ELIM Ostrava, pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba ELIM Ostrava, poskytuje kvalitní sociální služby občanům města Ostravy již od roku 1999. Nabízí podporu v péči o vlastní osobu a domácnost seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Umožňuje jim tak žít běžným způsobem ve společnosti i přes jejich nepříznivou životní situaci.

 

Místo poskytování služby

Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava

Doba poskytování služby

Po - Ne
7.00-20.00 včetně svátků

Služby o víkendech a svátcích jsou limitovány kapacitními možnostmi střediska

Kapacita

Kapacita pečovatelské služby je cca 5 - 7 návštěv na jednoho pracovníka denně.

Okamžitá kapacita služby je 9 uživatelů

Cena

110 Kč za hodinu
velký nákup: 110 Kč za úkon
dovoz (donáška) jídla: 20 Kč + cena jídla

Ceník kompenzačních pomůcek ZDE.

Ceník úkonů ZDE.

Kontakt 

elim@slezskadiakonie.cz
605 292 993  koordinátor střediska (bližší informace k půjčování kompenzačních pomůcek a jejich cenám)
734 769 701  sociální pracovník (informace o pečovatelské službě a jednání s novými zájemci)

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese  https://www.youtube.com/watch?v=k5O3gZis800

 

Poslání

Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Ostrava, je poskytování individuální podpory a pomoci v péči o vlastní osobu a domácnost lidem od 27 let věku, v nepříznivé sociální situaci a se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí i mimo něj. Služba je poskytována lidem žijícím na území města Ostravy a blízkého okolí dostupného MHD.

 

Cílová skupina uživatelů

Okruh osob, pro které je určena pečovatelská služba střediska ELIM Ostrava:

 • osobám od 27 let věku se zdravotním, tělesným a chronickým onemocněním, ocitnou-li se v nepříznivé sociální sitauci.

Jestliže není možné se s uživateli dorozumět běžnou komunikací, je nutno ze strany zájemce / uživatele služby na vlastní náklady zajistit tlumočníka, další pečující osobu či potřebnou pomůcku, prostřednictvím, kterých bude komunikace umožněna.

Službu neposkytujeme:

 • osobám, které nezajistí bezpečné prostředí pro výkon činnosti pečovatelské služby
 • osobám, které potřebují jen zdravotnickou péči
 • osobám hospitalizovaným v nemocničním nebo obdobném zařízení
 • osobám s poruchami paměti, ztrátou orientace, demencí (nerozpoznání reality, ztráta v prostoru a čase a jiné známky chvování, neumožňující plné využití služby) a to za předpokladu, že v době poskytování služby, nebude přítomna rodina, osoba blízká apod.

 

Cíle

 • Udržení míry samostatnosti a soběstačnosti - prevence před umístěním do jiného zařízení, "vykořenění" z domácího prostředí

 • Zvýšení samostatnosti, soběstačnosti u uživatelů, u kterých lze samostatnost a soběstačnost zvýšit; např. prostřednictvím vhodných kompenzačních pomůcek apod

 

Poskytované činnosti

Dle § 40 zák. 108/2006 Sb. poskytujeme pečovatelskou službu. Touto službou nabízíme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále nabízíme:

 • půjčování kompenzačních pomůcek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady poskytování sociální služby

Při poskytování pečovatelské služby dbáme těchto zásad ve vztahu k uživateli:

Zásada respektu:

 • respektování osobnosti – pracovník s každým uživatelem jedná individuálně, přistupuje k němu bez předsudků

 • respektování soukromí - pracovníci se v domácnosti uživatele pohybují a jednají výlučně dle pokynů uživatele či jeho rodiny, při výkonu osobní hygieny, či toalety uživatele dbáme na dodržování zachování přiměřené intimity

Zásada svobodné volby a dobrovolnosti:

 • uživatel má možnost sám vyjadřovat své potřeby vůči pracovníkům služby

 • uživatel má možnost dobrovolně se rozhodnout, zda-li využije nabízené služby, má rovněž právo kdykoliv službu z vlastního rozhodnutí přerušit či ukončit bez udání důvodu

Zásada motivace a partnerství:

 • pracovníci motivují uživatele tak, aby se učil sám zvládat svou situaci

 • při manipulaci s uživatelem komunikujeme a jednáme ohleduplně (hovoříme s ním, co budeme právě dělat apod.

Zásada profesionálního přístupu:

 • poskytovatel garantuje bezpečný a profesionální způsob poskytování služby a její kvality

 • poskytovatel garantuje vzdělávání pracovníků v oblastech sociální péče

 

Křesťanské prvky služby:

 • pomoc při zajištění kontaktu s duchovním
 • podpora uživatele (či jeho blízkých) při složitých životních situacích, zejména modlitbou na přání uživatele (či jeho blízkých)