SILOE Ostrava, odlehčovací služby

SILOE Ostrava, odlehčovací služby

Adresa Rolnická 55/360, 709 00 Ostrava – Nová Ves Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pobytová odlehčovací služba je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.
Kapacita 5 klientů na noc
Kontakt
Mgr. Jana Němcová, DiS. Sociální pracovník 733 142 426 soc.siloe@slezskadiakonie.cz
Mgr. Kateřina Bidlová, DiS. Vedoucí střediska 733 142 425 siloe@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním SILOE Ostrava, odlehčovací služby, je podpora pečujících tím, že na předem stanovenou dobu poskytne důstojnou pomoc a péči klientům s poruchami paměti formou pobytové služby.

Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

Cíle služby

 • Odlehčit pečujícím osobám.
 • Udržet stávající schopnosti a zdravotní stav klientů, podpořit je v soběstačnosti, a pokud je to možné, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
 • Udržet psychickou pohodu klienta za použití specifických přístupů (reminiscence, validace, bazální stimulace).
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

Cílová skupina

Osobám (40 a více let) s poruchami paměti (zejména osobám s Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí), které mají sníženou soběstačnost, a o které jinak pečuje rodina nebo osoba blízká v jejich domácím prostředí na území města Ostravy, a dále s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

 

image

Zásady

Partnerství

Ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti. Klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny rozsah a způsob poskytovaných služeb.

Klient jako jedinečná osobnost

Jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.

Spolupráce

Pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou sociálního poradenství.

Osobní přístup

Pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Nabídka služeb

SILOE Ostrava, odlehčovací služby poskytuje pobytovou formu služby.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 44 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v odlehčovací službě obsahují tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství,
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejméně na 1 noc, nejdéle na 3 měsíce v kuse a maximálně v součtu 182 dnů za kalendářní rok.

Kapacita pobytové odlehčovací služby je maximálně 5 klientů na noc.

image

Fotogalerie

SILOE Ostrava, odlehčovací služby

Podporují nás