RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

Adresa Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín. Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pracovní dny 7:00 - 15:00
Kapacita Okamžitá kapacita – ambulantní forma 1 uživatel, terénní forma 3 uživatelé.
Kontakt
Bc. Klára Stuchlíková Koordinátor střediska 731 826 808 koor.rut@slezskadiakonie.cz
Sociální pracovnice 734 682 282 rut.sp2@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby se zapojili do všech oblastí života společnosti a rozvíjeli se.

Cíle služby

Člověk, který:

 • rozhoduje sám za sebe,
 • bydlí podle své volby,
 • realizuje se v pracovním životě,
 • má navázány vztahy s dalšími lidmi,
 • pečuje o sebe a své zdraví,
 • tráví volný čas podle svých představ.

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem:

 • ve věku od 18 let,
 • s mentálním a kombinovaným postižením,
 • se zkušeností s duševním onemocněním,
 • kteří se v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci.
image

Zásady

Podpora nezávislosti

Člověk nemusí být zcela samostatný, přesto může být nezávislý. Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe. Rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

Zaměření na člověka

Zajímáme se o životní příběh člověka. Zaměřujeme se na jeho přání, potřeby a silné stránky. Respektujeme také jeho obavy.

Hledání cesty

Otevíráme člověku možnosti, které život nabízí. Hledáme společně, jak zvládnout situace, které život přináší. Pomáháme mu objevit jeho vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. Věříme v úspěch.

Nabídka služeb

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • přiměřená péče o zevnějšek (např. nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny);
 • samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště);
 • péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla);
 • péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby);
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby);
 • hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu);
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací);
 • získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů, dokumentů);
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů);
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady);
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem);
 • běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech);
 • zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody);
 • chování v různých společenských situacích (nácvik etikety).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti);
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění);
 • získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě
  na přijímací pohovor);
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů  (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikace s nadřízeným a spolupracovníky);
 • základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows);
 • základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo změně opatrovníka);
 • aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce uživatelem i konzultantem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů);
 • informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, způsobilosti k právním úkonům);
 • základní sociální poradenství.
image

Podporují nás