SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

Adresa Frýdek-Místek, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 73801 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Úterý 7:30 – 12:00 Provozní doba terénní: Dle dohody
Kapacita 8 klientů
Kontakt
Klára Šivicová, DiS. Sociální pracovník SÁRA Frýdek-Místek 731 99 065 sara.fm.sp2@slezskadiakonie.cz
Mgr. Jana Doricová Vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek 731 149 539 sara.fm@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
 

Projekt je financován  z Evropského sociálního fondu prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost plus,  státního rozpočtu České republiky  a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poslání služby

Sociální služba SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace Slezské diakonie je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení. Sociální rehabilitace rozvíjí schopnosti a dovednosti klientů, posiluje návyky a umožňuje nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Cíle služby

Cílem poskytované služby je klient, který získá dovednosti a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností běžný samostatný život.

Dílčí cíle:

 • klient, který získal dovednosti a schopnosti k udržení stávajícího bydlení (pravidelné úhrady plateb za bydlení, dovednosti k jednání na úřadech)
 • klient, který dle svých možností zvládá péči o vlastní osobu a svou domácnost
 • klient, který získal a rozvíjí sociální dovednosti a schopnosti vedoucí k sociálnímu začlenění (zdravé sociální vztahy v bydlení, orientace v různých společenských situacích, uplatnění v pracovním procesu - práce s počítačem, internetem, sepsání životopisu, využívání jiných služeb a institucí)

Cílová skupina

Dospělé osoby (muži, ženy), které se z důvodu své nepříznivé sociální situace ocitly bez přístřeší, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení a pro nedostatek dovedností nebo schopností nedokáží tuto situaci sami řešit a začlenit se do společnosti.
Služba není určena pro:

 • osoby se závažným duševním onemocněním nebo se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.
 • osoby, které z důvodu zdravotního omezení potřebují pomoc druhé osoby při zvládání úkonů spojených s péčí o vlastní osobu např. pomoc při hygieně, stravování.
image

Zásady

Individuální přístup

Služba vychází z individuálně určených potřeb klienta a vytváří takové podmínky, aby mohl uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.

Podpora samostatnosti

Klient je podporován v dosažení větší míry soběstačnosti v běžném životě.

Zachování rovného přístupu

Každý klient je brán jako jedinečná bytost, má stejná práva a povinnosti.

Zachování respektu

Pracovník respektuje názor klienta, ale upozorní klienta na možné důsledky jeho rozhodnutí.

Nabídka služeb

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • nácvik péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, péče o vlasy, nehty)
 • nácvik péče o domácnost (vaření, úklid, nakupování, obsluha spotřebičů, drobné opravy oděvů, žehlení, nácvik vedení domácího rozpočtu)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním výkonům - nácvik podpisu, nácvik dovedností pro vyplňování dokumentů, nácvik jednání na úřadech, nácvik vyřizování korespondence včetně elektronické)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení klienta do veřejných institucí a dopomoc při jednání (úřad, lékař, zaměstnání, škola)
 • nácvik chování v různých společenských situací (příprava na pracovní pohovor, nácvik telefonního hovoru, nácvik řešení konfliktů, nácvik řešení běžných situací - reklamace, žádost o pomoc).
 • nácvik verbální a písemné komunikace (komunikace telefonická, elektronická)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • běžná práce s počítačem (práce s programem Word, založení emailu, sestavení životopisu a motivačního dopisu, vyhledávání práce)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • informační servis (vyřizování osobních dokladů, informace o sociálních dávkách a pomoc s jejích vyřízením)
 • zprostředkování služeb (informace o vhodných pracovních místech, rekvalifikacích, podpora při jednání se zaměstnavatelem, informace o jiných službách a institucích)
image

SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

Podporují nás

Frýdek-Místek
Logo
Ministerstvo práce a sociálních věcí