SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Místo poskytování služby

Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek

Způsob poskytování služby

Služba je poskytována bezplatně nejčastěji terénní formou, v přirozeném prostředí rodiny (domácnosti). Využít lze i formy ambulantní, a to v prostorách služby na ulici Palackého 129 ve Frýdku-Místku.

Provozní doba terénní služby

 

PONDĚLÍ                               7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

ÚTERÝ                                  7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

STŘEDA                                7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

ČTVRTEK                              7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

PÁTEK                                  7:00 – 15:00 hodin (do 18:00 dle individuální domluvy)

 

Provozní doba ambulantní služby
(služba je poskytována v prostorách SAFM na ul. Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek)

UTERÝ                    7:00 - 15:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita terénní služby je 6 rodin.
Okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 rodina.
Celková kapacita na jednoho pracovníka je 10 rodin.

Kontakt

Vedoucí střediska:

Bc. Ingrid Kubiszová

Telefon: 739 380 145
E-mail: asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporuje rodiny v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou rodiče nedokáží překonat vlastními silami a je zde riziko ohrožení vývoje dítěte. Podstatou spolupráce je aktivní přístup, motivace ke změnám ve fungování rodiny a k vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí, přitom však služba nenahrazuje činnost rodičů.

 

Nepříznivou sociální situací se myslí zejména:

 • tíživá finanční situace (nevhodné hospodaření s financemi, dluhová problematika, nezaměstnanost)
 • potíže s výchovou a se vzděláváním dětí (nedostatečná školní příprava, nedostačující rodičovské znalosti a zkušenosti)
 • nevyhovující bytová situace (bydlení ve vyloučených lokalitách, nevyhovující úroveň bydlení, hrozba náhlého vystěhování)
 • přítomnost rizikových situací v rodině (závislosti, vztahové problémy, nepříznivý zdravotní stav člena rodiny)

 

Cíle služby

Cílem služby je zvyšovat schopnosti a dovednosti rodiny tak, aby dokázala samostatně řešit každodenní životní situace a vytvářet vhodné podmínky pro vývoj dětí. Taková rodina:

 • má zajištěný pravidelný příjem k pokrytí nezbytných nákladů (jídlo, bydlení, ošacení, hygienické potřeby, vzdělávání dětí atd.);
 • má dovednosti k předcházení nebo snižování zadluženosti;
 • zajišťuje zdravotní péči všech členů rodiny;
 • zajišťuje vzdělávání, řádnou výchovu a rozvoj dětí;
 • má vhodné bytové podmínky z hlediska způsobu bydlení a z hlediska kvality a čistoty bydlení;

má funkční sociální vztahy mezi členy rodiny, ale i ve vztahu k sociálnímu okolí

 

Komu je služba určena

Služba je určena:

 • rodinám, osamělému rodiči či jiné pečující osobě s jedním nebo více dětmi ve věku 0-18 let
 • rodinám usilujícím o návrat dětí z ústavní výchovy nebo pěstounské péče do rodiny
 • těhotným ženám, které jsou v posledním trimestru těhotenství

Zároveň tyto rodiny svým bydlištěm spadají pod katastr odboru Sociálně právní ochrany dětí Frýdek-Místek či Frýdlant nad Ostravicí a vývoj dítěte je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace.

Služba nemůže být poskytována:

 • osobám se sluchovým handicapem, které nedisponují pomůckami či opatřeními, které jim pomohou s dorozuměním.

Služba není určena rodinám, které se nechtějí aktivně podílet na řešení své sociální situace a vyžadují například pouhé doučování dětí bez aktivní účasti rodiče, pomoc při úklidu domácnosti, vyřízení osobních záležitostí apod.
 

Základní činnosti

SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytuje tyto činnosti:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (péče o dítě a domácnost, školní příprava…)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na jednání, na nákup…)
 • Sociálně terapeutické činnosti (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, zadlužení)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vypisováním formulářů, spolupráce zaměřená na návrat dětí z ústavní/ pěstounské výchovy zpět do rodinného prostředí)

 

Zásady služby

Individuální přístup - každá rodina je jedinečná a má svá specifika. Naše podpora vychází z konkrétních potřeb a situace dané rodiny, zachováváme diskrétnost ke svěřeným informacím.

Respekt - přijímáme s respektem a pochopením každého člověka jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění.

Aktivní spolupráce  - podporujeme rodinu v její samostatnosti a vedeme její členy k zodpovědnosti za své jednání a k aktivnímu řešení jejich situace, respektujeme jejich rozhodnutí.

Komplexní přístup – nezaměřujeme se pouze na práci s jednotlivcem, ale vnímáme rodinu jako celek, snažíme se proto o zapojení všech členů, kteří mohou přispět ke zlepšení situace rodiny.

Zájem dítěte - při své práci hájíme zájem dítěte tak, aby nebyly kladeny překážky jeho přiměřenému vývoji.

 

Podporují nás

Služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, je financovaná z prostředků MPSV, MSK, města Frýdek-Místek, města Frýdlant nad Ostravicí, obce Dobrá u Frýdku-Místku, Nadace J and T, Mgr. Vadima Rybáře (advokát)

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor