SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Místo poskytování služby

Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek

Způsob poskytování služby

Služba je poskytována bezplatně nejčastěji terénní formou, v přirozeném prostředí rodiny (domácnosti). Využít lze i formy ambulantní, a to v prostorách služby na ulici Palackého 129 ve Frýdku-Místku.

Provozní doba terénní služby

 

PONDĚLÍ                               7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

ÚTERÝ                                  7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

STŘEDA                                7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

ČTVRTEK                              7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

PÁTEK                                  7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

 

Provozní doba ambulantní služby
(služba je poskytována v prostorách SAFM na ul. Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek)

UTERÝ                    7:00 - 15:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita terénní služby je 6 rodin.
Okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 rodina.
Celková kapacita na jednoho pracovníka je 10 rodin.

Kontakt

Vedoucí střediska:

Kamila Kurníková

Telefon: 739 380 145
E-mail: asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

SOCIÁLNÍ ASISTENCE je bezplatná služba poskytovaná Slezskou diakonií, jejímž posláním je podpora rodin s dětmi v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Služba nenahrazuje činnosti rodičů, ale pomáhá jim a doprovází je ve vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí. Spolupráce služby s rodinou vede k dosažení žádoucích změn ve fungování rodiny a zamezení odebrání dětí z rodinného prostředí.

 

Cíle služby

Cílem služby je rodina, která zvládá samostatně řešit každodenní životní situace a vytváří vhodné podmínky pro vývoj dětí. Rodina, která:

 • má vhodné bytové podmínky z hlediska způsobu bydlení a z hlediska kvality a čistoty bydlení;
 • má zajištěný pravidelný příjem k pokrytí nezbytných nákladů (jídlo, bydlení, ošacení, hygienické potřeby, vzdělávání dětí atd.);
 • má kompetence, které jí umožní řešit ekonomickou situaci, ve vztahu k prevenci a snižování zadluženosti;
 • zajišťuje zdravotní péči všech členů rodiny;
 • zajišťuje vzdělávání a rozvoj dětí;
 • má funkční sociální vztahy mezi členy rodiny, ale i ve vztahu k sociálnímu okolí.

 

Komu je služba určena

Služba je určena rodinám, osamělému rodiči či jiné pečující osobě s jedním nebo více dětmi ve věku 0-18 let, které se nacházejí v tíživé sociální situaci související:

 • s nevyhovující bytovou situací;
 • s problematickou finanční situací;
 • s problémy s výchovou a se zajištěním vzdělání dětí;
 • s přítomností rizikových forem chování v rodině (závislosti, domácí násilí aj.);
 • s rizikovou rodinnou historií (odebrání dětí do ústavní výchovy, rodiče vyrůstali v ústavním zařízení aj.)
 • rodinám usilujícím o návrat dětí z ústavní výchovy do rodiny
 • těhotným ženám připravující se na příchod dítěte

Služba je určena rodinám, které spadají pod katastr odboru Sociální právní ochrany dětí Frýdek-Místek či Frýdlant nad Ostravicí (viz příloha Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek, správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí).

Služba není určena rodinám, které se nechtějí aktivně podílet na řešení své sociální situace a vyžadují například pouhé doučování dětí bez aktivní účasti rodiče, pomoc při úklidu domácnosti, vyřízení osobních záležitostí apod.
 

Základní činnosti

SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytuje tyto činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (péče o dítě a domácnost, školní příprava…)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, na nákup…)
 • Sociálně terapeutické činnosti (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, zadlužení)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vypisováním formulářů, spolupráce zaměřená na návrat dětí z ústavní/ pěstounské výchovy zpět do rodinného prostředí)

 

Zásady služby

Individuální přístup - každá rodina je jedinečná a má svá specifika. Naše podpora vychází z konkrétních potřeb a situace dané rodiny, zachováváme diskrétnost ke svěřeným informacím.

Respekt - přijímáme s respektem a pochopením každého člověka jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění. Vedeme klienty k tomu, aby si vážili nejen sami sebe, svého života, ale i života druhých. 

Profesionalita – naším cílem je poskytovat kvalitní sociální službu v souladu s platnou legislativou a standardy kvality

Spolupráce  - nabízíme pomoc při řešení tíživé sociální situace, podporujeme aktivitu klientů a vzájemnou spolupráci. Podporujeme rodinu v její samostatnosti a vedeme její členy k zodpovědnosti za své jednání. Služba je dobrovolná, klient je ten, který rozhoduje o uzavření, poskytování a ukončení služby.

Komplexní přístup – při práci s klienty vycházíme z  bio-psycho-sociálního přístupu, který pojímá každého člověka jako jednotu tělesnou, psychickou, sociální i spirituální (a to v konkrétním čase a prostoru). Zároveň se nezaměřujeme pouze na práci s jednotlivcem, ale vnímáme rodinu jako celek, systém, ve kterém se jednotliví členové navzájem ovlivňují, snažíme se proto o zkvalitnění vzájemných vztahu v celé rodině.

Blaho dítěte - usilujeme o to, aby dítě mělo možnost vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře lásky a porozumění. V situaci, kdy se dostane do konfliktu zájem rodičů či jiných osob se zájmem dítěte, upřednostňujeme a hájíme zájem dítěte.

 

Podporují nás

Služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, je financovaná z prostředků MPSV, MSK, města Frýdek-Místek, města Frýdlant nad Ostravicí, obce Dobrá u Frýdku-Místku, nadace AGROFERT, Mgr. Vadima Rybáře (advokát)

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa