SILOE Ostrava, odlehčovací služby

 

Místo poskytování služby

Pobytovou odlehčovací službu poskytujeme na adrese: Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves. Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. 

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“.

Doba poskytování služby

Pobytová odlehčovací služba je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.

Kapacita

5 klientů na noc

Cena

Dle doby poskytnuté služby, více v Ceníku služby 2020

Kontakt 

Mgr. Jana Němcová, DiS., sociální pracovnice centra denních služeb a odlehčovacích služeb, zástupce vedoucí střediska
tel.: 733 142 426
email: soc.siloe@slezskadiakonie.cz
Na paní Němcovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

Bc. Dana Masarovičová, sociální pracovnice domova se zvláštním režimem
tel.: 739 680 160
email: siloe.domov@slezskadiakonie.cz
Na paní . se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

Mgr. Veronika Raszková, vedoucí střediska
tel.: 733 142 425
email: siloe@slezskadiakonie.cz
Na paní Raszkovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava. Paní Raszková je zároveň kontaktní osobou ČALS pro případ, že budete mít zájem o měření kognitivních funkcí (tzv. test paměti) nebo odbornou konzultaci v této oblasti.

Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

Žádost
o poskytování služeb

Žádosti o poskytování služby ve středisku SILOE ke stažení ve formátu doc. ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, odlehčovací služby, je podpora pečujících tím, že na předem stanovenou dobu poskytne důstojnou pomoc a péči klientům s poruchami paměti formou pobytové služby.

Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

 

Cíle poskytované služby

 • Odlehčit pečujícím osobám.
 • Vytvářet důstojné prostředí a podmínky důstojné péče klientům s poruchami paměti.
 • Udržet stávající schopnosti klientů co nejdelší možnou dobu pomocí specifického přístupu (např. formou reminiscence, validace aj.).
 • Informovat veřejnost v oblasti podpory a péče o osoby s poruchami paměti.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Osobám (50 a více let) s poruchami paměti (především poruchy způsobené Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí), které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatného zdravotního či duševního stavu, o které jinak pečuje rodina nebo osoba blízká v jejich domácím prostředí na území města Ostravy, a dále s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji (mimo Ostravu) při využívání pobytové odlehčovací služby.

 

Okruh osob, kterým služba určená není:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. nutnost infuzní léčby, zavedení a péče o sondu aj.)
 • osobám, kterým z důvodu akutní infekční nemoci ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby
 • a dále osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • kapacita je plně využitá
 • žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb SILOE Ostrava, odlehčovací služby, a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s  klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele

 

Forma poskytované služby

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 • základní sociální poradenství,
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SILOE Ostrava, odlehčovací služby, poskytuje tuto formu služby:

Pobytová odlehčovací služba 

Služba je určena klientům, kteří chtějí využívat její pobytovou formu v prostorách střediska SILOE Ostrava. Zde se snažíme klientovi nahradit domácí prostředí, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou paměti a soběstačnosti byl co nejmenší. Pobytová péče je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok. Smlouva může být uzavřena nejméně na jednu noc a maximálně na dobu 6 měsíců v rámci jednoho kalendářního roku. Kapacita pobytové odlehčovací služby je max. 5 klientů na noc.

 

Zásady poskytování služby:

Při poskytování služeb v odlehčovací službě ve vztahu ke klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti. Klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost - jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou sociálního poradenství. Sociální pracovník dále spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.).
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z těchto dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují – deklarace Alzheimer Europe 1998-    
 • Charta práv pacientů - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

Středisko SILOE Ostrava je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a poskytuje odborné poradenství v této oblasti (kontakt viz výše).

Kontakt na ČALS:

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor