TABITA Český Těšín, odlehčovací služby

TABITA Český Těšín, odlehčovací služby

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby 24/7 včetně svátků na základě konkrétní zakázky a uzavřené smlouvy Provozní doba kanceláře: Po – Pá 7:00 – 15:00
Kapacita 9 uživatelů Okamžitá kapacita
Kontakt
Bc. Ivana Andrýsková, DiS. Vedoucí střediska 739 525 242 asistence.respit@slezskadiakonie.cz
Bc. Kateřina Žuková, DiS. Sociální pracovník 605 292 995 asistence.ct@slezskadiakonie.cz
Kamila Smolková koordinátorka služeb 704 675 708 asistence.ct.koor@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

Představujeme službu TABITA Třinec, odlehčovací služba

Poslání služby

TABITA Český Těšín prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb podporuje člověka se sníženou soběstačností, aby mohl žít ve svém přirozeném prostředí. Za jiných okolností mu dává podporu pečující osoba. Současně vytváří pečujícím prostor k nezbytnému odpočinku a vyřízení svých záležitostí.

 

 

Cíle služby

Cílem odlehčovací služby je umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich blízkým, o které pečují, poskytneme pomoc a podporu při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu a podpoříme udržení a případně rozvoj jejich dovedností, schopností či znalostí.

Člověk, navzdory svému zdravotnímu omezení :

 • uplatňuje vůli a rozhoduje se v běžných záležitostech života
 • má zabezpečeny své potřeby a plánované aktivity dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života
 • zůstavá ve svém přirozeném prostředí a má zachovány společenské kontakty
 • pečující osoba, která má prostor pro odpočinek a vyřízení osobních záležitostí

Cílová skupina

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje celodenní péči a pomoc jiné osoby.

Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
 • lehkého a středně těžkého mentálního postižení
 • duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
 • kombinovaného postižení

 

Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby : území města Český Těšín a okolních obcí s časovou dostupností max. 30 minut počítáno odjezdem autobusového či vlakového spoje z Českého Těšína a dosažením místa poskytování služby.

 

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena – viz cílová skupina uživatelů);
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí odlehčovacích služeb;
 • zájemci byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností.
image

Zásady

Individuální přístup

Podpora dle potřeb člověka.

Rovný přístup

Rovný, partnerský přístup k člověku, kterému poskytujeme podporu.

Bezpeční pro člověka

Pracujeme s příběhem lidí

Spolupracujeme s pečujícími osobami

Nabídka služeb

Základními činnostmi služby odlehčovacích služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností odporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

Středisko TABITA poskytuje na základě § 37, odst. 2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, bezplatné základní sociální poradenství osobám pro řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Fakultativní činnosti:

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu zdarma
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek služby za úplatu
image

Fotogalerie

TABITA Český Těšín, odlehčovací služby

Podporují nás

Město Český Těšín
Moravskoslezský kraj
chotěbuz
Ministerstvo práce a sociálních věcí