SILOE Ostrava, centrum denních služeb

 

 

Místo poskytování služby

Službu Centrum denních služeb poskytujeme na adrese: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves. Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. 

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“

Doba poskytování služby

PO–PÁ 06:00–18:00 (mimo státní svátky)

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.

Kapacita

20 klientů na den, maximálně 10 v jeden okamžik

Cena

dle doby poskytnuté služby, více v Ceník služeb 2020

Kontakt

Mgr. Jana Němcová, DiS., sociální pracovnice centra denních služeb a odlehčovacích služeb, zástupce vedoucí středisa 
tel.: 733 142 426
email: soc.siloe@slezskadiakonie.cz
Na paní Němcovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

Bc. Dana Masarovičová, sociální pracovnice domova se zvláštním režimem, zástupce sociální pracovnice centra denních služeb a odlehčovacích služeb
tel.: 739 680 160
email: siloe.domov@slezskadiakonie.cz
Na paní . se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu. 

Mgr. Veronika Raszková, vedoucí střediska
tel.: 733 142 425
email: siloe@slezskadiakonie.cz
Na paní Raszkovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava. Paní Raszková je zároveň kontaktní osobou ČALS pro případ, že budete mít zájem o měření kognitivních funkcí (tzv. test paměti) nebo odbornou konzultaci v této oblasti.

Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

Žádost
o poskytování služeb

Žádosti o poskytování služby ve středisku SILOE ke stažení ve formátu doc. ZDE

AKTUALITY z dění na SILOE Ostrava najdete také na naší facebookové stránce.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, centra denních služeb, je snaha o důstojnou a empatickou podporu, pomoc a péči lidem s poruchami paměti.
Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

Cíle poskytované služby

 • Udržet stávající schopnosti klientů co nejdelší možnou dobu, podpořit je v soběstačnosti.
 • Rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy s využitím specifického přístupu (např. formou aktivizace, reminiscence, validace aj.).
 • Přispět k setrvání osoby s poruchami paměti v rodinném prostředí a oddálení tak dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení.
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

Okruh osob, kterým je služba určena

Osobám (40 a více let) s poruchami paměti (zejména osobám s Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí), které v současné době bydlí v okresu Ostrava, nebo také osobám (40 a více let) s poruchami paměti z Moravskoslezského kraje (v případě, že nechtějí využívat fakultativní služby dopravy do/z Centra).

Okruh osob, kterým služba určená není

 • osobám upoutaným na lůžko,
 • osobám, u nichž se poskytovaná péče dlouhodobě soustředí pouze na zajištění základních fyziologických potřeb,
 • osobám, kterým zdravotní stav již neumožňuje vědomou spolupráci s pečujícími a zapojení se do kolektivu
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. nutnost infuzní léčby, zavedení a péče o sondu aj.),
 • osobám, kterým z důvodu akutní infekční nemoci ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby,
 • a dále osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Důvody pro neposkytnutí služby

 • kapacita je plně využitá
 • žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb Centra a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s  klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele

Forma poskytované služby

SILOE Ostrava, centrum denních služeb poskytuje ambulantní formu služby.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 45 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v Centru denních služeb střediska SILOE Ostrava obsahují tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba Centra je ve všední dny od 6:00 do 18:00 hodin. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Klient se do Centra dopravuje sám nebo s pomocí rodiny, využít může také dovoz či odvoz služebním vozem v rámci fakultativní služby.

Kapacita je maximálně 20 klientů na den, v jeden okamžik pak maximálně 10 osob.

Zásady poskytování služby

Při poskytování služeb v Centru denních služeb ve vztahu ke  klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti. Klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost - jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou sociálního poradenství. 
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z těchto dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují –deklarace Alzheimer Europe 1998-    
 • Charta práv pacientů - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

Středisko SILOE Ostrava je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a poskytuje odborné poradenství v této oblasti (kontakt viz výše)

Kontakt na ČALS

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz

Služba SILOE, centrum denních služeb je držitelem Certifikátu Vážka České alzheimerovské společnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor