Motivační list k Roku výchovy a vzdělávání

ke stažení ZDE


Setkání pracovníků duchovních chvilek

Ve středu 30.3.2022 se konalo setkání zaměstnanců Slezské diakonie, kteří jsou pověření organizací
duchovních a biblických setkání na daném středisku. Setkání organizujeme jednou ročně a letos se mohlo
uskutečnit s osobní účastí. Kromě pozdravu paní náměstkyně Romany Bélové se zaměstnanci mohli spolu sdílet
o svých zkušenostech s duchovními setkáními na střediscích nebo i v oblastech, dávat podněty a připomínky nebo
se inspirovat různými materiály, které pro ně připravil tým duchovních naší organizace.

Natalie Klusová
duchovní služba Slezské diakonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Novoroční bohoslužba Slezské diakonie 

V pátek 7. ledna 2022 přivítal českotěšínský kostel Na Nivách asi 100 účastníků ze středisek a škol Slezské diakonie. V rámci již tradiční novoroční bohoslužby byl prostor pro krásné společenství, dobré slovo, písně, poděkování za službu ve jménu představenstva s reflexí „sešitu života“, a také chvilka ticha, vzpomínek a vděčnosti za „první učitele“ – rodiče.

Více napoví krátký úsek z kázání biskupa Tomáše Tyrlíka:
Letošní rok máme v naší církvi i v diakonii Rokem výchovy a vzdělávání. V názvu roku jsou „výchova a vzdělávání“ – obě roviny jsou důležité. Mnohdy se stává, že tu výchovu rychle přeskočíme a mluvíme o vzdělávání. A prakticky to pak znamená, že učíme děti, jaké je hlavní město Ruanda-Burundi (Bujun Bura!), znalosti a mnohé další důležité věci. A přitom se zapomíná, že úkolem výchovy je nejen mít znalosti, ale především být člověkem, být bližním jeden pro druhého. Uprostřed klikatých cest mezigeneračního soužití připomenul heslo z dopisu apoštola Pavla: Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. (1. Timoteovi 1,5).

David Pasz, diakon
Paní ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková všem přítomným poděkovala za práci ve Slezské diakonie, za práci, která je pro nás posláním, vyslovila přání, abychom ve službách i ve školách důvěřovali Pánu Bohu, že nás provede novým rokem a přečetla verš pro Slezskou diakonii pro rok 2022

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

Jan 14, 15 -17

Atmosféru novoroční bohoslužby si můžete prohlédnout na našem videu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podzimní duchovní konference pro zaměstnance Slezské diakonie na téma
Kdo je můj bližní? Solidarita s lidmi v našem regionu v minulosti a dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přání Miriam Szökeové, koordinátorky duchovní služby Slezské diakonie

Jarní duchovní konference pro zaměstnance Slezské diakonie

Dne 14. května 2021 se pracovníci Slezské diakonie měli možnost zúčastnit Jarní tematické bohoslužby, která se konala v evangelickém kostele v Českém Těšíně. I přes nevlídné, deštivé a chladné počasí jsme díky vytápěnému prostoru kostela i otevřeným prostorám DVC mohli prožít krásné společenství.

„Zpívat  se už smí“ – zaznělo v úvodu, a proto v průběhu bohoslužby nás ve zpěvu vedla doprovodná skupina a kdo chtěl, mohl se přidat. Z pozdravu p. ředitelky Z. Filipkové i biblického zamyšlení biskupa T. Tyrlíka vyznívala velká vděčnost a optimistický pohled do budoucnosti ukotvený ve víře a naději. Naše pozvání na bohoslužbu přijal také p. Slávek Vurst – nemocniční kaplan, který se s námi zamýšlel nad prožitým rokem pandemie. Vedl nás k úvaze, zda budeme jako „rozbitý džbán“ nebo nás to vyburcuje k tomu, že „i skrze beton vyroste tráva“. Poukázal na to, že krize v životě nemusí být jen nebezpečná a těžká, ale může být také příležitosti /např. ke konkrétním změnám, naučit se něco o sobě a o druhých/. Velice povzbudivá byla i svědectví pracovníků, kteří sdíleli své zkušenosti ze služeb z prožitého pandemického období. Bohoslužbu jsme ukončili přímluvnými modlitbami a požehnáním br. biskupa. 

Tyto moje postřehy bych ráda ukončila citátem Viktora Frankla, který citoval náš řečník: „I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu.“ 

Eva Pawlasová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok 2021 je ve Slezské diakonii Rokem solidarity. 

Motivační list ke stažení ZDE


 

Podle původního plánu se měla Novoroční bohoslužba Slezské diakonie konat hned v prvním lednovém týdnu. Ale jak sami víte, v dnešní covidové době se mnohé události nekonají podle plánu, a proto i toto společné setkání jsme byli nuceni přesunout a to na 5. února 2021. Měli jsme velkou naději, že se nám podaří splnit naše velké přání a také přání pracovníků SD a uživatelů a sejít se na živo tváři v tvář. Jsme velice vděční za vstřícnost českotěšínského evangelického sboru Na Nivách /kde se diakonické bohoslužby již v minulosti tradičně konaly/ a jeho pastorovi Martinovi Piętakovi za zpřístupnění nádherně obnoveného kostela i pomoc při organizaci. 

Jelikož při současných opatřeních kapacita kostela dovoluje přítomnost 90 osob, spustili jsme rezervační systém. K naší velké radosti kapacita byla naplněná během 2 dnů, a proto jsme začali zvažovat variantu dvou bohoslužeb… A tak se to také událo:
V pátek 5. února v 9.00 hodin se konala první a v 10.45 druhá bohoslužba. Kostelem se nesly tóny písní, čtené Boží slovo a přímluvné modlitby. V programu nás do další obětavé práce povzbudil br. Jirka Kaleta, který
promluvil jménem představenstva SD. Paní ředitelka Zuzana Filipková přítomné pozdravila a seznámila s biblickým veršem, který byl vybrán pro SD na letošní rok /2. Timoteovi 2:22-24/. Bratr biskup Tomáš Tyrlík měl inspirativní kázání na téma roku solidarity. Pomoci příběhu o milosrdném Samařanovi uvedl 4 principy solidarity: otebřené oči, otevřené srdce, otevřené ruce a otevřená peněženka. Rozešli jsme se s Áronovým požehnáním, sice bez podání rukou, ale s úsměvem a vděčností v srdci. Vždyť toto setkání zůstane dlouho v našich vzpomínkách … a věříme, že již brzy se naskytne nějaká další příležitost k osobnímu setkání.

Do té doby nechť nás provází slova jedné písně, která zazněla na bohoslužbě: „Někdo mě vede za ruku … To je ten, který o mně ví … který mě má tak rád.“

Za organizační tým duchovních pracovníků Eva Pawlasová

 

Písně, které zazněly na bohoslužbě hrají a zpívají mladí lidé ze sboru Českobratrské církve evang. Praha-Žižkov II. 

- Odpusť (EK 348) 
- Chvalozpěv (Svítá 215)
- Někdo mě vede (EK 676)

Rok za rokem (Svítá 286) - pro inspiraci.

 

Připravuje se zpěvník s oblíbenými duchovními písněmi, který bude sloužit na střediscích. 

 

Všechnu svou starost vložte na Něj

Tento verš byl mottem Neděle diakonie, která se konala druhou zářiovou neděli ve sboru Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici. Krásně naplánované rodinné bohoslužby s prostorem pro sdílení o diakonii tvořily nádherné propojení církve a diakonie. Opravdu rodinnou atmosféru bylo možné vnímat také po skončení bohoslužeb v rozhovorech před kostelem. Konkrétní situaci ve středisku Slezské diakonie – Sára v Karviné u Petrovic sdílely dvě kolegyně sociální pracovnice, které přiblížily také současný havarijní stav a potřebu rekonstrukce části budovy. Finanční sbírka z této neděle byla věnována právě na toto středisko. Děkujeme. 

                                                                                                                                                     Miriam Szőkeová


Slova naděje

Slova naděje Miriam Szőkeové. Koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie sdílí povzbuzení z verše pro svou duchovní službu v nemocnici.

 

Alianční týden modliteb

Drazí pracovníci, uživatelé a přátelé,

v kanceláři duchovní služby už od nepaměti visí citát z Žalmu: Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte moji tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.
Děkujeme těm, kteří ho vyrobili. 

Již více let jsme v duchovní službě Slezské diakonie svědky toho, jak setkání „s Boží tváří“, společná modlitba, mění perspektivu a přinášejí pokoj a radost do naříkání nejednoho z nás i našich přátel na střediscích. 

Srdečně vás proto zveme k modlitebním procházkám a/nebo setkáním, 
které letos začínají již tuto neděli, 10. ledna, Aliančním týdnem modliteb. 

Můžete se zapojit přímo na středisku třeba tak, že se setkáte, přečtete si zamyšlení na ten den a dáte prostor pro modlitbu / ticho nebo třeba modlitbu Otče náš. Nebo si uděláte nějakou procházku do přírody s modlitbou za lidi a přírodu okolo. V obou případech můžete využít brožurku ATM

"Netradičně" na Padletu: https://padlet.com/dpasz/c3zmewse2f2h5ydh 
nebo večer v 18:00 "tradičně" připojením přes Zoom: https://ecmise.cz/atm2021.

Můžete se také přidat ne-oficiálně do modlitební místnosti: 

Otevřené kostely np. SCEAV Třinec:

(týden 10-14) pondělí-pátek 9-10 14-16 | týden poté: po-pá 9-12 14-16
Pro odemčení kostela kontaktujte diakona Mitręgu, tel. 737756631.

Přejeme vám mnoho radosti a požehnání ze setkání a/nebo modlitby!

Za duchovní službu ve SD 
David Pasz (d.pasz@slezskadiakonie.cz)


Týden modliteb za jednotu křesťanů 

18. - 25. ledna 2021

Týden modliteb za jednotu křesťanů je mezinárodní křesťanská ekumenická aktivita, která se koná každoročně již od roku 1908 a je připravována Papežskou radou pro jednotu křesťanů a Světovou radou církví. Tato aktivita je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Týden modliteb v ČR probíhá pod záštitou České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

http://www.ekumenickarada.cz/tydny_modliteb

Pro letošní rok bylo zvoleno téma:  „Zůstaňte v mé lásce a ponesete hojné ovoce.“ /Jan 15,5-9/ 

Setkání s Pánem Ježíšem vyvolává touhu zůstat s ním a zůstat v něm. Pak začíná čas, kdy ovoce dozrává. Potřebujeme dlouhé období zrání – celý náš život, abychom mohli pochopit skutečnou hloubku Kristovy lásky a dovolili mu zůstat v nás. Sami nevíme sice jak, ale máme ku pomoci Ducha svatého, který nás vede v modlitbách, v rozjímání nad Slovem, při sdílení i praktikování naší víry. 

Tentokrát pomocné texty připravily sestry z ekumenické komunity Grandchamp ve Švýcarsku, která je duchovně spojena s hnutím Taizé. 

Modlitební cesta pro jednotlivé dny:

1.den: Jsme Bohem povolání „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.“ /Jan 15:16a/

2.den: Vnitřně dospíváme „Zůstaňte ve mně a já ve vás.“ /Jan 15:4a/

3.den: Tvoříme jedno tělo „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ /Jan 15:12b/

4.den: Společně se modlíme „Už vás nenazývám služebníky … Nazval jsem vás přáteli.“ /Jan 15:15/

5.den: Necháváme se proměňovat slovem „Vy jste již čisti pro slovo …“ /Jan 15:3/

6.den: Přijímáme ostatní „Jděte a neste ovoce, které zůstane.“ /Jan 15:16b/

7.den: Rosteme v jednotě „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ /Jan 15:5a/

8.den: Žijeme ve smíru se vším tvorstvem „Aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná.“ /Jan 15:11/ 

 

Zveme Vás k přemýšlení nad Slovem a k modlitbám. 

                                                       Za tým duchovních pracovníků SD Eva Pawlasová


 

Vyznání víry v těžkých dobách

Podzimní Duchovní konference pro zaměstnance Slezské diakonie se konala on-line dne 25. listopadu 2020. 

Sledovat můžete ZDE: DUCHOVNÍ KONFERENCE Slezské diakonie na téma vyznání víry v těžkých dobách. 

 

Program konference ZDE


Podněty k modlitbám - přidejte se k nám vždy večer ve 21:00 hodin. 

Přihlásit se můžete na e-mailu: modlitby@slezskadiakonie.cz


Biblická zamyšlení

Stanislav Piętak - Dobrovolnictví - oběť, nebo zisk


Jarní duchovní konference

Pracovníci duchovní služby pro Vás již před velikonočními svátky připravili miniduchovní konferenci - několik písní, slova povzbuzení a čas modliteb. Možná jste odkaz zaregistrovali v rámci večerních modliteb.

Pro ostatní uvádíme odkaz ke shlédnutí ZDE
Přejeme Vám požehnaný čas při poslechu, ale také hodně zdraví, síly a Boží ochrany ve službě klientům.

 

Tým duchovních pracovníků


Motivační list k Roku Vyznání a služby 2020 ve Slezské diakonii:

Ke stažení: zde
 

Milé kolegyně a kolegové, uživatelé Slezské diakonie, příbuzní, dobrovolníci, stážisté a přátelé,

Rok 2020 je ve Slezské diakonii Rokem vyznání a služby. Bylo tak rozhodnuto v návaznosti na zřizovatele – Slezskou církev evangelickou a.v., která si v tomto roce bude připomínat 490 let od vzniku Augsburského vyznání.  Kromě vyznání, které bylo předneseno v Augsburgu, máme v Bibli množství příkladů biblických postav, které svou víru v Boha odvážně vyznali. Můžeme tyto postavy objevovat a jejich vyznáním se inspirovat. Jednou z podnětných postav, která je často spojována se „službou lásky“ (diakonií), je jedna ze sester Lazara – Marta. Ona svou víru v Spasitele vyznala slovy: Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že Ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. ( J 11, 27). 

Pro naše vyznání víry v Boha nám může sloužit biblický verš z novoroční bohoslužby SD: „ Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme:“ (Žid 10, 23). V našich duchovních ztišeních nás můžou vést např. i zamyšlení na každý měsíc do Evangelického kalendáře pro rok 2020, která napsali zaměstnanci Slezské diakonie. 

K vyznání ústy patří činy. Můžeme se i v tomto nechat vést veršem: „Služme Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ ( Žid 12, 28). Třicet let činnosti Slezské diakonie si budeme v průběhu celého roku připomínat
a duchovní služba bude toho součástí. Oslavy budou završeny bohoslužbou v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně 4. 10. 2020.

Pro povzbuzení k odvážnému vyznávání víry v Boha, jako i pro hledání
a nacházení pokoje můžou posloužit nabízené duchovní aktivity a podněty: 

 1. Novoroční bohoslužba - pro klienty a žáky školy SD, pro zaměstnance SD i ústředí církve, dobrovolníky a přátele. Byla to příležitost vykročit do nového roku s osobním požehnáním (7. ledna - kostel SCEAV v Č. Těšíně). 
 2. Setkání zaměstnanců SD, kteří organizují duchovní chvilky na svém středisku- příležitost ke sdílení příkladů dobré praxe a také potřeb zaměstnanců a klientů v duchovní oblasti. Představíme nový misijní nástroj, pomocí kterého si člověk vytváří obraz o Bohu a Jeho působení v životě.  Setkání se účastní také paní náměstkyně SD a jeden z členů církevní rady. Termín: 25.2.
 3. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti p. ředitelky SD a br. biskupa SCEAV. (2. března- pondělí, v 10:00 hod.). 
 4. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře (7. dubna) a na podzim  - s přednáškou, možností sdílení, svědectví, modlitbami a písněmi.
 5. Neděle diakonie – příležitost slavit bohoslužbu s pozvaným střediskem SD – s klienty a zaměstnanci. Plánované Neděle diakonie: 2.2.v Třanovicích + Hav.-Bludovicích, 8.3. v Gutech, 19.3. v K. Lhotce,  19.4. v Č. Těšíně, 3. 5. V Karviné, 30. 8. ve Stonavě,  6.9. v Hav.- Suché. Sbory SCEAV, kt. organizují Ned. diakonie sami: 19.1.- Třinec + Oldřichovice, 24.5.- Písek, advent –Albrechtice (+vystoupení- škola SD). Počítáme s Dnem diakonie v N. Jičíně (ČCE, červen).
 6. Diakonická bohoslužba v oblasti –dle zájmu a domluvy můžeme zorganizovat bohoslužbu přímo v oblasti – během týdne.
 7. „Den ticha“ v postním období/ na podzim:  – nabídka termínu 10.3. – půldenní zastavení je příležitostí k přerušení denní rutiny pro naslouchání a modlitbu. Ticho má svůj význam k obnově vztahů – k sobě samému, s druhými, s Nejvyšším. V případě zájmu oslovte svého oblastního vedoucího nebo kohokoli z duchovní služby. Den ticha v oblasti N. Jičín: 15.5.
 8. Seminář pro zaměstnance s názvem „Poslední dny, pokojné umírání“- základní orientace v péči o umírajícího člověka, vhled do škály potřeb lidí v terminální fázi, komunikace s rodinou, strachy a naděje. Termín: 22. 4.
 9. Evropské setkání nad Biblí – pozvání pro rodinné příslušníky dětí s mentálním postižením i pracovníky k Setkání do Berlína. Účastníci se budou věnovat tématu: „Uprostřed starostí a strachu. Tvořit pokoj a zažít ho.“ Překlad z němčiny do češtiny zajištěn. Termín setkání je od 14. 5. do 18. 5., přihlášky do 10. 4. Kontakt na spoluorganizátora: David Pasz, tel.: 737 168 028.
 10. Letáček o duchovní službě- nabídka letáčku o činnosti duchovní služby ve SD – k informaci pro nové klienty a zaměstnance.

Na všechny duchovní aktivity a setkání se těšíme a srdečně zveme.

Tým pastoračních pracovníků ve SD: Miriam Szőkeová, Ewa Pawlasová, David Pasz

 

Rozhovor s Tomášem Novotným:

zde
 

Kontakty na pracovníky duchovní služby

d.pasz@slezskadiakonie.cz

m.szokeova@slezskadiakonie.cz

e.pawlasova@slezskadiakonie.cz

 

 

 

Život duchovní služby

 

 

     

Modlitebním zápasem k duchovní obnově 

 1. Děkujme Bohu, že smíme žít v naší zemi v pokoji a míru a prosme za pronásledované křesťany po celém světě.

 1. Děkujme Pánu za mnohá požehnání a hojnost všech materiálních i duchovních darů
  a prosme, abychom v té hojnosti nezapomínali na samotného Dárce těchto darů.

 1. Modleme se za naši vládu, která bude vládnout moudře a bude přínosem pro naši zemi
  a také za prezidenta, který vzejde z voleb, aby byl morální autoritou a žil ve vědomí nejvyšší autority Boha.

 1. Prosme Pána, abychom neupadali jako jednotlivci, skupiny, sbory a společenství
  do duchovní pýchy, pocitu sytosti, duchovní soběstačnosti a zaměřenosti na sebe, ale žili ve vědomí neustálé pokorné závislosti na Bohu.

 1. Modleme se za mládež v našem blízkém i širším okolí, aby nepodléhala pokušením
  a lákadlům doby, ale aby hledala pravé hodnoty a samotného Pána Boha.

 1. Prosme za fungující a zdravé mezigenerační vztahy.

 1. Modleme se za církev, aby v ní byl skutečný život, který pramení z moci evangelia a Ducha svatého projevujícího se v lásce a dobrých skutcích.

 1. Modleme se i za další organizace, aby sloužili s láskou a přinášeli evangelium slovem i činem. (Křesťanské společenství, Šance podaná ruka, Evangelizační centrum M.I.S.E., Děti Afriky, Benjamín, Církevní mateřská a základní škola a další organizace, které znáte.)

 

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii je služba, která má kořeny v Bibli, čerpá z bohatství tradice církve a stojí na křesťanských hodnotách, které si Slezská diakonie definovala. Přichází do jednotlivých oblastí SD, aby podporovala a povzbuzovala k přinášení světla do práce i života (Jan 8,12) jednotlivců i skupin uživatel služeb SD, zvala do hloubky ve vztahu k Bohu, k načerpání sil i trpělivosti.

Duchovní služba ve Slezské diakonii je rozšířena do středisek, kde je adresována uživatelům i zaměstnancům a to vždy na dobrovolné bázi. Zajišťuje ji tým pastoračních pracovníků: Miriam Szőkeová (koordinátorka), David Pasz a Ewa Pawlasová. (Do týmu patří také kolega diákon Daniel Kocyan – do 31. 4. 2018).

Duchovní službu však zajišťuje mnohem více lidí - farářů nebo dobrovolníků Slezské církve evangelické a.v. i z jiných církví. Zde dochází k propojení středisek SD s místními křesťanskými církvemi, které často podporují celá střediska nebo jednotlivce.

Do duchovní služba spadá řada aktivit. Na prvním místě to jsou pravidelná křesťanská setkání jak pro uživatele služeb, tak pro zaměstnance SD. Tato setkání jsou dobrovolná a jsou otevřená lidem jakéhokoli vyznání. Na střediscích probíhají např. ranní chvilky, jejichž cílem je začít pracovní den s Biblí a modlitbou, nebo biblické kluby a jiné. Duchovní, kteří do středisek přichází, se snaží přizpůsobit společné setkání potřebám dané skupiny lidí.

Další činností jsou nepravidelné akce s duchovním obsahem, které souvisí s církevními svátky nebo jinými příležitostmi. Například v době Adventu navštěvují duchovní střediska SD s vánoční zvěstí, lekcí, podobně setkání v období Velikonoc a svatodušních svátků.

K nepravidelným akcím patří i účast pastoračních pracovníků na odborných konferencích SD, kde je zařazen duchovní program.

Pravidelnou aktivitou duchovní služby jsou jarní a podzimní duchovní konference pro pracovníky SD, které se pečlivě a s citem připravují, vedou i hodnotí.

V neposlední řadě nabízí duchovní ve Slezské diakonii možnost individuálních pastoračních rozhovorů. Když se někdo potřebuje svěřit, jsou duchovní připraveni jej vyslechnout a v rámci možností mu nabídnout podporu, povzbuzení a další pomoc. To vše samozřejmě zcela diskrétně, neboť jsou vázáni mlčenlivostí.

Novým „projektem“ duchovní služby je od v roku 2013 tzv. diakonická bohoslužba, která se uskutečnila v Bruntále a v Krnově. Tato možnost je otevřená i pro další oblasti a střediska.

Další aktivitou je možnost spolu –organizovat „Den ticha“. Jedná se o příležitost ke ztišení uprostřed pracovních úkolů a vytvoření prostoru a času k duchovnímu ztišení.

Duchovní služba prostřednictvím pastoračních pracovníků a dalších „duchovních dobrovolníků“ srdečně zve k duchovním aktivitám (viz Motivační list) a k vytváření společenství.