakonické bohoslužbě, ve 32. roce působení Slezské diakonie.

Velikonoce vedou k zamyšlení nad svým životem, ale i k radostnému vyznávání. A tak i v Krnově, zastavení u deseti přikázání ve chvíli ticha a usebrání střídaly chvíle radosti u hudby a společného zpěvu.

 

Kázání biskupa Tomáše Tyrlíka bylo vskutku napínavé. Vypadalo to, že o Velikonocích lidská zloba a smrt bude mít poslední slovo a že jeho kolega zůstane před zraky všech v železných poutech. Nemohl se z nich dostat. - Ale Bůh třetího dne dopsal: Ježíš Kristus byl vzkříšen. Pouta byla rozpečetěna. Nejprve jedno, a pak i druhé. Ježíš dává pravé odpuštění, Pokoj a nový život.

 

Když pak přišlo pozvání k modlitbě u oltáře, ozval se v jejich vedoucím starý místní motiv:

jde tu pracovnice, jsou tu katolici, / stojíme tu kolem stolu jako učedníci.

Celá bohoslužba byla vskutku vzácnou zastávkou v roce Výchovy a vzdělávání, posilou ve společenství služby a z pohledu hudebníka skutečným "svátkem po covidu". A tak zdravím vlaštovkou textu poslední písně.

David Pasz

 

Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, neselže láska Tvá, jdu s důvěrou.

(2) Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou.

I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále.

Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát.

Jako strom v Tvém chrámu v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám.

Jarní duchovní konference 2022

"Cestou k člověku a ke stvoření"- to byl název letošní jarní Duchovní konference ve Slezské diakonii, na které
se v úterý 12.4.2022 před Velikonocemi setkalo téměř 90 účastníků.  

Po pozdravech pana biskupa a paní ředitelky jsme se v panelové diskusi zaposlouchali do sdílení některých radostí a starostí
maminky, která vychovává svou dceru s postižením, mohli jsme vnímat komunikaci samotné studentky a se stejným zájmem jsme
si poslechli informace o projektech školy Slezské diakoniev letošním jubilejním roce J. A. Komenského, které sdílela
paní zástupkyně školy PhDr. Irena Čechová. Hudební doprovod a písněv českém, polském a slovenském jazyce byli opět
povzbudivou součástí konference.

Přednášející Rev.Dr. Peter Pavlovič, který pochází ze Slovenska a přes dvacet let působí při Konferenci evropských
církví v Bruselu (CEC), přinesl téma "Péče o stvoření a péče o bližního-nedělitelné principy křesťanské diakonie", co
bylo pro nás novým tématem. Zaznělo několik myšlenek na základě biblických textů, židovské moudrosti, či Lutherova katechismu
o tom, že diakonie není vyjmenovávání toho, kdo je našim bližním (tedy kdo je objektem služby), ale je o subjektu, o vztahu.
Zazněla definice víry jako hledání odpovědí na otázku "Kdo jsme" -v trojúhelníku "člověk-bližní-svět" a také
ve vztahu k Bohu. Oslovujícím jistě bylo také vyslovení myšlenky "vnímat stvoření jako dar", který je možné
ignorovat, odmítnout, nebo přijmout a užívat, přičemž si uvědomovat i samotného Dárce.
K myšlence o tom, že "enviromentální diakonie", nebo přesněji a jednoduše "péče o stvoření"
neznamená "ekologický aktivismus" se zřejmě budeme v budoucnosti vracet. Otázky typu : "Kde jsou hranice
toho, co skutečně potřebujeme?, "Jak souvisí ekonomie a ekologie?, "Jak my sami přispíváme k tomu, na jaké zemi
žijeme, a jak budou žít generace po nás?"- zůstaly podnětnými a otevřenými otázkami, kterými se jako
jednotlivci, Diakonie, církve i společnosti budeme nutně zabývat.

V programu konference nechyběla svědectví zaměstnanců, přímluvné modlitby a bylo možné si také vychutnat
společný oběd. Duchovní konference byla občerstvením
pro duši a přispěla k naladění se na blížící se velikonoční svátky.

 

V pondělí 11. dubna se konalo setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie.

Účastníky pozdravil a  duchovním zamyšlením k velikonočnímu-svatému týdnu oslovil pan biskup Slezská církev evangelická a. v. Tomáš Tyrlík, o aktuálním dění a plánovaných aktivitách v letošním roce ve Slezské diakonii informovala paní ředitelka Zuzana Filipková.  Hosty setkání byly pracovnice z hospice Frýdek-Místek, které přiblížily službu hospice, poté následovalavelice spontánní a podnětná diskuze. 

Sdílení duchovních o jejich zkušenostech ze služby v posledním období bylo ukončeno modlitbou.

„To nejlepší nakonec.“

Tak by se dalo shrnout přátelskou návštěvu střediska Siloe na druhý svátek vánoční, neděli 26. prosince 2021.

Cesta byla spojena s různými dovednostní dílnou:
(a) v ranním mrazu dofouknout pneumatiky na zamrzlé pumpě
(b) zvládnout neohlášenou vánoční návštěvu (tu chvilku snad počkají)
(c) logistická omezení (auto je plné, ok, pojedu příště)
(d) nejistotu (když nás nepustí, předáme jim u vchodu alespoň hmotné překvapení)
(e) pohotovost vedoucí na druhý svátek vánoční

Skupinka přátel z okruhu Slezské církve evangelické a.v. však toto vše zvládla.
V rámci minidílen solidarity jsme mohli na každém patře prožít krásný byť krátký společný čas: zpříjemnit
společnou chvíli zpěvem koled, předat vánoční pozdrav (část se mohla později i sníst a prožít spolu s obyvateli
společnou modlitbu.

Heslem dílen solidarity se stala výzva ap. Pavla: „Berte břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“

(Bible, Gal 6,2) Jsem vděčný, že v rámci první oficiální výpravy jsem mohl ochutnat, co to znamená v praxi.
Kéž Slovo najde úrodnou půdu i v novém roce a třeba zahrádka u Siloe se konečně dá do pohybu.

Mgr. David Pasz
diakon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Neděle diakonie o prázdninách

Letos jsme se podle plánovaného harmonogramu účastnili v průběhu léta dvou neděl diakonie.

Ta první se konala na začátku srpna v Havířově - Bludovicích. Pozvání přijalo několik lidí ze střediska EBEN-EZER Český Těšín z Horního Žukova a z duchovní služby ve Slezské diakonii posloužila kolegyně Eva Pawlasová. Poděkování patří všem účastníkům, domácím i hostům.

Druhou příležitostí byl konec prázdnin, kdy jsme se setkali v Havířově - Suché. I když se zkazilo počasí, prožili jsme vzácný čas u Božího slova, písní a s požehnáním u oltáře pro všechny děti, rodiče a učitelé. Po bohoslužbách byly připravené drobné soutěže a občerstvení. Této neděle diakonie se účastnila také kolegyně Natalka Klusová s rodinou, která od září nastoupila do duchovní služby ve SD po mateřské dovolené.

Byla to opět nádherná příležitost pro osvěžení duše, ducha i těla a načerpání duchovních sil do nastávajícího období nového školního roku.

Miriam Szőkeová
koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie

 

Zpěvník oblíbených duchovních písní pro střediska Slezské diakonie

Zamyšlení a slova naděje Miriam Szökeové

Vy jste mně neviděl, že? S jakou situací si takovou větu spojíte? A jaká z toho vytěžit Slova naděje? 

Pravý význam Velikonoc

V úterý 30. 3. 2021 uživatelé střediska HOSANA Karviná domov pro osoby se zdravotním postižením prožili radostné odpoledne s připomenutím si toho, jaký pravý význam nesou Velikonoce.  Vyprávění jsme začali takto:

Prvním zastavením jsme si připomínali to, jak Ježíš Kristus přijel do Jeruzaléma a všichni ho oslavovali a provolávali ,,HOSANA“. Na základě tohoto příběhu jsme si mohli společně všichni zazpívat píseň „Hosana, Hosana, Hosana  Bohu na nebi ….“

Druhé zastavení bylo povídání o poslední večeři Páně s jeho učedníky. Uživatelé střediska měli také možnost ochutnat nekvašený chléb a rybízový džus jako víno, které Ježíš dával všem učedníkům na památku své krve, která byla prolita za naše hříchy.

Následně jsme tedy začali hovořit o tom, proč se všechno muselo stát, to co po poslední večeři následovalo.  Začali jsme si vyprávět ilustrační příběh o barvách, které malovali krásný obraz. Ten však následně úplně znehodnotila černá barva. I náš nepokoj, zlé myšlenky dokážou pokazit naši každodenní mysl a jednání. Avšak díky krvi Pána Ježíše Krista můžeme žít, jelikož nás vysvobozuje od všeho zlého a činí vše nové a čisté.   

Uživatelé se při poznávání pravého významu Velikonoc bohatě zapojovali a všichni se tímto společně prožitým odpolednem připravili na nadcházející Velikonoce.  Vrcholem celého odpoledne byl  rozkrojení upečeného beránka, který je symbolem oběti, kterou za nás Náš Pán Ježíš Kristus obětoval.

Za tónů kytary jsme ukončili odpoledne písní, která mluví za vše:


Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil,
když ses nám vydal cele do rukou.
Ó, Pane náš, ó, Pane náš.
Naše skutky zlé, tys' nám odpustil,
přikryl krví svou, na vše zapoměl.
Děkuji, děkuji.

Velikonoční putování

V rámci Velkého týdne jsme putovali nejen středisky na Ostravsku, Karvinsku a Novojičínsku, ale také slavili Večeři smíření. Momenty modlitby 'odpusť nám naše činy, jako i my odpouštíme naším viníkům', přání navzájem "Pokoj Tobě", oáza klidu či velikonoční písně - to byly okénka, kterými jsme mohli zahlédnout kousek nebe.

Fotka zachycuje prostředí z dosud posledního zastavení na středisku ARCHA Nový Jičín. Za denního ruchu jsme prožili začátek velikonočních dnů. Večeře smíření vypráví o Kristu, velikonočním “beránku”. Krásně to vystihuje motto jedné z písní:

Do tvých starostí, smutku, úzkostí,

přišel Ten, kdo rád tě má a z nich tě vyprostí.

Pánů Pán, králů Král,

byl nám bez rozdílu všechněm zvěstován.

Setkání zaměstnanců Slezské diakonie a diakonického školství, kteří organizují duchovní chvilky

Dne 11. 3. 2021 proběhlo online pro zaměstnance, kteří na svých pracovištích mají na starosti duchovní chvilky pro své kolegy, ale nejen pro ně. Prostě pro ty, kteří se těšili na duchovní podporu, semknutí napříč službami a pobočkami diakonie. 

Díky tomuto online setkání jsme se mohli vidět z různých míst, poznat lidi, které ještě neznáme, cítit velkou duchovní přítomnost. Člověk cítí Boží vedení, ale také lidskou soudržnost a vzájemnou podporu v modlitbách.

Přivítala nás paní Ewa Pawlasová, duchovně jsme se naladili s paní Miriam Szökeovou, která nás informovala také o programu setkání. Za kytarového doprovodu pana Davida Pasze jsme si zazpívali píseň „Čistá, čistá jak studánka“.

Každý účastník se nejprve představil, řekl: „Kdo jsem, kde pracuji, s čím přicházím a co očekávám“.

Následovala velmi zajímavá a podnětná přednáška paní Kateřiny Šurmanové, členky občanského sdružení PROMISE, podporujícího misii. Seznámila nás s projektem „My Life Workshop“, který organizuje jejich sdružení jak pro věřící, tak pro nevěřící zájemce.  Na jednotlivých setkáních se člověk zamýšlí nad svým životem ze zcela jiného pohledu, než jsme běžně zvyklí, tvoří se My Life Mapa, hledajícím se otevírá cesta k poznání Boha.

 

 

Po skončení přednášky nás paní Szökeová rozdělila do menších skupinek, cca po 4 lidech, a diskutovali jsme o tom, co nám covidová doba vzala – bere, a co nám naopak dala – dává.

Shodli jsme se na tom, že nám bere možnost osobních setkání s rodinou, přáteli, společnou účast na modlitbách.

Na druhé straně nás učí zastavit se, ztišit, modlit se a přemýšlet o životě. Jsme uspěchaní, obklopeni technikou, často neskromní s devastujícím přístupem ke stvoření – naší planetě, přírodě.

Zpomalení tohoto rychlého běhu pročistilo „vzduch“ a viditelně ulevilo Zemi, dokonce i nasněžilo…

Jak se vzájemně podporujeme v této době? Na mém pracovišti nám pomáhají společné ranní modlitby, kdy si dodáváme odhodlání, sílu a pozitivní myšlení. Ostatní ve skupince to cítí stejně.

A nakonec ještě otázka, co bychom uvítali do budoucna? Určitě živé nahrávky Božího slova s písněmi a podobná online setkání. Povzbudivá slova pracovníků duchovní služby, alespoň prostřednictvím online přenosů.

Setkání mně velmi povzbudilo, přineslo příjemné zážitky s ostatními a odpoutalo od všedních problémů a starostí.

Díky Pánu Bohu za toto sdílení a duchovní naplnění.

                                                                                                                                                             H. Hudečková

  

 

Setkání pastorů a duchovních

Letošní setkání pastorů a duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie, proběhlo poprvé online 15. 3. 2021. Někteří se omluvili a nemohli se připojit, jiní se mohli účastnit právě kvůli tomu, že museli být doma v karanténě. Doba covidová nám změnila podmínky a my se v tom pořád učíme fungovat.

Po úvodním duchovním zamyšlení a modlitbě bratra biskupa zazněl pozdrav paní ředitelky, ve kterém reflektovala důležité události v životě a fungování středisek a služeb Slezské diakonie za uplynulý rok.

Po písničce Davida Pasze zazněly informace o připravovaných duchovních aktivitách v letošním roce. Kolegyně z Dobrovolnického centra sdílely několik inspirací z dobrovolnické činnosti v období pandemie, ke kterým patřilo šití roušek, pečení pro pracovníky v první linii, psaní dopisů pro potěchu duše, přípravy jarní a velikonoční výzdoby, mobilní kavárna s vystoupením, či aktivita „kamarádem na dopisování“.

Zazněla také konkrétní pozvánka k připravované vzdělávací aktivitě pro dobrovolníky, kde se můžou přihlásit i zájemci z řad duchovních, která se bude věnovat vyrovnávání se se ztrátou. Prostor ke sdílení svého prožívání, omezených možností dojíždění k uživatelům v uplynulém období, jako i naděje pro opětovné setkání na střediscích, po absolvování testování, samo - testování a očkování, vyjádřilo několik účastníků.

Závěr setkání vyplnily modlitby a požehnání.

Miriam Szőkeová, koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie

 

 

 

Novoroční bohoslužba Slezské diakonie

Máme velkou radost, že jsme dnes mohli společně prožít chvíle u Božího slova a přijmout požehnání od biskupa Slezské církve evangelické a. v. pro naši práci a poslání.

Paní ředitelka poděkovala za veškeré nasazení, úsilí a odvahu, které všichni ve Slezské diakonii v loňském roce projevili a přečetla verš, který máme pro tento rok 2021. Verš je výzvou k tomu, abychom usilovali o spravedlnost, víru, lásku a pokoru. Máme před sebou opět rok, který není jednoduchý a našim přáním a úsilím je, abychom v každém dni tohoto roku byli naplněni laskavostí a trpělivostí, šířili víru, lásku a pokoj.

Biblický verš pro Slezskou diakonii pro rok 2021

2. list Timoteovi 2:22-24

"Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé. Víš, že vedou jen k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.“

Modlitební pouť v Karviné

Pracovníci a uživatelé sociálně-terapeutické dílny EFFATHA Karviná jsme se vydali ke kříži kostelíka sv. Marka v Karviné-Fryštátě.

Zde jsme přečetli výzvu druhého modlitebního týdne: ‚Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.‘ (srov. Jan 15) Když jsme nad ním přemýšleli, zahlédli jsme jeho hloubku. Kostelík, kde se nyní schází církev římsko- i řeckokatolická a československo- husitská, byl však zavřený. Šli jsme tedy do evangelického kostela u náměstí, kde účastníci mohli v tichu odpočinout a pomodlit Otčenáš.

I my pracovníci děkujeme Pánu Bohu za blahodárné společenství ticha v kostele – mimo rutinu všedního dne.

Martina Klužáková a David Pasz

 

 

Duchovní služba v době přijatých opatření k zabránění šíření onemocnění Covid-19

Duchovní služba v období omezení návštěv začala nabízet duchovní podporu klientům po telefonu, formou on-line nebo zpíváním pod okny, či na zahradě. Uskutečnilo se několik duchovních chvilek online v rámci porad oblastí.

Desítkám klientů byly zaslány nebo ze Slezské církve evangelické přeposlány "dopisy pro potěšení duše".

Od poloviny dubna se pracovníci duchovní služby začali v dvou-týdenním cyklu testovat a každý z pracovníků navštěvuje pak jednu vybranou pobytovou službu. Duchovní služba je tak neustále dobrovolně nabízena a s rozvolňováním opatření jsme vděčni za každou nahlášenou duchovní potřebu ze strany služeb i jednotlivců – jak klientů, tak pracovníků.

Zapojujeme se do společných večerních modliteb ve 21 hod., ke kterým zveme také další a těšíme se na setkání. 

https://www.slezskadiakonie.cz/o-nas/podnety-k-modlitbam

Zpívání pod okny

V době omezení návštěv z důvodu přijatých opatření v souvislostí s onemocněním Covid-19 jsme v duchovní službě hledali alternativní a inovativní cesty pro sdílení s našimi uživateli služeb Slezské diakonie. Při zpívání pod okny střediska ARCHA Český Těšín jsme tak měli příležitost k setkání a vzájemnému obohacení. 

Spolupráce mezi dobrovolníky SD a duchovní službou ve Slezské diakonii pokračuje.

Koordinátorka duchovni služby předala dnes pracovnicím oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec nejnovější číslo týdeníku Vrabčákova štěbetání a dopisy pro potěšení duše od dětí ze Slezské církve evangelické.

Duchovní podpora pro pacientku v nemocnici 


Rozhovor s pacientkou v nemocnici v době pandemie, kdy nejsou umožněny návštěvy příbuzných a dobrovolníků, je opravdu výjimečným časem. Koordinátorka duchovní služby ve Slezské diakonii díky své pozici nemocniční kaplanky promlouvá s pacienty, přináší slova povzbuzení, pokoje a naděje, s některýma se modlí, čte nebo zpívá.

Na oddělení soc. lůžek v této době přináší také pozdravy od dobrovolníků Slezské diakonie, kteří tady působí.

Někteří pacienti si přejí vyluštit společně křížovku☺.

"Je nám po vás smutno" - zazněl hlas klientky v telefonu.

A proto, když se naskytla možnost po testování, neváhala jsem a nabídla jsem návštěvu právě tomuto našemu středisku Slezské diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava.
Rozzářené oči byly pro mně odměnou. 

Eva, duchovní služba Slezské diakonie

 

Vyznání o své službě

V pondělí 2. 3. 2020 se uskutečnilo setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie. Biblickým zamyšlením a modlitbou oslovil účastníky br. biskup Tomáš Tyrlík. Paní ředitelka SD informovala o aktuálním dění v organizaci, připravovaných akcích k letošnímu 30. výročí Slezské diakonie a vyslovila poděkování všem ochotným pastorům a pastoračním pracovníkům, kteří se dobrovolně do této služby zapojují. Kolegyně Ivana Andrýsková představila účastníkům projekt SD s názvem „Podpora pečujících osob v Pobeskydí“, které doplnila letáčky a brožurkami k péči o Alzheimerově nemoci. Následovala příležitost sdílet své radosti a těžší chvilky ze služby. Poděkování za dvanáct let duchovní služby vyjádřeno také malým dárkem bylo adresováno emeritnímu biskupovi Volnému s manželkou, kteří s radostí sloužili v zařízení Elim ve Stonavě. Dva z přítomných svou duchovní službu na vybraném středisku začali teprve v loňském roce, většina ve své službě pokračuje. V nejednom sdílení farářů zaznělo vyznání, že tato služba je oboustranně obohacující a posouvá i toho, kdo slouží.

V závěru zazněla informace o připravované nabídce pro sborovou diakonii ve sborech církve a povzbuzení k rozsévání Božího slova. Společné modlitby setkání ukončily.

 

Setkání plné očekávání

V úterní odpoledne 25. února 2020 se náš tým duchovních pracovníků sešel se svými spolupracovníky z řad zaměstnanců Slezské diakonia, kteří pomáhají organizovat duchovní setkání na střediscích. Byl to čas pro vzájemné sdílení, výměnu zkušeností a postřehů, vyjádření svých očekávání a představ. Pro náš tým to byla úžasná zpětná vazba, které si vážíme. Věřím, že jako inspirace pracovníkům mohla posloužit prezentace Davida Pasze o životě a díle Kristiny Royové.  Jsme také vděční za hosty Stanislava Cicheho a Petra Gwóździa ze spolku Gedeonů, kteří sdíleli své zkušenosti s rozdáváním Biblí ve školách, nemocnicích apod. Paní Kateřina Šurmanová z organizace PROMISE CZ, která se sice z vážných důvodů ze setkání omluvila, nám psanou formou poskytla informace o nově se rozvíjejícím evangelizačním nástroji nazvaným My Life Workshop. Snad tato malá ochutnávka vzbudila
i chuť dozvědět se něco víc.

Jak moc setkání splnilo očekávání, to ukáže praxe, kterou chceme podpořit modlitbami, pomoci při organizování a vedení duchovních chvilek na střediscích. Paní Šurmanová v závěru dopisu citovala Johna Pipera: „Křesťané by měli mít zájem o zmírnění veškerého utrpení, nejvíce však utrpení věčného.“ A to je také cílem duchovního setkávání na střediscích.

Eva Pawlasová

 

Novoroční bohoslužba SD

„Tam, kde se přibližujeme k Pánu Bohu, tam ustupuje tma.“ – těmito slovy přivítal přítomné domácí pán farář Martin Piętak. Přibližně počtem 200 účastníků se 7. ledna 2020 naplnil evangelický kostel pracovníky, klienty a příznivci Slezské diakonie. Jsme vděční za tu výsadu moci zahájit nový rok Božím slovem, společnými oslavnými písněmi a přímluvnými modlitbami. 

Kázáním Božího slova posloužil biskup církve Tomáš Tyrlík, který opřel své slovo na verších z listu Židům 10:23 „Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme“ a Židům 12:28 „… služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ Zdůraznil tak, že rok 2020 je pro nás rokem vyznání a služby. Během bohoslužeb zazněl také pozdrav paní ředitelky Zuzany Filipkové, která připomněla, že tento rok je pro Diakonii rokem jubilejním. Pozdrav za Představenstvo ukončil br. Jirka Kaleta výzvou k naslouchání jak Božímu slovu tak sobě navzájem.

