TABITA Český Těšín, Třanovice, odlehčovací služby

 

 

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

Nepřetržitě
Provozní doba kanceláře: Po – Pá 07:00 – 15:00

Kapacita

okamžitá kapacita – 9 uživatelů

Sazba za poskytované služby

viz Sazebník za odlehčovací služby

Uživatelé našich služeb mohou využít nabídky bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu.

Nabídku kompenzačních pomůcek naleznete ZDE

Ceník kompenzačních pomůcek naleznete ZDE

 

Kontakt

email: asistence.respit@slezskadiakonie.cz

Vedoucí střediska: Bc. Ivana Andrýsková, DiS.,
tel.  558 713 772, 739 525 242

Sociální pracovník: Mgr. Lenka Mencnerová,
tel. 558 713 772, 605 292 995

Leták služby 

ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Projekt Slezské diakonie Podpora pečujících osob v Pobeskydí II nabízí bezplatnou pomoc pečujícím osobám, které se věnují blízkému nepřetržitě nebo kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu po propuštění blízkého z nemocnice a během již probíhající krátkodové či dlouhodobé péče.

 

Poslání

TABITA Český Těšín, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Českém Těšíně a okolních obcích.

 

Dostupnost

Dojezd do místa poskytování terénní služby se děje běžně používanými prostředky hromadné dopravy (autobus) nebo pěší chůzí. Cesta k uživateli v jednu stranu může trvat max. 30 minut. Výchozím bodem pro výpočet času potřebného k dosažení bydliště konkrétního uživatele je autobusové stanoviště nebo vlakové nádraží Český Těšín, resp. odjezd autobusu/vlaku. Pokud autobusový/vlakový spoj nevyhovuje časovým požadavkům uživatele, je však v souladu s volnou kapacitou kanceláře Český Těšín a dostupností dle výše uvedeného, má kancelář k dispozici služební automobil.

 

Cílová skupina uživatelů

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje celodenní péči a pomoc jiné osoby.

Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
 • lehkého a středně těžkého mentálního postižení
 • duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
 • kombinovaného postižení

 

Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby: území města Český Těšín a okolních obcí s časovou dostupností max. 30 minut počítáno z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží Český Těšín.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena – viz cílová skupina uživatelů);
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí odlehčovacích služeb;
 • zájemci byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností.

 

Cíle

Cílem odlehčovací služby je umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich blízkým, o které pečují, poskytneme pomoc a podporu při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu a podpoříme udržení a případně rozvoj jejich dovedností, schopností či znalostí.

Cílem realizovaných činností v rámci odlehčovací služby je:

 • uživatel, který má navzdory svému zdravotnímu omezení a momentální nepřítomnosti pečující osoby zajištěny své potřeby, plánované aktivity a přání dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života;
 • uživatel, který setrvá v domácím prostředí a má zachován přirozený kontakt s blízkými pro udržení a zlepšení psychického stavu;
 • pečující osoba, která díky odlehčovací službě může realizovat vlastní potřeby, udržovat a zlepšovat dobrou kondici svého fyzického a psychického stavu a zvýšit tak kvalitu svého života;
 • pečující osoba, která předchází jak fyzickému a psychickému vyčerpání při péči o blízkou osobu, tak svému vlastnímu sociálnímu vyloučení.

 

Poskytované činnosti

Základními činnostmi služby odlehčovacích služeb dle vyhlášky č.505/2006Sb. jsou:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností odporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti.

Středisko TABITA poskytuje na základě § 37, odst. 2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, bezplatné základní sociální poradenství osobám pro řešení jejich nepříznivé sociální situace:

Fakultativní činnosti:

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu zdarma
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby za úplatu
 • Vyšetření kognitivních funkcí uživatelů služby zdarma


Zásady poskytování sociální služby

Pracovníci střediska TABITA respektují a dodržují ve vztahu k uživatelům tyto zásady:

 • Individuální přístup – podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, respektování jedinečnosti člověka, přizpůsobení se životnímu tempu uživatele.
 • Partnerství – vzájemná spolupráce při naplňování potřeb uživatele, důvěra a respekt, rovnocenný vztah, oboustranná komunikace (verbální a neverbální), respektování vlastní vůle a názorů uživatele, naslouchání.
 • Zachování lidské důstojnosti – úcta k uživateli, respektování soukromí a intimity uživatele, důstojné oslovování dle vzájemné dohody s uživatelem.
 • Přiměřená míra podpory – podpora vychází ze skutečných potřeb uživatele, jeho schopností a limitů. Při poskytování služby nedochází k „přepečovávání“. Služba aktivizuje a motivuje k činnostem.
 • Praktická realizace křesťanských hodnot – láska k bližnímu, odpuštění, pokora, smíření, bezpodmínečné přijetí, porozumění utrpení

 

Podpořili nás

MPSV, Moravskoslezský kraj, město Český Těšín, obec Chotěbuz, Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, Nadace rozvoje zdraví

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor