RÚT Bohumín, sociální rehabilitace

RÚT Bohumín, sociální rehabilitace

Adresa Nám. Svobody 7, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí - pátek 8:00 - 15:00, 15:00 - 17:00 - po předchozí domluvě Konkrétní formu i hodinu si pracovník s klientem služby domlouvá vždy předem. Vychází přitom z aktuálních potřeb klienta a také z personálních a organizačních možností služby.
Kapacita Ambulantní forma: 1 klient, Terénní forma: 3 klienti
Kontakt
Mgr. Táňa Veronesi, DiS. Koordinátorka střediska 731 194 012 rut.bo@slezskadiakonie.cz
Bc. Zuzana Kutačová, DiS. Sociální pracovnice 734 874 311 rut.bohumin@slezskadiakonie.cz
Mgr. Ivana Jarmarová Sociální pracovnice 734 872 588 rutbohumin@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním služby RÚT Bohumín, sociální rehabilitace je poskytování podpory a pomoci lidem s duševním onemocněním, mentálním nebo kombinovaným postižením, žijícím na území Bohumínska, s cílem získat nebo zachovat jejich samostatnost v běžném životě.

Cíle služby

 1. Cílem poskytování služby je člověk, který získá schopnosti a dovednosti vedoucí k možnosti žít samostatný život.

 2. Cílem poskytování služby je člověk, který si zachová nebo rozvine své schopnosti a dovednosti potřebné ke stabilizaci svého psychického a fyzického zdraví, případně je podle svých možností rozvíjí. 

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem z Bohumína a spádových obcí (Dolní Lutyně, Rychvald, Věřňovice, Dětmarovice), splňujícím tyto podmínky:

 • věk od 18 do 64 let
 • s postižením mentálním, kombinovaným nebo chronickým duševním onemocněním
 • v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění se ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • mají zájem a schopnosti se na řešení své situace podílet

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v zázemí služby
 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář
image

Zásady

Respekt

V průběhu poskytované služby přihlížíme k přáním a potřebám klienta s tím, že v rámci možností služby jsou respektovány a celá práce směřuje k jejich možnému naplnění.

Individuální přístup

Během poskytované služby přihlížíme k jedinečnosti každého klienta a jeho životnímu příběhu s tím, že každý krok je individuálně naplánován a přizpůsoben jeho stávajícím možnostem, dovednostem, zkušenostem či komunikačním potřebám.

Nabídka služeb

Nabídka činností:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Přiměřená péče o zevnějšek
 • Samostatný pohyb a orientace
 • Zajištění potřeb v oblasti bydlení
 • Nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
 • Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 • Hospodaření s penězi
 • Plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit
 • Získávání dovedností potřebných k úředním úkonům
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět
 • Cestování hromadnými dopravními prostředky
 • Běžné a alternativní způsoby komunikace
 • Zjišťování, vyhledávání a zpracování informací
 • Chování v různých společenských situacích
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • Aktivizace duševních funkcí
 • Vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění
 • Získávání dovedností potřebných pro vyhledávání zaměstnání
 • Aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci,
 • Získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů
 • Základy práce s počítačem
 • Základy práce s internetem
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Obstarávání osobních záležitostí
 • Zapojení do tranzitního programu pro přechod ze školy do pracovního života
 • Informační servis a zprostředkování služeb
 • Základní sociální poradenství

 

image

Fotogalerie

RÚT Bohumín, sociální rehabilitace

Podporují nás