RÚT Bohumín, sociální rehabilitace

RÚT Bohumín, sociální rehabilitace

Adresa Nám. Svobody 7, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí - pátek 8:00 - 15:00, 15:00 - 17:00 - po předchozí domluvě Konkrétní formu i hodinu si pracovník s klientem služby domlouvá vždy předem. Vychází přitom z aktuálních potřeb klienta a také z personálních a organizačních možností služby.
Kapacita Ambulantní forma: 1 klient, Terénní forma: 3 klienti
Kontakt
Mgr. Táňa Veronesi, DiS. Koordinátorka střediska 731 194 012 rut.bo@slezskadiakonie.cz
Bc. Zuzana Kutačová, DiS. Sociální pracovnice 734 874 311 rut.bohumin@slezskadiakonie.cz
Kamil Ochodek Pracovník v sociálních službách 734 872 588 rutbohumin@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním služby RÚT Bohumín, sociální rehabilitace je poskytování podpory a pomoci lidem s duševním onemocněním, mentálním nebo kombinovaným postižením, žijícím na území Bohumínska, s cílem získat nebo zachovat jejich samostatnost v běžném životě.

Cíle služby

 1. Cílem poskytování služby je člověk, který získá schopnosti a dovednosti vedoucí k možnosti žít samostatný život.

 2. Cílem poskytování služby je člověk, který si zachová nebo rozvine své schopnosti a dovednosti potřebné ke stabilizaci svého psychického a fyzického zdraví, případně je podle svých možností rozvíjí. 

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem z Bohumína a spádových obcí (Dolní Lutyně, Rychvald, Věřňovice, Dětmarovice), splňujícím tyto podmínky:

 • věk od 18 do 64 let
 • s postižením mentálním, kombinovaným nebo chronickým duševním onemocněním
 • v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění se ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • mají zájem a schopnosti se na řešení své situace podílet

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v zázemí služby
 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář
image

Zásady

Respekt

V průběhu poskytované služby přihlížíme k přáním a potřebám klienta s tím, že v rámci možností služby jsou respektovány a celá práce směřuje k jejich možnému naplnění.

Individuální přístup

Během poskytované služby přihlížíme k jedinečnosti každého klienta a jeho životnímu příběhu s tím, že každý krok je individuálně naplánován a přizpůsoben jeho stávajícím možnostem, dovednostem, zkušenostem či komunikačním potřebám.

