SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

 

Místo poskytování služby

POBOČKA OSTRAVA: Štramberská 2871/47, 703 00  Ostrava - Hulváky

POBOČKA BOHUMÍN: Drátovenská 246, 735 51 Bohumín - Pudlov

Provozní doba

POBOČKA OSTRAVA:

Terénní forma:

PONDĚLÍ                   07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

ÚTERÝ                       07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

STŘEDA                    07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

ČTVRTEK                  07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

PÁTEK                       07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

POBOČKA BOHUMÍN:

Ambulantní a terénní forma:

PONDĚLÍ                   07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

ÚTERÝ                       07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

STŘEDA                    07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

ČTVRTEK                  07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

PÁTEK                       07:30 – 17:30 po individuální dohodě s uživateli

Kapacita služby

Kapacita 1 sociálního pracovníka při plném pracovním úvazku je 7- 9 rodin (s ohledem na individuální požadavky uživatelů).

Kontakt 

POBOČKA OSTRAVA:

Email: soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz,

Tel:  734 769 704, 734 769 703, 734 393 904 (kontakty na sociální pracovnice)

POBOČKA BOHUMÍN:

Email: soc.asistence.bo@slezskadiakonie.cz

Tel:  734 360 326 (kontakt na sociální pracovnici)

Kontakt na vedoucí služby: Bc. Martina Vilimová, DiS.

Email: m.vilimova@slezskadiakonie.cz

Tel: 605 232 919

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín je podporovat a pomáhat rodinám v obtížné životní a sociální situaci tak, aby děti mohly v těchto rodinách vyrůstat a přitom byl zabezpečen jejich správný vývoj.

Obtížnou životní a sociální situaci chápeme jako stav, kdy je v rodině ohrožen vývoj dítěte a může dojít k jeho odebrání z rodiny nebo k odebrání dítěte z rodiny již došlo např. v souvislosti s:

 • nedostatečnými kompetencemi rodičů

          - výchovné

          - intelektové

          - sociální nezralost

          - snížená finanční gramotnost

          - nezajištění lékařské péče

          - neplnění povinné školní docházky

          - násilí v rodině

          - zadlužeností,

 • nevhodnou bytovou situací (sociálně vyloučená lokalita, ubytovna, nesplňující hygienické podmínky …)
 • nezaměstnaností,
 • nemocí osoby zajišťující péči o děti,
 • závislostí

Cíle služby

I.   HLAVNÍ CÍL
Rodina, u které došlo k udržení, navýšení, zlepšení jejich rodičovských kompetencí

„Podpora takových schopností a dovedností rodičů, které umožňují dítěti se vyvíjet přiměřeně jeho potřebám ve všech oblastech života. Rodiče sami nebo s podporou dokáží uspokojovat potřeby dítěte dle jeho věku, duševního, mentálního i tělesného vývoje“
Dílčí cíle:
1.    Rodina je schopna zajistit dítěti takovou péči, že dítě není ohroženo
2.    Rodina, která má zajištěny základní životní potřeby
(finanční gramotnost, bydlení, zajištění financí, vybavení domácnosti)
3.      je dohled SPOD zrušen nebo omezen Rodina, u které došlo ke zlepšení její nepříznivé sociální a životní situace natolik, že
4.      Rodina, u které došlo k upravení jejich rodičovských kompetencí natolik, že se dítě může navrátit zpět do rodiny
II.                HLAVNÍ CÍL

Rodina je schopna řešit svou obtížnou životní a sociální situaci vlastními silami.

Co poskytujeme

 • Poradenství v oblasti státní sociální podpory, hmotné nouze
 • Pomoc a podporu při hledání zaměstnání / bydlení
 • Pomoc a podporu při získávání dětí zpět do péče
 • Pomoc a podporu při řešení dluhů (např. splátkové kalendáře aj.)
 • Zprostředkování kontaktu s ostatními institucemi (např. úřady, soc. služby, školská zařízení, zdravotnická zařízení aj.)
 • Pomoc při vyplňování formulářů
 • Pomoc se sepisováním návrhů k soudu a jiných písemností
 • Doprovody
 • Jednání s institucemi
 • Pomoc a podporu při výchově dětí, rodinných a vztahových problémů
 • Pomoc s přípravou dětí do školy
 • Nácvik praktických dovedností
 • Psychickou podporu


Co neposkytujeme

 • Finanční pomoc
 • Hlídání dětí
 • Doprovody dětí bez účasti rodičů
 • Doučování


Cílová skupina

Rodina s dítětem / dětmi ve věku do 18 let z Ostravy a Bohumína, která je ohrožena obtížnou životní a sociální situací a není schopna ji řešit vlastními silami.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • osoby s alternativním způsobem komunikace (např. osoby se sluchovým postižením, zrakovým postižením apod.)
 • osoby, které jsou schopny komunikovat pouze v cizím jazyce

 

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc s přípravou dětí do školy
 • pomoc a podpora při řešení dluhů (např. splátkové kalendáře aj.)
 • pomoc při vyplňování formulářů
 • pomoc se sepisováním návrhů k soudu a jiných písemností
 • pomoc a podpora při výchově dětí, rodinných a vztahových problémů
 • nácvik praktických dovedností

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

 • zprostředkování kontaktu s ostatními institucemi (např. úřady, soc. služby, školská zařízení, zdravotnická zařízení aj.)

Sociálně-terapeutické činnosti:

 • pomoc a podporu při hledání zaměstnání / bydlení
 • doprovody
 • psychická podpora

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • poradenství v oblasti státní sociální podpory, hmotné nouze
 • pomoc a podpora při získávání dětí zpět do péče
 • jednání s institucemi


Zásady služby

Dobrovolnost
Můžete se dobrovolně rozhodnout, zda-li službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE budete chtít využít, či nikoliv.

Bezplatnost
Službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytujeme bezplatně.

Rovnost
Službu poskytujeme všem stejně bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení, vyznání či sexuální orientace.

Individuální přístup
Ke každému uživateli přistupujeme individuálně – to je s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby.

Mlčenlivost
Bez vašeho výslovného souhlasu nejsou žádné údaje o vás a vaší situaci poskytnuty dalším osobám.

Diskrétnost
Službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytujeme diskrétně, s ohledem na zachování a ochranu soukromí uživatele.

Respekt
Respektujeme rozhodnutí uživatele.

Profesionální přístup
Nevytváříme si úsudek na uživatele a jeho situaci pouze na základě informací, které se dozvíme zvenčí, bez zjištění skutečného stavu.

Odbornost
Pracovníci, kteří poskytují službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE, mají pro tuto práci odpovídající vzdělání. Své dovednosti zkvalitňují účastí na odborných kurzech.


Sponzoři

Tento projekt je financován MSK, Statutárním městem Ostrava a Městem Bohumín.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor