SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec

Adresa Máchova 643, 739 61 Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po – Pá 7.00 – 18.00, dle individuálních potřeb klientů Ambulantní služba: Po 7.00 – 9.00 St 14.00 – 16.00
Kapacita 18 rodin
Kontakt
koordinátor, sociální pracovník 558 320 300 elpis.tc@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.

Posláním služby Slezské diakonie - SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec je podpora rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Ve spolupráci s klienty služby usilujeme o zachování společného soužití členů rodiny a zdravého vývoje dětí v rodině, posilujeme je v jejich samostatnosti a usilujeme o sociální začleňování rodin do společnosti.

Cíle služby

Cílem služby je rodina, která:

 • má dovednosti ve výchově a vzdělávání dětí (samostatně řádně pečuje o děti, rozvíjí děti v mimoškolních aktivitách, dítě smysluplně tráví volný čas, dbá na domácí přípravu dítěte do školy a dítě má vhodné podmínky pro domácí přípravu, řeší výchovné problémy doma i ve škole s odborníky),
 • samostatně zvládá hospodaření s penězi (snižují svou zadluženost, řeší exekuce, snaží se zvýšit svůj příjem),
 • zvládá péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid domácnosti, dodržují základní hygienické návyky dětí a dospělých),
 • řeší svou bytovou situaci (zlepšila si materiální vybavení bytu, zajistila si nové, vhodnější bydlení),
 • využívá veřejně dostupné služby, samostatně a uvědoměle jedná s pracovníky (orgány veřejné moci, PPP, lékaři, škola, zdravotní pojišťovna, realitní kanceláře apod),
 • upravila své fungování a připravila podmínky pro zdravý vývoj dítěte a to může být navráceno z ústavního zařízení

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi ve věku 0-18 let
 • osamělý rodič nebo jiné pečující osoby s dětmi ve věku 0-18 let
 • osoby, které se připravují na přijetí svých dětí domů z ústavní péče
 • těhotné ženy

Služba je určena pro klienty, kteří spadají pod katastr odboru Sociální právní ochrany dětí Třinec.

Tyto osoby se nacházejí v obtížných sociálních situacích, jako je:

 • problematická finanční situace (nízké příjmy, zadluženost, hrozba exekucí, dlouhodobá nezaměstnanost),
 • výchovné a vzdělávací problémy dětí,
 • problémy s bydlením (hrozba soudního vystěhování, nevyhovující bytové podmínky),
 • přítomnost patologických jevů v rodině (závislosti na návykových látkách, rodič ve výkonu trestu aj.);
 • riziková situace v rodině – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav člena rodiny, riziko umístění dětí v ústavním zařízení, rodič jako samoživitel.

Služba není určená pro rodiny, které se nechtějí aktivně podílet na řešení své sociální situace a žádají pouhé doučování dětí, asistované setkávání rodičů, prarodičů s dětmi, hlídání dětí, práce spojené s rekonstrukcí, úklidem domácnosti apod.

Služba SAS je klientům poskytována zdarma.

image

Zásady

Nestrannost

nestraníme žádnému z rodičů, hájíme zájmy dítěte.

Individuální přístup

každá rodina je jedinečná, respektujeme její individualitu, pracujeme s rodinou s ohledem na její konkrétní potřeby, situaci a specifičnost.

Vedení k samostatnosti a zodpovědnosti

podporujeme rodinu v její samostatnosti, nejednáme za ně, ale vedeme členy rodiny k zodpovědnosti za své jednání, nutná je aktivita a spolupráce rodiny.

Přístup bez předsudků a negativního hodnocení

pracovníci SAS Třinec respektují jedinečnost každého klienta, jednají s respektem, podporují silné stránky, nevyvolávají soucit a nepodporují představy o závislosti rodiny na společnosti.

Nabídka služeb

Službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost

 • podpora rodičů při předškolní a školní přípravě dětí
 • podpora a nácvik rodičovských dovedností
 • podpora při zajišťování bydlení
 • podpora při vedení rodinného rozpočtu
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
 • poskytování informací a zprostředkování kontaktů na volnočasové aktivity
  pro děti a rodinu

Sociálně terapeutická činnost

 • praktický nácvik komunikačních dovedností
 • praktická příprava jednoduchých jídel
 • psychosociální podpora

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • doprovod na úřady, k soudu, policii nebo na další návazné služby
 • pomoc s vyřizováním osobních dokladů a sociálních dávek, osobních dokumentů apod.
 • poskytnutí kontaktů na jiné zařízení a instituce.
image

Fotogalerie

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec

Podporují nás

Logo projektu
Logo projektu