V závěru bohoslužeb každý z nás mohl přijmout osobní požehnání u oltáře      a u východu z kostela také malý domácí úkol, jehož splnění nás může utvrdit v tom, co vyznáváme, a povzbudit ke službě bližním.

S přáním pokojných dnů prožitých v Boží blízkosti za tým duchovních pracovníků

Eva Pawlasová

 

Duchovní konference "Co si počít s (ne) svobodou?"

Letošní podzimní Duchovní konference SD, která se konala ve středu 27. 11. 2019 v DVC v Českém Těšíně, byla rekordní v počtu přihlášených zaměstnanců. Sál naplnilo 135 účastníků, mezi kterými bylo osm vzácných hostů. Název konference zněl: „Co si počít s (ne) svobodou?“ Po úvodním pozdravu paní ředitelky a po duchovním zamyšlení s modlitbu bratra biskupa, účastníci ve dvojicích krátce reflektovali letošní 30.výročí sametové revoluce. Jako první přednášející promluvil vězeňský kaplan Ing. Jan Kočnar, který působí ve věznici Ostrava-Heřmanice už téměř dvacet let. Jeho host, dnes již bývalý vězeň, sdílel svou čerstvou zkušenost ohledně odpuštění části trestu a svou víru v Krista. Nemálo působivějším bylo představení diakonické komunitní služby pro mladé lidi z dětských domovů v „Domě na půli cesty“
ve Velkém Slavkově, na Slovensku, o které mluvili manželé Stano a Evka Gurkovi. Jeden z mladých lidí z jejich střediska se podělil o své svědectví ze života ve vězení a na svobodě. Písně a koledy významně dotvářeli příjemnou atmosféru celého dopoledne. Slova vděčnosti zazněly ve svědectvích zaměstnanců a také od bratra biskupa k zaměstnancům za jejich práci. Příjemná atmosféra přetrvala ještě dlouho v rozhovorech u oběda a při úklidu sálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Duchovní konference "Svobodní lidé v nesvobodné době"

Tématu svobody byla věnovaná jarní Duchovní konference, která se konala v úterý 16. 4. 2019 ve Velkém týdnu před Velikonocemi. V úvodním biblickém slovu o proměně lidského srdce nás oslovila farářka Renáta Firlová z Komorní Lhotky. Přes sto dvacet pracovníků se pak zaposlouchalo do svědectví ze života a služby emeritního biskupa Stanislava Piętaka s manželkou v době totality a do přednášky o průkopnících sociální práce v Československu – Alici Masarykové a Marii Krakešové, kterou přednesla paní profesorka soc. práce Libuše Radková ze Slovenska. Neodmyslitelnou součástí konference byla svědectví pracovníků, která tentokrát reflektovala období vnější nesvobody a taky hodnotu vnitřní svobody křesťana. Zpěv písní, společenství i modlitby přispěly k duchovnímu občerstvení účastníků a naladění se na blížící se svátky Velikonoc.

 

 

 Den ticha 

Poslední březnový pátek byl pro pracovníky oblasti Ostravsko „Dnem ticha“. Tuto jedinečnou akci pořádal, již pátým rokem, tým Duchovní služby ve Slezské diakonii.

Měli jsme možnost strávit dopoledne v hospici svatého Lukáše v Ostravě, kde jsme dostali prostor na chvíli vypnout mobilní telefony, ztišit se, být sami se sebou a svými myšlenkami. Toto půldenní zastavení bylo pro mnohé z nás příležitostí k přerušení denní rutiny. Součástí programu byla i „mini exkurze“ v hospici, kde jsme se mohli celou dobu volně pohybovat jak po budově hospice, tak po přilehlé zahradě. Na mnohé z nás silně zapůsobila „kniha živých“ umístěná v kapli, nebo „rozlučková místnost“, místo, kde se pozůstalí mohou důstojně a citlivě rozloučit s milovaným zesnulým.

Chtěla bych ze srdce poděkovat pracovníkům duchovní služby za pozvání na Den ticha. Této aktivity jsem se zúčastnila poprvé a určitě ne naposledy. Byl to pro mne opravdu hluboký zážitek. Dojmy z tohoto setkání budu ve své mysli a srdci nosit ještě dlouhou dobu. Přála bych každému z nás, aby si takový „Den ticha“ mohl prožít!

„Ticho je místem, kde člověk vidí svou vlastní tvář (svou duši).“

 

Radmila Nedělová

referentka pro sekretariát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Setkání duchovních, kteří dobrovolně docházejí sloužit na střediska SD

Pozdravy, nové informace, podpora služby, sdílení radostí i strastí ... to vše bylo dnes 18. března 2019 na setkání duchovních, kteří dobrovolně docházejí sloužit na střediska Slezské diakonie. 


Nové inspirace pro duchovní službu 

„To je super, že jsi tady“ – zaznělo v úvodu setkání, které se uskutečnilo 13. února 2019. Bylo to setkání pracovníků Slezské diakonie, kteří na svých střediscích organizují duchovní setkání. Jako pracovníci duchovní služby jsme velice vděční za jejich spolupráci, protože nemůžeme pokrýt všechny potřeby všech středisek. Věřím, že toto setkání bylo dobrou příležitosti ke sdílení svých zkušeností, ale také k načerpání inspirace. 
Znovu jsme si připomněli, jak jsou důležité pro náš osobní život i práci chvíle ztišení se před Pánem Bohem a nabídli jsme možnost zorganizovat „Den ticha“. Na tomto setkání byla nově prezentována práce s flanelografem. Tyto materiály byly zakoupeny z fondu F-nadace a spolu s nimi ještě další, jako např. DVD, obrázkové knihy, biblické příběhy a budou k zapůjčení v knihovně DVC. Věřím, že pro klienty to bude vítána změna a pro pracovníky další z možnosti, jak zpestřit společná setkání. Nabídli jsme také možnost objednání letáčku z Brněnské tiskové misie, zakoupení Evangelického kancionálu, různé literatury a další pomůcky.
Jelikož se blíží postní období a následovat budou Velikonoce, nabídli jsme různé podněty a pomůcky, jak rovněž osobní účast na setkáních u těchto příležitosti.


 

Podzimní partnerská návštěva v Diakonii Košice

Při příležitosti 15. výročí založení sborové diakonie Cesta nádeje Košice byli pozváni zástupci Slezské diakonie na partnerskou návštěvu, která se uskutečnila 11. listopadu 2018. Slavnost tvořily nedělní bohoslužby a odpolední koncert. Na bohoslužbách v nově-posvěceném kostele na košickém sídlišti Terasa, které vedl farář Samuel Linkesh, přednesla pozdrav a blahopřání za Slezskou diakonii koordinátorka duchovní služby ThDr. Miriam Szőkeová. Z dalších hostů vystoupil ředitel Evangelické diakonie na Slovensku Ing. Ján Gasper z Bratislavy a host z Norska. Statutární zástupkyně Cesty nádeje MUDr. Zuzana Katreniaková přiblížila začátky i patnáctileté fungování této diakonické služby, za kterou je celý sbor evangelické církve velice vděčný. Pečovatelská služba v současnosti zaměstnává padesát pečovatelek, doprovází klienty a jejich rodiny v různých životních krizích často až do konce života. V modlitbách a v naději očekávají představitelé Diakonie Košice úspěšnou přípravu k rozšíření své činnosti v podobě otevření specializovaného zařízení pro lidi s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí, jako i s demencí různého původu. Prosby za to zazněly
ve společných modlitbách hostů i domácích věřících.