Nabídka služeb

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • Péče o zevnějšek (např. nácvik oblékání, osobní hygieny)
  osobní hygiena (vhodná kosmetika a hygienické potřeby, vhodné návyky a postupy, vhodná služba); výběr vhodného oblečení (pro danou příležitost, roční období, aktuální počasí); volba doplňků; vrstvení oblečení.
 • Samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště)
  orientace ve vnitřním prostoru (v budovách); orientace ve venkovním prostoru (umístění obchodů, zdravotnických zařízení, úřadů); bezpečný pohyb (semafory, přechody pro chodce, znalost pravidel silničního provozu, znalost pravidel pro chodce).
 • Péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla)
  péče o oděvy (vhodný prací prášek, vhodné postupy praní, žehlení); úklid (vysávání, vytírání, vhodné čisticí prostředky); chod kuchyně (příprava jídla, skladování, jídelníček); drobná údržba domácnosti (výměna žárovky, vhodný řemeslník).
 • Péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby)
  základní hygienické návyky, základní stravovací návyky; návazná služba.
 • Obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby)
  obsluha běžných spotřebičů (elektrický nebo plynový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, žehlička, pračka, fén, holicí strojek); obsluha běžných zařízení (výtah, bankomat, zařízení na vracení lahví, zařízení na úhradu regulačních poplatků, vyvolávací systém).
 • Hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu)
  manipulace s penězi (hodnota peněz, práce s bankovkami a mincemi, obálkový systém); nakupování (ceny základních potravin, sortiment a specializace jednotlivých obchodů).
 • Plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací)
  plánování doby vstávání (manipulace s budíkem, poznávání hodin); plánování četnosti nákupů, úklidu (každodenní, týdenní); plánování doby přípravy jídla; plánování cestování (do práce, na zájmové aktivity, k lékaři).
 • Získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů)
  vyplňování formulářů, složenek, podacího lístku.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů)
  podpora při výběru vhodné zájmové aktivity v místě bydliště a dostupném okolí; nácvik obsluhy sociálních sítí Facebook apod.; možnost zapojení do aktivit v rámci Klubu Sebeobhájců.
 • Doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady)
 • Cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem)
  orientace v jízdním řádu; cestování dopravními prostředky; řešení krizových situací (kombinace dopravních prostředků, výluky, zpoždění).
 • Běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, nácvik psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech)
  telefonování (obsluha telefonu, zásady telefonování, vytvoření seznamu důležitých čísel); SMSkování (psaní textových zpráv); psaní dopisů (osobní, úřední); orientace v piktogramech (ve vnitřním i venkovním prostoru).
 • Zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody)
  získávání informací a orientace ve zdrojích (kulturní zařízení, knihovna, informační a poradenská centra, dopravní kanceláře, instituce, tisk, teletext, informační linky); práce s návody, příručkami.
 • Chování v různých společenských situacích (nácvik etikety)
  vhodné chování v restauraci, v divadle, na úřadech, na rodinné oslavě apod.; výběr vhodného oblečení, dárku; využití modelových situací.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností – individuálně či v rámci Klubu Sebeobhájců
  nácvik upevňování motorických dovedností (pohyb ve vnitřních i venkovním prostoru, manipulace s předměty); nácvik upevňování psychických dovedností (udržení pozornosti, zvyšování sebevědomí, udržení motivace); nácvik upevňování sociálních dovedností (komunikační dovednosti, dobré mezilidské vztahy, porozumění sobě i druhým, řešení problémů, zásady slušného chování).
 • Aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti)
  Křížovky, sudoku, kvizy, testy, doplňovačky, hlavolamy).
 • Vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění)
  podpora klienta při vytvoření reálné představy o pracovním uplatnění (portál MPSV; program Stepping Stones; inzerce; Pracovní listy Job klubu).
 • Získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě na přijímací pohovor)
  orientace v nabídce pracovních míst (internet, tisk, vývěsky ÚP); sestavení a zpracování strukturovaného životopisu na PC; sestavení žádosti o pracovní místo a motivačního dopisu; způsoby kontaktování zaměstnavatele (telefonicky, e-mailem, písemně); příprava na přijímací pohovor (výběr vhodného oblečení, vystupování, modelová situace).
 • Získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikaci s nadřízeným a spolupracovníky)
  zvládání pracovních úkolů; zvládání jednotlivých pracovních úkonů; dochvilnost; dodržování pracovní doby a přestávek; údržba pracovního místa, oděvu a ostatních ochranných pracovních pomůcek; jednání s nadřízeným, kontaktní osobou, spolupracovníky; dodržování pracovního postupu.
 • Základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows)
  základní obsluha počítače (zapnutí/vypnutí; manipulace s vnějším příslušenstvím počítače – myš, klávesnice; obsluha základních programů).
 • Základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací)
  vytvoření e-mailové schránky; obsluha e-mailu; práce s prohlížečem; orientace na webových stránkách; vyhledávání a ukládání informací.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení týkající se svéprávnosti, zastupování nebo změně opatrovníka);
  zpracování a příprava dokumentů (založení účtu; vyřízení občanského průkazu, pasu, ostatních průkazů; nástup do zaměstnání); jednání (obchody, energetické společnosti, ostatní instituce);
  jednání (klient jedná sám za podpory pracovníka; vyjednávání (klient jedná ve spolupráci s pracovníkem); zastupování (pracovník jedná sám za přítomnosti nebo s vědomím klienta).
 • Aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi nebo pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce klientem i pracovníkem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů)
  sledování nabídek práce na internetu, v tisku, na vývěskách Úřadu práce zjišťování, zda je nabídka platná; dojednání osobní schůzky).
 • Informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, svéprávnosti, právních úkonů)
  podpora při výběru optimálního řešení nepříznivé životní situace; doporučení návazné služby; předání kontaktů na odborníky, příp. zprostředkování schůzky;
  podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
image

Fotogalerie

RÚT Bohumín, sociální rehabilitace

Podporují nás