SALOME Bohumín, Poradna rané péče SALOME

SALOME Bohumín, Poradna rané péče SALOME

Adresa Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky, Nerudova 1041, 735 81 Bohumín, Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Terénní forma: pondělí až pátek 7:30 – 15:30 hodin. Na základě individuální domluvy s klientskou rodinou do 18:00 hodin. Ambulantní forma: pátek 9:00 – 12:00 hodin
Kapacita Okamžitá kapacita služby jsou tři rodiny v terénní formě a jedna rodina v ambulantní formě.
Kontakt
Mgr. Martina Venglářová, DiS. Vedoucí střediska +420 703 434 862 salome@slezskadiakonie.cz
Mgr. Veronika Cmorjáková Poradkyně rané péče +420 733 622 330 rp2.salome@slezskadiakonie.cz
Bc. Tereza Chovancová, DiS. Poradkyně rané péče +420 734 350 010 rp.salome@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče Salome je provázet a podporovat rodiny dětí se zdravotním postižením či rodiny dětí, jejíž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu tak, aby vzniklou nepříznivou sociální situaci, uměly řešit samostatně. Pomáháme rodinám dětí z Bohumína, Ostravy a okolí, ve věku od narození do sedmi let.

Cíle služby

Ve vztahu k rodině:

 • Rodina, která má osvojené dovednosti spojené s péčí o dítě.
 • Rodina, která samostatně a aktivně přistupuje k řešení problému spojené s výchovou dítěte a potřebami rodiny.

Ve vztahu k rozvoji služby:

 • Služba, která nabízí a zprostředkovává klientským rodinám aktivity související s poskytovanou službou.
 • Služba, která vyhledává nové možnosti spolupráce s partnery v oblastech školství, zdravotnictví a sociálních služeb, a propaguje obor rané péče.
 • Služba, která má návaznost na komunitní plánování na území poskytování služby rané péče, reaguje na společenskou situaci a potřebnost služby raná péče.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi od narození s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením, do 7 let věku včetně:

 • s mentálním a kombinovaným postižením,
 • s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra,
 • s tělesným postižením,
 • s těžkými poruchami komunikace, které dítěti brání v běžném vývoji,
 • rodiny s dětmi, jejichž vývoj se rodičům nezdá být v pořádku,
 • s ohroženým psychomotorickým vývojem (předčasně narozené, s nízkou poporodní váhou, porodními komplikacemi, dlouhodobě nemocné),

Pod pojmem rodina rozumíme:

Více generační soužití rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné, společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí např.:

 • biologická rodina 
 • pěstounská rodina (včetně přechodu dítěte ze zařízení do rodiny)
 • adoptivní rodina

Komu nemůžeme služby poskytnout:

 • rodinám s dětmi, které mají kombinované postižení a z toho je smyslové postižení pro vývoj dítěte určující,
 • rodinám, jejichž schopnost komunikace rodiče s poradcem je natolik ztížena, že tato skutečnost bude mít rozhodující vliv na poskytování sociální služby,
 • rodiny, které nesplňují podmínky místní dostupnosti služby.

Rodičům těchto dětí poskytneme informace o vhodných zařízeních, kde jim budou služby poskytnuty.

image

Zásady

Individuální přístup

Respektujeme a reagujeme na individuální potřeby rodiny a jejích dítěte, nabízíme jen tolik, kolik rodina potřebuje (ani příliš mnoho, ani příliš málo).

Odbornost a profesionalita

Při práci s rodinou využíváme znalosti, techniky a metody, které se vztahují k vývoji dítěte, specifiku jeho postižení a podpoře rodiny. Spolupracujeme s odborníky, s podpůrnými službami a školskými zařízeními. Pro zvýšení kvality nabízených služeb se pracovníci střediska průběžně vzdělávají.

Respekt, tolerance a motivace

Respektujeme soukromí rodiny, chováme se jako host. Pracovníci střediska přijímají zájemce a uživatele bez předsudků pro jeho rasu, národnost, vyznání. Pracovníci střediska vhodnou formou motivují rodinu, využívající její služby k tomu, aby se učili pracovat se svou stávající situací.

Nabídka služeb

 • Podpora v oblasti rozvoje komunikace, psychomotoriky, sebeobsluhy, sociálních dovedností, podle potřeb rodiny dítěte.
 • Nácvik a práce s metodami a technikami podporujícími vývoj dítěte.
 • Podpora v získávání a upevňování rodičovských kompetencí. 
 • Základní sociální poradenství a specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám.
 • Nabídka setkávání rodičů a odlehčovací pobyty.
 • Doprovázení k lékaři, na úřady atd.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Podpora se začleněním dítěte do školního zařízení.
 • Předávání kontaktů a zprostředkování kontaktů na odborníky.
 •  Půjčování literatury a pomůcek.

 

Metody práce s rodinou

 • Sociální poradenství
 • Posílení celé rodiny (kompetence rodičů, podpora sourozenců, podpora vztahů se širší rodinou)
 • Posílení vlastních sil a zdrojů rodiny
 • Přípravy rodiny na fungování bez podpory rané péče

Metody práce s dítětem

 • Diagnostika potřeb dítěte
 • Alternativní komunikace (předmětová, obrázková, gesta)
 • Individuální znakový systém pro osoby se sníženou schopností komunikace
 • Prvky bazální stimulace
 • Prvky interakční terapie O.T.A. RS pro děti s PAS
 • Prvky senzorické integrace – podpora psychomotorického vývoje
image

Fotogalerie

SALOME Bohumín, Poradna rané péče SALOME

Podporují nás