Miriam Szőkeová

Zpívající kostel. Novoroční bohoslužba 2019

V pondělí 7. ledna, den po svátku Tří králů, se v českotěšínském kostele Na Nivách sešli lidé z mnoha středisek Slezské diakonie i Slezské církve evangelické a.v., aby společně zahájili nový rok 2019. Setkání bylo naplněno úchvatnou hudbou a krásným společným zpěvem. Netradiční situaci vytvořily pouta, kterými měli dřív nebo později někteří účastníci svázané ruce. Zatímco v jejich hlavách se mohly objevovat otázky jako Co jsem komu provedl?, pozdrav biskupa Tomáše Tyrlíka i kázání paní Miriam Szőkeové ukazovaly na další pouta: mobil, slevy, pouta strachu z lidí, neodpuštění, odmítnutí, zacyklené myšlenky... U otevřené Bible pak paní Szőkeová sdílela slovo, že jsme svobodni v Kristu a že nemusíme být otroky ničeho, žádných těchto věcí; člověkem, který v Krista uvěřil a modlil se, byl Daniel z Ugandy. Jeho postoj a přání krásného večera vězeňskému dozorci ukázalo skutečnou svobodu, kterou Kristus dává člověku navzdory krutému systému. Následující písně Můj Pán cestu zná ad., tak získaly nečekanou hloubku.

Během bohoslužeb kromě modliteb zaznělo i heslo roku pro SD (Bible, Řím 4,3-5), které vylosovala paní ředitelka Zuzana Filipková. Vedoucí představenstva Jiří Kaleta pohnutým slovem povzbudil všechny přítomné v chrámě i jejich blízké. Pan biskup v již zmíněném pozdravu vedl přítomné abecedou k vděčnosti. Své přemítání v Roce vděčnosti za svobodu – svobodu nejen politickou, ale i skutečnou – pak zakončil slovy: Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho (Bible, Gal 5,1).

David Pasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proměnění mladí mění společnost

Tématu mladých byla v tomto roce věnována i podzimní konference Slezské diakonie Buď světlem a solí. V bohatém programu bylo poprvé zařazeno interkulturní fórum, ve kterém vystoupilo několik zahraničních dobrovolníků. Přednášející Miriam Paszová představila svou práci s mladými v rámci Křesťanské akademie mladých a taky lektorování programů Duchovního dědictví na základních a středních školách v ČR. Součástí přednášky byla interaktivní ukázka volby „miss hodnoty“, kterou posluchači považují za nejdůležitější v životě. Účastníci konference nominovali asi šest hodnot, z kterých vyhrála hodnota láska. Přednášející ze Slovenska – Bohdan Hroboň, který je zakládajícím ředitelem Biblické školy, v současnosti Centra křesťanského vzdělávání v Martine, reflektoval vývoj křesťanského vzdělávání za posledních dvacet let a taky zmínil otevření nových oborů, např. etika leadershipu, kde je možnost přihlásit se i ze Slezska. V ukázce vyučovací hodiny pro vysokoškoláky představil přikázání „milovat svého bližního jako sebe“ na základě původního hebrejského textu. Písně a koledy navodili zcela vánoční atmosféru. Konference byla opět příležitostí k zastavení, sdílení a duchovnímu obohacení.

ThDr. Miriam Szőkeová, PhD.
koordinátorka duchovní služby


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva v Ostrave

Účasť na kongrese XXII. Gerontologických dní v Ostrave v termíne 17. až 18. 10.2018 rozšírila poznatky v oblasti medicíny  zameranej na osoby vo vyššom veku a obohatila o príklady dobrej praxe takmer tri stovky účastníkov. Tohtoročná sociálna časť programu sa zameriavala na podporu neformálnych opatrovateľov a paliatívnu starostlivosť.

Vďaka odporúčaniu pani riaditeľky Sliezskej diakonie Mgr. Zuzany Filipkovej, Ph.D. pri predošlej návšteve v Českom Tešíne, som mala aj ja ako spolupracovníčka Cesty nádeje v Košiciach príležitosť zúčastniť sa kongresu. Zároveň som sa bližšie zoznámila s činnosťou Strediska SD Siloe v Ostrave. Pod jednou strechou som videla profesionálne poskytované sociálne služby (ambulantnú, rezidenčnú a odľahčovaciu) zameranú na človeka s demenciou, harmonické prostredie upravené pre cieľovú skupinu užívateľov priam na mieru  a spokojných klientov aktuálne zaujatých hudobným programom. V rozhovore s vedúcou SD Oblasti Ostrava, Havířov Bc. Renátou Motykovou a vedúcou strediska SD Siloe Bc. Martou Machovou som sa dozvedela, ako funguje domov so špeciálnym režimom, ako je nastavený harmonogram dňa, ako je rozvinutá spolupráca s obdobnými zariadeniami a s mestom a krajom Ostrava. Neskôr som si so záujmom prečítala venované informačné bulletíny Českej alzheimerovskej spoločnosti. Upútal ma aj almanach Nezabudnutelná kniha aneb čteme seniorum o  projekte zameranom na reminiscenčnú terapiu a jej skvelé uplatnenie v ostravskej komunite.
Cesta Nádeje je zborová diakonia Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Košiciach. Od roku 1993 poskytuje opatrovateľskú službu pre priemerne 80 klientov. Okrem toho sa intenzívne venuje  komplexnej podpore svojich opatrovateliek. V týchto dňoch Cesta nádeje pripravuje otvorenie Špecializovaného zariadenia s denným pobytom pre kapacitne 10 osôb s Alzheimerovou chorobou a demenciou rôznej etiológie, ktoré by malo začať svoju činnosť začiatkom budúceho roka. 

Ďakujem, že som mohla načerpať inšpiráciu  a budeme sa tešiť na prípadnú ďalšiu spoluprácu so Sliezskou diakoniou. Budeme tiež vďační za modlitebnú podporu rozširujúcej sa diakonickej služby v Košiciach. 

Mgr. Marta Nemčíková
spolupracovníčka Cesty nádeje 

Odkaz na ECAV Košice ZDE.

 

 

 

A byli jsme při tom

Když mladý člověk slaví své 20. narozeniny, očekává, že oslavy budou radostné, neformální a plné překvapení. Ne jinak tomu bylo ve čtvrtek 20. září 2018 v odpoledních hodinách, kdy své 20. narozeniny slavila Slezská diakonie v Krnově. Dobrou atmosféru Pikniku na Krnovském náměstí vytvořili pracovníci jednotlivých středisek, kde prezentovali svou službu. Přizvání jsme byli i my – duchovní pracovníci – a tak jsme na dece s dětmi zpívali písničky, lovili rybičky, četli z Bible, děti si mohly vyrobit modlitební kostku. U našeho stolečku se zastavovali také dospělí, kterým jsme nabízeli vytvoření modlitební ruky s náměty vděčnosti, mohli si odnést Nový zákon nebo Denní čtení. Po celou dobu probíhal program na hlavní scéně – překvapily nás děti veselými písničkami, ozývaly se bubny, nechyběl tanec. Veselou atmosféru doplňovalo nádherné slunečné počasí, nabídka občerstvení, pro děti byl popcorn a lízátka zdarma.  
Co víc si přát při oslavách? Snad už jen přání oslavenci: hodně nadšených pracovníků a spokojených uživatelů a Boží požehnání do dalších let služby,
                                                                            Přeji pracovníci duchovní služby SD.

Děkujeme za pozvání.

Eva Pawlasová, DiS.


 

Letní společné stolování

Je konec prázdnin, léta. Z dovolených a výletů nám už zůstanou jen vzpomínky. Také bych chtěla zavzpomínat na jednu – troufám si říci – vydařenou akci, kterou jsme jako duchovní pracovníci zorganizovali 3. srpna 2018. Bylo to setkání uživatelů Archy a terapeutických dílen v Českém Těšíně s mládeži těšínského evangelického sboru.

 Místo setkání jsme si domluvili na louce za kostelem. Hlavním bodem programu dle přání uživatelů byla „grilovačka“, ale předcházely tomu společné písně chval a zamýšlení Davida Pasze. K vzájemnému poznávání posloužila hra Bingo, ale také společný čas u jídla a rozhovorů.

 „Grilovačka byla super“ – zaslechla jsem při ranní chvilce v dílnách. Naše velké poděkování patří členům mládeže. Uděláme průzkum a pokud bude oboustranný zájem, rádi podnikneme podobnou akci znovu.

Skutky sv. apoštolů 2:42 „Všichni chtěli slyšet od apoštolů ještě více, bývali rádi pohromadě, společně stolovali, lámali chléb a modlili se.“

                                                                                                Eva Pawlasová, DiS.


 

Jarní konference SD – déšť nebo sprcha?

Probudila jsem se do nového dne. Nebude to jen obyčejný pracovní den, čeká nás přece Jarní konference SD. Podívám se z okna a venku prší. Hned mi na mysl přišla modlitba: „Kéž by také naše srdce Pán Bůh svlažil svým deštěm požehnání.“
Poohlédněme se tedy, co bylo těmi jednotlivými kapkami toho deště. V pozdravu paní ředitelky SD zaznělo veliké nadšení pro práci i spolupráci s mladými lidmi. Tím vlastně bylo uvedeno téma konference: (Spolu)práce s mladými lidmi. Bratr biskup Tomáš Tyrlík nás svým slovem naladil velikonočně, vždyť prožíváme svatý týden, na jehož konci je radost ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Úvodním slovem a modlitbou posloužila pracovnice E.C. MISE Pavlína Sztefková a povzbudila nás ke svědectví druhým (klientům, rodinám, spolupracovníkům) osobním příkladem, postoji a názory. Náš život to je „živé evangelium“, které mnozí čtou, aniž si to uvědomujeme.
Řečníky letošní konference byli ředitel CME v Polsku Pawel Gumpert, pastor a lektor křesťanské etiky Vladislav Volný, ml. a Katarina Šoltésová z Evanjelickej diakonii na Slovensku. Jsou to lidé, kteří se věnují práci s mladými lidmi a my jsme z jejich proslovů mohli pochopit, že potřeby dnešních mladých lidí jsou stejné jako byly „za našich časů“, jen se změnily podmínky a prostředí, ve kterém vyrůstají. V panelové diskusi také zazněl názor, že se můžeme mnohému od mladých lidí učit (např. odvaze, nadšení pro věc, kreativnosti apod.), ale také je můžeme k mnohému povzbudit, zapojíme je do aktivit a dáme jim šanci využít jejich potenciál. Součástí konference jsou i osobní svědectví, ke kterým jsme letos pozvali paní Veroniku Sasynovou a  pana Jana Kubiše. Svědčili nám o tom, jak Pán Bůh zasáhl do jejich života, dal nový smysl a cíl.
Atmosféru celé konference doplňovaly písně a chvály, ke kterým nám hrála doprovodná skupinka. Jelikož pokrmu pro duši bylo během dopoledne dost, naše setkání jsme ukončili společnými modlitbami a požehnáním, které pronesl bratr biskup. A nastal čas oběda a rozloučení. Mohli jsme konstatovat, že to nebyl jen lehký jarní déšť, ale pořádná sprcha požehnání, za co jsme Pánu Bohu vděční. Na shledanou na další konferenci nebo jiných příležitostných setkáních SD.

Eva Pawlasová, DiS. – duchovní služba SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání pracovníků, kteří organizují duchovní chvilky

Dne 20. 2. 2018 proběhlo v prostorách budovy Ústředí Slezské církve setkání pracovníků, kteří organizují duchovní chvilky na střediscích Slezské diakonie. V úvodu nás přivítala koordinátorka duchovní služby Miriam Szokeová a také nám představila milé hosty. Tentokrát přijali mezi nás pozvání - národní ředitel Dětské misie v ČR p. Šikula s manželkou, kteří se již delší dobu věnují práci v Dětské misii v České republice a seznámili nás tak blíže s její činností. Prezentovali nám zajímavé materiály, které používají při misijní práci s dětmi, například různé obrázkové knihy s biblickými příběhy a další edukační materiály, které jsme si mohli prohlédnout a také případně zakoupit. Dalším milým hostem byl p. Blahut, ekonom a člen církevní rady, který nás povzbudil svým slovem. Vyjádřil velký obdiv ke všem pracovníkům středisek Slezské diakonie, k jejich práci a k empatickému přístupu. Svým slovem nás také povzbudila paní náměstkyně Romana Bélová. Společně jsme se pak ve skupinách zabývali otázkami, například jak jsme spokojeni s aktivitami spojenými s duchovní tématikou na našem středisku, co bychom chtěli případně vylepšit a také, jak se třeba připravujeme na velikonoční svátky. Velmi mne zaujalo, jak někteří pracovníci velmi upřímně sdíleli své pocity a zkušenosti a také dotazy ohledně duchovní služby. Toto milé setkání bylo i možností zazpívat si společně několik duchovních písní a chvíle společné modlitby. Pro mne je takové setkání velkým povzbuzením, inspirací a zároveň výzvou k dalším novým možnostem, jak můžeme sdílet svou víru jak s uživateli tak i se svými kolegy na našich střediscích a těším se na další takové setkání.

Regina Bartoncová, pracovník v sociálních službách Domov Betezda Komorní Lhotka

 

Setkání pastorů, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska

Březnové setkání duchovních a pastoračních pracovníků, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska i do škol Slezské diakonie bylo v tomto roce sice dost ovlivněno nemocemi, přesto však přineslo nové podněty, poučení a povzbuzení.

Dne 5. 3. 2018 přijelo deset kolegů a kolegyň z naší církve a dalších církevních denominací, kteří měli možnost vyslechnout slova poděkování za jejich službu a aktuální informace ze života Slezské diakonie od paní ředitelky, duchovní povzbuzení a slovo o potřebnosti odpočinku a ticha od bratra biskupa. Následně zazněly informace o plánovaných aktivitách duchovní služby SD v tomto roce, který je rokem mládeže. Z oblasti sociálních služeb promluvila vedoucí sociální asistence z Ostravy a Bohumína – Martina Vilímová, která představila farářům problematiku života na ubytovnách sociálně slabých rodin a nastínila taky budoucnost a naděje. Otázky přicházely spontánně uprostřed povídání. Příležitost pro sdílení dobré praxe, případných překážek v duchovní činnosti, potřebě setkání se s vedoucím služby – vytvořila prostor pro každého sdílet svou zkušenost. S jedním z dojíždějících farářů na naše střediska jsme se z důvodu jeho plánovaného odchodu na nové služební místo rozloučili s přáním Božího požehnání a zároveň jsme vyslovili naději na nového duchovního, který přijde na jeho místo.

O možnosti uzavření smluv s dobrovolníkem, která by chránila obě strany, deklarovala mlčenlivost
a byla v souladu s novou směrnicí o ochraně osobních údajů klientů, promluvila v závěru setkání koordinátorka dobrovolníků Veronika Sasynová. Kolegové, kterých se to týká, budou kontaktování anebo přímo na středisku, anebo koordinátorkou duchovní služby, resp. paní Sasynovou.

Setkání bylo ukončeno společnou písní a modlitbami.

Objevovat hlubiny postního času

Popeleční středa je prvním dnem postní doby. Podle křesťanské tradice skončily zábavy, plesy a nastává doba přípravy na nejvýznamnější křesťanské svátky. Zaznívá výzva k pokání, tedy změnu v myšlení i v činech. Slovo „popel“ má v tento den připomenout pomíjivost člověka, protože symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme. Proto se symbol kříže popelem se uděluje věřícím v tento den na čelo se slovy: Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš (Gen 3,19).

Na jedné z ranních duchovních chvilek v popeleční středu jsme uchopili jádro této tradice a popelem jsme udělili malý kříž jeden druhému anebo na čelo, anebo na ruku. Byl to poměrně silný moment - vyslovit tuto větu vůči kolegovi/ kolegyni, a také tuto větu slyšet vyřčenou od spolupracovníka směrem k sobě.  Znamení kříže popelem, pokud si plně uvědomíme ten význam a obsah, může být hlubokým, až dojímavým zážitkem jak pro jednotlivce, tak i pro společenství, ve kterém toto sdílíme. Vnitřní pokání má různé projevy navenek. Pravým půstem není odřeknutí si něčeho kvůli sobě (zřeknutí se sladkostí, sledování televize, omezení času na sociálních sítích apod.). Slouží to něčemu – pro získání času a prostoru ke zkvalitnění vztahu k Bohu, k lidem i sobě. Pravý půst je tedy zároveň aktivní činění dobrodiní vůči druhým lidem (nabídnutá praktická pomoc sousedce, slova zájmu a útěchy pro nemocného, vzdáleného člověka apod.). Toto aktivní činění se děje ne z povinnosti a se zachmouřenou tváří, ale s radostí. Abychom mohli radostně prožívat i postní čas a nabízet podporu druhým s radostí, potřebujeme tu radost čerpat. A ten zdroj je v Bohu a u Něho. Čerpáme v modlitbě, při ztišení, naslouchání povzbuzení z Božího slova. Pro začátek postního období jsem přibrala ještě jeden významný prvek – olej. Olej je velmi významným v biblické a křesťanské tradici. Olejem byli kdysi v Izraeli pomazáni panovníci -králi a kněží. Olej se v některých křesťanských tradicích používal u křtu, anebo se dodnes používá s modlitbou při pomazání nemocných. Pomazání čela, anebo některých částí těla olejem bylo aktem k získání požehnání, anebo odpuštění. Prorok Izaiáš píše o udělení oleje radosti svému služebníkovi, který je pomazaný k tomu, aby nesl radostnou zvěst, obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu, potěšil truchlící. My nejsme panovníci, ale v Božím očích jsme stejně vzácní. Je dobré si to uvědomovat, připomínat a taky vzájemně si přát a vyslovovat slova požehnání. Proto jsme v rámci duchovní chvilky udělali jeden druhému druhý kříž olejem – olejem radosti (anebo na čelo, anebo na druhou ruku) se slovy: Pamatuj, člověče, že ti je dána krása místo popela a olej radosti místo truchlení. (Iz 61,3). Takový malý kříž olejem není vidět, na rozdíl od toho kříže popelem. Jenom se malinko leskne, když se podíváme blíž.  Dvě malé znamení: jedno udělané popelem a druhé olejem. Jaký význam můžeme do toho vložit? Například: 1. To mocné požehnání, milost, odpuštění nemusí být vidět hned a nápadně, ale ono se projeví. 2. Ta velká hodnota každého člověka je často zastíněna špínou, ubohostí a bídou. 3. To dobré, co uděláme pro druhé, nemusíme vystavovat na obdiv. Další význam při kříži popelem a kříži olejem, který Vám napadne, můžete vložit sami. Pane, dej, ať vidím v člověku víc než jeho bídu, odpudivou špínu a špatnosti, které udělal.“

Píseň, kterou v postním čase zpíváme, obsahuje větu: „Stvoř ve mě srdce čisté“. Vychází to z textu 51. žalmu, ve kterém se píše: ..“očist mě, umyj mě, budu bělejší nad sníh.“ Únorový sníh ještě na chvilku zkrášlí stromy a přírodu. Nás může Někdo zkrášlit očistou srdce podstatně kvalitněji a skrze nás může být krása, radost, povzbuzení a podpora nabídnuta dalším lidem. Ať to uchopíme.

                                                                                                        Miriam Szokeová

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Novoroční bohoslužba aneb Radostný svátek


Diakonické zahájení roku 2018 se konalo dne 5. ledna v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně. Setkání bylo vyplněno čtením Bible, krásnou hudbou, a také mnohá hodnotnými momenty: hned u vchodu do kostela čekalo na přítomné malé překvapení – kousek slámy, který každý pak po celou dobu opatroval. Pastorační pracovnice Eva Pavlasová spolu s pracovníky i uživateli přemítala o cestě tří králů, jako o cestě vlastního nitra. Místní pastor Martin Piętak pak myšlenkou biblické písně povzbudil a vedl k „vylévání srdce“ (žalm 62,9). Poté přišel okamžik, kdy mohl každý položit kousek své slámy – v myšlenkách i svůj život – k Ježíši, do jesliček u oltáře, a v rámci „radostné výměny“ (Martin Luther) přijmout pak osobní požehnání u oltáře. V modlitbách jsme pak spolu s uživateli i pracovníky děkovali za tuto krásnou chvíli a svěřili celou diakonii a její službu Nejvyššímu. Bylo to vskutku krásné a důstojné zahájení nového roku. Na závěr zazněla píseň „Vás posílám“, která je i posilou v diakonickém poslání.


Vás posílám rozsévat lásku, ku světlu zvát a z pravdy žít,
vás posílám dát život v sázku, všem potřebným nablízku být.

(Libuše Rančová)


Nad biblickým textem pro Slezskou diakonii pro rok 2018, který přečetla paní ředitelka, budeme rozjímat v průběhu celého roku:
Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. (1 Kor 1, 4 -8 ).

David Pasz

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní konference: Dozrávání a já

Ve středu 6. 12 2017 se uskutečnila prostorách DVC Duchovní konference pracovníků Slezské diakonie. Plný sál účastníků pozdravila paní ředitelka a bratr biskup Slezské církve evangelické. Úvodní biblické slovo a modlitbu přednesl pastor Vlastimil Ciesar. Téma dozrávání na příkladu života a díla reformátora Martina Luthera přiblížila přednášející doktorka teologie ze Slovenska – Miroslava Hodáňová. Tak jako kdysi Luther přibil aktuálních 95 tezí na dveře wittenberského chrámu a chtěl, aby se o nich v tehdejší společnosti diskutovalo, tak k něčemu symbolickému v tomto smyslu byli pozváni účastníci konference. Interaktivní část totiž tvořilo psaní teze ze současného života, kterou pak účastníci nalepili na vstupní dveře. Po přednášce následoval divadelní vstup s názvem: Marie- žena statečná, který ztvárnili manželé Bélovi. Vnímání Ježíše očima jeho matky - od jeho narození až po ukřižování – vyvolalo u mnoha z přítomných dojetí i slzy. Součástí konference byly i svědectví pracovníků, písně a koledy, a taky informace o novém projektu podpory dětí v Indii: „Škola- základ života“. Účastníky konference pozdravil i pastor z Guben, z Německa a připomněl souvislost mezi dárky a biskupem Mikulášem. Konference byla ukončena společnými modlitbami a obědem.

 

 


 

 


Noví spolupracovníci v duchovní službě SD

Od léta 2017 působí v duchovní službě částečně noví spolupracovníci: Eva Pawlasová a Daniel Kocyan.
Zeptali jsme se jich dvě otázky a oni krátce odpověděli.

Odpovědi: Eva Pawlasová (pastorační pracovnice, katechetka, duchovní služba pro vybrané střediska SD, převážně ve Frýdku Místku)   

     1. Co byste chtěli přinést svou duchovní službou pro klienty a pracovníky Slezské diakonie?
 
Když jsem si přečetla tuto otázku, tak se mi vybavila jedna píseň, která hovoří o tom, že můžeme mít lásku ve svém srdci každou hodinu a každý den. Místo slova láska se může zpívat víru, radost apod. A to je přesně to, co bych chtěla přinést klientům a pracovníkům na střediscích - svědectví o tom, že díky Panu Ježíši můžeme toto vše mít vždy ve svém srdci, protože On je dárcem toho, co svět nemůže dát. A když nám to dá Pán Ježíš, tak nám to svět nemůže vzít.

2. Co byste se naopak chtěli nového naučit ve Slezské diakonii?

Doposud jsem pracovala jako katechetka a tudiž  s dětmi předškolního a školního věku. Jako pastorační pracovník se budu moci setkat s jinými skupinami lidi různého věku a s různým postižením. Věřím, že mě tato služba obohatí a ukáže, jak lze sloužit těmto klientům.

                                                                                   

Odpovědi: Daniel Kocyan (diakon, duchovní služba pro vybrané střediska SD, převážně v Ostravě)

1. Co byste chtěli přinést svou duchovní službou pro klienty a pracovníky Slezské diakonie?
 
Na prvním místě bych chtěl, aby klienti a pracovníci skrze moji službu měli možnost poznat živého Pána Ježíše a aby objevili, že Bible je kniha, která je aktuální pro dnešní dobu. Rád bych, aby duchovní chvilky ve SD byly povzbuzením pro klienty i pro pracovníky. Ale také bych rád, aby tam dostávali nové výzvy, které v nich vzbudí otázky a povedou je ke změně života.

2. Co byste se naopak chtěli nového naučit ve Slezské diakonii?

Rád bych se naučil, jak sloužit různým skupinám lidí, jakým způsobem je oslovit a jak k nim přistupovat.


 

Setkání zaměstnanců Ústředí s biskupem Tomášem Tyrlíkem

U odpolední kávy, kterou v rámci projektu kavárna u Lidušky nabídla kolegyně Soňa Kantorová, se sešli pracovníci Ústředí SD a pracovníci ústředí církve s novo-zvoleným biskupem. Ve velmi příjemné atmosféře se kolegyně Marta Czyzová, která setkání moderovala, ptala biskupa otázky ohledně církve, rodiny a diakonie.  Bratr biskup sdílel taky své čerstvé zážitky z církevních dnů v Německu, odkud se zrovna vrátil.  Setkání se uskutečnilo v rámci výstavy „Duchovní služba ve SD“, kterou představila koordinátorka Miriam Szőkeová. Součástí výstavy byly i materiály (modlitby, brožury k dennímu čtení, semínka a další), které připravil kolega David Pasz. Setkání bylo zakončeno společnou písní a modlitbami.

                                                                                   

 

Jak nám Velikonoce umožňují růst do hloubky

Pod tímto názvem se v úterý 11. 4. 2017 uskutečnila jarní duchovní konference pro pracovníky Slezské diakonie. Více informací neleznete ZDE.

 

 


Setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska SD

V pondělí 27. 3. 2017 se uskutečnilo setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie ke klientům a nabízí duchovní službu ...

Více ZDE.

 


Svědectví, které zaznělo na Duchovní konferenci 9. 12. 2015 v Třinci

Už jste někdy zažili, že jste ani nečekali, a přišel za vámi někdo, kdo vás potěšil, když jste to potřebovali, když jste byli smutní, prožívali bolest, beznaděj? Možná jste si řekli, to mi ho poslal sám Bůh, a je takový verš v Bibli, který říká: Mnozí z vás jste měli za hosty anděly. A to je to, co dělá dnes pro nás Bůh, posílá nám své anděly. Posílá nám ty lidi, kteří nám dávají znova naději, kterou jsme už ztratili; kteří nás povzbuzují. Všichni potřebujeme takové anděly, potřebujeme, aby za námi přišli a řekli nám slovo o naději, ujištění, že je tady někdo, kdo nás miluje tak, jako nikdo.

Takovými anděly jsou pro nás lidé, kteří k nám přicházejí, zmíním třeba pastory, pastorační pracovníky, mládež z církve, a také dobrovolníky. Není to samozřejmé, je to pro nás všechny opravdovým povzbuzením, každé takové setkání je dobrý čas, kdy se můžeme navzájem sdílet jak se svými radostmi tak i starostmi. Není to povzbuzením jen pro lidi, kteří v domově bydlí, ale také pro nás pracovníky.

Jedno takové setkání u nás proběhlo nedávno, kdy k nám zavítali dva úžasní lidé z mládeže, když jsem uslyšela, že jsou jen dva, tak jsem si řekla, no tak nic, tak jen dva. Ale i tito dva mladí lidé dokázali svou návštěvou potěšit a povzbudit slovem, společnou modlitbou, chválením Boha písněmi. Zpívali jsme píseň Slunce Kristovy lásky, a seděli jsme přitom venku a najednou začalo svítit slunce, také jsme připravili pohoštění, upekli jsme koláč, na kterém si všichni pochutnali. Myslím, že každé takové setkání je jedinečné právě tím, že je s námi i Ten, který je tím nejlepším přítelem, On řekl, kde jsou dva nebo tři v mém Jménu, Já jsem uprostřed nich. Tak to prožívám, není to jen o nás, je to o vztahu k sobě navzájem a také k Němu. On je tím motorem pro náš život, On touží se s námi setkat, a být s námi každý den. Než odešel k Otci, řekl, že bude s námi až do skonání věků, a Jeho slovo platí.

On je světlo života, je Alfa i Omega, v něm je NADĚJE a SPÁSA pro každého. Pracovnice z Bethezdy, Komorní Lhotka


 

Setkání pracovníků SD, kteří organizují duchovní službu na středisku, 10. 11. 2015

Jsem opravdu moc rád, že jsem se tohoto setkání v listopadu mohl zúčastnit. Na chvíli se zastavit a uvědomit si, že se přiblížil Advent a Vánoce. Díky za přípravu i vlastní zorganizování setkání, za pozdravy a přání, za modlitby, písně i celý program. Setkání bylo pro mě velkým duchovním povzbuzením (…např. nadšení a elán kolegyně, která předává evangelium klientům…J…), přineslo spoustu inspirací (…předání dárků klientům v terénní sociální službě…) a stalo se také výzvou – co já osobně mohu udělat pro to, aby se „duchovní“ situace u nás zlepšila. Moc fajn bylo, že jsme se mohli v „pracovních“ skupinkách navzájem sdílet s tím, jak se nám daří či nedaří realizovat duchovní aktivity ve střediscích. Je super, když můžeme pracovat v organizaci, která toto, i Vaším prostřednictvím, nabízí.
Účastník setkání z oblasti Třinec


 

Den ticha v Novém Jičíně, 21.10. 2015

Byl to den, týden, hodina nebo pouhých pár minut?! Sama se v proběhlém čase neumím a možná ani nechci zorientovat. Byli jsme na faře, v kruhu, navzájem neznali jsme se. Někteří z nás se vydali do koutů budovy a pak už jen kolem sebe prošli, s jinými setkali jsme

 se. Kdo s kým, chtěl, s ním i byl, v přítomném čase, příjemně se ztišil. Každý sám zakusil, co svobodně si zvolil, tichý kout v pokoji, pobyt ve venkovní zeleni nebo povídání u společné chvíle občerstvení. Někteří ač nekřesťani, stáli vně a přece s vámi, za nás děkuji za pozvání a obohacující setkání.

Pracovnice z N. Jičína

 

 


 

 

ThDr. Miriam Szökeová, PhD.

koordinátor duchovní služby
558 764 365