TABITA Český Těšín, osobní asistence

TABITA Český Těšín, osobní asistence

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby 24/7 včetně svátků na základě konkrétní zakázky a uzavřené smlouvy Provozní doba kanceláře: Po – Pá 7:00 – 15:00
Kapacita 9 uživatelů Okamžitá kapacita
Kontakt
Bc. Ivana Andrýsková, DiS. vedoucí střediska 739 525 242 asistence.respit@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lenka Mencnerová sociální pracovník 605 292 995 asistence.ct@slezskadiakonie.cz
Kamila Smolková koordinátorka služeb 704 675 708 asistence.ct.koor@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

TABITA Český Těšín, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Českém Těšíně, v Třanovicích a v okolních obcích těchto obcí.
 

Cíle služby

Cílem asistenční služby je udržení, popřípadě rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, udržení jejich dovedností, schopností či znalostí, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí.

 

Oblast cílů zaměřených na přímou individuální práci s uživateli:

 • uživatel, který bude mít i vzhledem ke svému zdravotnímu omezení zajištěny své potřeby dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života
 • uživatel, který navzdory svému omezení setrvá v přirozeném domácím prostředí
 • uživatel, který je schopen při zajišťování svých potřeb využít vlastních schopností a dovedností
 • uživatel, který udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou
   

Cílová skupina

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
 • lehkého a středně těžkého mentálního postižení
 • duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
 • kombinovaného postižení

 

Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby: území města Český Těšín a okolních obcí s časovou dostupností max. 30 minut počítáno z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží Český Těšín, resp. odjezdem autobusu/vlaku a dále území obce Třanovice a okolních obcí s dostupností do 15 km.
 

Důvody pro neposkytnutí služby :

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena – viz cílová skupina uživatelů)
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí osobní asistence
 • zájemci byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností

 

Dostupnost

Služba osobní asistence ve městě Český Těšín a jeho okolních obcích
Dojezd do místa poskytování terénní služby se děje běžně používanými prostředky hromadné dopravy (autobus, vlak) a/nebo pěší chůzí. Cesta k uživateli v jednu stranu může trvat max. 30 minut. Výchozím bodem pro výpočet času potřebného k dosažení bydliště konkrétního uživatele je autobusové stanoviště a vlakové nádraží Český Těšín, resp. odjezd autobusu/vlaku. Pokud autobusový/vlakový spoj nevyhovuje časovým požadavkům uživatele, je však v souladu s volnou kapacitou kanceláře Český Těšín, Třanovice a dostupností dle výše uvedeného, má kancelář k dispozici služební automobil.

Služba osobní asistence v obci Třanovice a jejich okolních obcích
je realizována na území obce a jejich okolních obcí s dostupností do 15 km. Dojezd do místa poskytování terénní služby se děje běžně používanými prostředky hromadné dopravy (autobus) a/nebo pěší chůzí. Pokud autobusový spoj nevyhovuje časovým požadavkům uživatele, je však v souladu s volnou kapacitou kanceláře Český Těšín, Třanovice a dostupností dle výše uvedeného, má kancelář k dispozici služební automobil.

image

Zásady

Individuální přístup

podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, respektování jedinečnosti člověka, přizpůsobení se životnímu tempu uživatele

Partnerství

vzájemná spolupráce při naplňování potřeb uživatele, důvěra a respekt, rovnocenný vztah, oboustranná komunikace (verbální a neverbální), respektování vlastní vůle a názorů uživatele, naslouchání

Zachování lidské důstojnosti

úcta k uživateli, respektování soukromí a intimity uživatele, důstojné oslovování dle vzájemné dohody s uživatelem

Přiměřená míra podpory

podpora vychází ze skutečných potřeb uživatele, jeho schopností a limitů, při poskytování služby nedochází k „přepečovávání“. Služba aktivizuje a motivuje k činnostem

Praktická realizace křesťanských hodnot

láska k bližnímu, odpuštění, pokora, smíření, bezpodmínečné přijetí, porozumění utrpení

Nabídka služeb

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc  a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při  prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc s celkovou hygienou těla
 • pomoc při použití WC

Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou  domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodičům v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a  pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce a zpět
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

Fakultativní činnosti:
Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu zdarma
Zapůjčení kompenzačních pomůcek za úplatu

 

image

Fotogalerie

TABITA Český Těšín, osobní asistence

Podporují nás

Český Těšín
Chotěbuz
Nadace rozvoje zdraví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Nadace Agrofert
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Třanovice