Podněty k modlitbám - přidejte se k nám vždy večer ve 21:00 hodin. 

Přihlásit se můžete na e-mailu: modlitby@slezskadiakonie.cz

 

Biblická zamyšlení

Stanislav Piętak - Dobrovolnictví - oběť, nebo zisk

 

 


Jarní duchovní konference

Pracovníci duchovní služby pro Vás již před velikonočními svátky připravili miniduchovní konferenci - několik písní, slova povzbuzení a čas modliteb. Možná jste odkaz zaregistrovali v rámci večerních modliteb.

Pro ostatní uvádíme odkaz ke shlédnutí ZDE
Přejeme Vám požehnaný čas při poslechu, ale také hodně zdraví, síly a Boží ochrany ve službě klientům.

 

Tým duchovních pracovníků


Motivační list k Roku Vyznání a služby 2020 ve Slezské diakonii:

Ke stažení: zde
 

Milé kolegyně a kolegové, uživatelé Slezské diakonie, příbuzní, dobrovolníci, stážisté a přátelé,

Rok 2020 je ve Slezské diakonii Rokem vyznání a služby. Bylo tak rozhodnuto v návaznosti na zřizovatele – Slezskou církev evangelickou a.v., která si v tomto roce bude připomínat 490 let od vzniku Augsburského vyznání.  Kromě vyznání, které bylo předneseno v Augsburgu, máme v Bibli množství příkladů biblických postav, které svou víru v Boha odvážně vyznali. Můžeme tyto postavy objevovat a jejich vyznáním se inspirovat. Jednou z podnětných postav, která je často spojována se „službou lásky“ (diakonií), je jedna ze sester Lazara – Marta. Ona svou víru v Spasitele vyznala slovy: Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že Ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. ( J 11, 27). 

Pro naše vyznání víry v Boha nám může sloužit biblický verš z novoroční bohoslužby SD: „ Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme:“ (Žid 10, 23). V našich duchovních ztišeních nás můžou vést např. i zamyšlení na každý měsíc do Evangelického kalendáře pro rok 2020, která napsali zaměstnanci Slezské diakonie. 

K vyznání ústy patří činy. Můžeme se i v tomto nechat vést veršem: „Služme Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ ( Žid 12, 28). Třicet let činnosti Slezské diakonie si budeme v průběhu celého roku připomínat
a duchovní služba bude toho součástí. Oslavy budou završeny bohoslužbou v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně 4. 10. 2020.

Pro povzbuzení k odvážnému vyznávání víry v Boha, jako i pro hledání
a nacházení pokoje můžou posloužit nabízené duchovní aktivity a podněty: 

 1. Novoroční bohoslužba - pro klienty a žáky školy SD, pro zaměstnance SD i ústředí církve, dobrovolníky a přátele. Byla to příležitost vykročit do nového roku s osobním požehnáním (7. ledna - kostel SCEAV v Č. Těšíně). 
 2. Setkání zaměstnanců SD, kteří organizují duchovní chvilky na svém středisku- příležitost ke sdílení příkladů dobré praxe a také potřeb zaměstnanců a klientů v duchovní oblasti. Představíme nový misijní nástroj, pomocí kterého si člověk vytváří obraz o Bohu a Jeho působení v životě.  Setkání se účastní také paní náměstkyně SD a jeden z členů církevní rady. Termín: 25.2.
 3. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD, za účasti p. ředitelky SD a br. biskupa SCEAV. (2. března- pondělí, v 10:00 hod.). 
 4. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře (7. dubna) a na podzim  - s přednáškou, možností sdílení, svědectví, modlitbami a písněmi.
 5. Neděle diakonie – příležitost slavit bohoslužbu s pozvaným střediskem SD – s klienty a zaměstnanci. Plánované Neděle diakonie: 2.2.v Třanovicích + Hav.-Bludovicích, 8.3. v Gutech, 19.3. v K. Lhotce,  19.4. v Č. Těšíně, 3. 5. V Karviné, 30. 8. ve Stonavě,  6.9. v Hav.- Suché. Sbory SCEAV, kt. organizují Ned. diakonie sami: 19.1.- Třinec + Oldřichovice, 24.5.- Písek, advent –Albrechtice (+vystoupení- škola SD). Počítáme s Dnem diakonie v N. Jičíně (ČCE, červen).
 6. Diakonická bohoslužba v oblasti –dle zájmu a domluvy můžeme zorganizovat bohoslužbu přímo v oblasti – během týdne.
 7. „Den ticha“ v postním období/ na podzim:  – nabídka termínu 10.3. – půldenní zastavení je příležitostí k přerušení denní rutiny pro naslouchání a modlitbu. Ticho má svůj význam k obnově vztahů – k sobě samému, s druhými, s Nejvyšším. V případě zájmu oslovte svého oblastního vedoucího nebo kohokoli z duchovní služby. Den ticha v oblasti N. Jičín: 15.5.
 8. Seminář pro zaměstnance s názvem „Poslední dny, pokojné umírání“- základní orientace v péči o umírajícího člověka, vhled do škály potřeb lidí v terminální fázi, komunikace s rodinou, strachy a naděje. Termín: 22. 4.
 9. Evropské setkání nad Biblí – pozvání pro rodinné příslušníky dětí s mentálním postižením i pracovníky k Setkání do Berlína. Účastníci se budou věnovat tématu: „Uprostřed starostí a strachu. Tvořit pokoj a zažít ho.“ Překlad z němčiny do češtiny zajištěn. Termín setkání je od 14. 5. do 18. 5., přihlášky do 10. 4. Kontakt na spoluorganizátora: David Pasz, tel.: 737 168 028.
 10. Letáček o duchovní službě- nabídka letáčku o činnosti duchovní služby ve SD – k informaci pro nové klienty a zaměstnance.

Na všechny duchovní aktivity a setkání se těšíme a srdečně zveme.

Tým pastoračních pracovníků ve SD: Miriam Szőkeová, Ewa Pawlasová, David Pasz

 

Rozhovor s Tomášem Novotným:

zde
 

Kontakty na pracovníky duchovní služby

d.pasz@slezskadiakonie.cz

m.szokeova@slezskadiakonie.cz

e.pawlasova@slezskadiakonie.cz

 

 

 

Život duchovní služby

 

 

     

Modlitebním zápasem k duchovní obnově 

 1. Děkujme Bohu, že smíme žít v naší zemi v pokoji a míru a prosme za pronásledované křesťany po celém světě.

 1. Děkujme Pánu za mnohá požehnání a hojnost všech materiálních i duchovních darů
  a prosme, abychom v té hojnosti nezapomínali na samotného Dárce těchto darů.

 1. Modleme se za naši vládu, která bude vládnout moudře a bude přínosem pro naši zemi
  a také za prezidenta, který vzejde z voleb, aby byl morální autoritou a žil ve vědomí nejvyšší autority Boha.

 1. Prosme Pána, abychom neupadali jako jednotlivci, skupiny, sbory a společenství
  do duchovní pýchy, pocitu sytosti, duchovní soběstačnosti a zaměřenosti na sebe, ale žili ve vědomí neustálé pokorné závislosti na Bohu.

 1. Modleme se za mládež v našem blízkém i širším okolí, aby nepodléhala pokušením
  a lákadlům doby, ale aby hledala pravé hodnoty a samotného Pána Boha.

 1. Prosme za fungující a zdravé mezigenerační vztahy.

 1. Modleme se za církev, aby v ní byl skutečný život, který pramení z moci evangelia a Ducha svatého projevujícího se v lásce a dobrých skutcích.

 1. Modleme se i za další organizace, aby sloužili s láskou a přinášeli evangelium slovem i činem. (Křesťanské společenství, Šance podaná ruka, Evangelizační centrum M.I.S.E., Děti Afriky, Benjamín, Církevní mateřská a základní škola a další organizace, které znáte.)

 

Duchovní služba

Duchovní služba ve Slezské diakonii je služba, která má kořeny v Bibli, čerpá z bohatství tradice církve a stojí na křesťanských hodnotách, které si Slezská diakonie definovala. Přichází do jednotlivých oblastí SD, aby podporovala a povzbuzovala k přinášení světla do práce i života (Jan 8,12) jednotlivců i skupin uživatel služeb SD, zvala do hloubky ve vztahu k Bohu, k načerpání sil i trpělivosti.

Duchovní služba ve Slezské diakonii je rozšířena do středisek, kde je adresována uživatelům i zaměstnancům a to vždy na dobrovolné bázi. Zajišťuje ji tým pastoračních pracovníků: Miriam Szőkeová (koordinátorka), David Pasz a Ewa Pawlasová. (Do týmu patří také kolega diákon Daniel Kocyan – do 31. 4. 2018).

Duchovní službu však zajišťuje mnohem více lidí - farářů nebo dobrovolníků Slezské církve evangelické a.v. i z jiných církví. Zde dochází k propojení středisek SD s místními křesťanskými církvemi, které často podporují celá střediska nebo jednotlivce.

Do duchovní služba spadá řada aktivit. Na prvním místě to jsou pravidelná křesťanská setkání jak pro uživatele služeb, tak pro zaměstnance SD. Tato setkání jsou dobrovolná a jsou otevřená lidem jakéhokoli vyznání. Na střediscích probíhají např. ranní chvilky, jejichž cílem je začít pracovní den s Biblí a modlitbou, nebo biblické kluby a jiné. Duchovní, kteří do středisek přichází, se snaží přizpůsobit společné setkání potřebám dané skupiny lidí.

Další činností jsou nepravidelné akce s duchovním obsahem, které souvisí s církevními svátky nebo jinými příležitostmi. Například v době Adventu navštěvují duchovní střediska SD s vánoční zvěstí, lekcí, podobně setkání v období Velikonoc a svatodušních svátků.

K nepravidelným akcím patří i účast pastoračních pracovníků na odborných konferencích SD, kde je zařazen duchovní program.

Pravidelnou aktivitou duchovní služby jsou jarní a podzimní duchovní konference pro pracovníky SD, které se pečlivě a s citem připravují, vedou i hodnotí.

V neposlední řadě nabízí duchovní ve Slezské diakonii možnost individuálních pastoračních rozhovorů. Když se někdo potřebuje svěřit, jsou duchovní připraveni jej vyslechnout a v rámci možností mu nabídnout podporu, povzbuzení a další pomoc. To vše samozřejmě zcela diskrétně, neboť jsou vázáni mlčenlivostí.

Novým „projektem“ duchovní služby je od v roku 2013 tzv. diakonická bohoslužba, která se uskutečnila v Bruntále a v Krnově. Tato možnost je otevřená i pro další oblasti a střediska.

Další aktivitou je možnost spolu –organizovat „Den ticha“. Jedná se o příležitost ke ztišení uprostřed pracovních úkolů a vytvoření prostoru a času k duchovnímu ztišení.

Duchovní služba prostřednictvím pastoračních pracovníků a dalších „duchovních dobrovolníků“ srdečně zve k duchovním aktivitám (viz Motivační list) a k vytváření společenství.