EXIT, terapeutická komunita

 

Místo poskytování služby

Komorní Lhotka 151, 739 53

Způsob poskytování služby

Služba je poskytována pobytovou formou nepřetržitě 24 hodin po celý rok.

Kapacita služby

12 osob

Kontakt

EXIT, terapeutická komunita
Komorní Lhotka 151, 739 53
E-mail: tk@slezskadiakonie.cz
Mobil: 734 873 868

Vedoucí střediska:
Mgr. Helena Bělasová
Mobil: 703 872 230
E-mail: exit.vedouci@slezskadiakonie.cz

Koordinátor střediska:
Bc. Filip Hrkal
E-mail: exit.info@slezskadiakonie.cz
Mobil: 739 525 246
na telefonním čísle k zastižení pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 hod. - informace o sociální službě (termín jednání se zájemci, uzavření smlouvy o poskytování soc. služby, kapacita programu, apod.)

 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Poslání služby

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivujeme je ke změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracujeme také s rodinou a blízkými osobami klientů.

 

Cíl služby

Dosažení a udržení abstinence:

 • zlepšení zdravotního stavu, péče o své zdraví, fyzickou a psychickou kondici stabilizace nového životního stylu bez návykových látek a rizikových forem chování
 • zvyšování sebekontroly
 • zvládání náročných a stresových situací

Návrat do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování:

 • získaní náhledu a převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání
 • zlepšení sociální situace
 • osvojení a rozvoj studijních, pracovních návyků
 • příprava na profesní život a motivace k dalšímu vzdělávání
 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • zvýšení sebepoznání a sebedůvěry
 • nalezení vhodných aktivit pro trávení volného času a jeho plánování

Podpora rodinného systému klientky/ klienta:

 • zlepšení vztahu k sobě i ke druhým lidem, podpora rodinného systému klienta a ozdravení vztahů
 • vytvoření a posílení kompetencí rodiny a blízkých osob při řešení problémů spojených se závislostním chováním a užíváním návykových látek

 

Cílová skupina služby

Chlapci i dívky ve věku 14 až 26 let, kteří:

 • mají vážné zdravotní nebo sociální problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek (drogy, alkohol, léky…) nebo jiného závislostního chování (gamblingu…)

Služba EXIT, terapeutická komunita není určena osobám, které:

 • vyžadují bezbariérové bydlení,
 • jsou nevidomé, neslyšící nebo jsou cizinci a nedisponují pomůckami či opatřeními, které pomůžou s dorozuměním
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (akutní infekční onemocnění)
 • duševní porucha, která závažným způsobem narušuje kolektivní soužití apod.
 • pocházejí aktuálně substituční terapií

Podmínky pro přijetí do komunity:

 • dobrovolný vstup a motivace k léčbě, přijetí řádu a pravidel života v komunitě, potvrzení o bezinfekčnosti, písemné doporučení některého z odborných zařízení (psychiatr, psycholog, ambulantní adiktologická služba, středisko výchovné péče, ...)  o vhodnosti léčby v komunitě
 • osobní účast na jednání se zájemcem o službu, vyplnění žádosti o přijetí do terapeutické komunity
 • u nezletilých klientů je vyžadován souhlas a spolupráce zákonného zástupce.

 

EXIT, terapeutická komunita poskytuje tyto činnosti:

 • poskytnutí ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu,
 • zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení
 • zajištění podmínek pro samostatnou přípravu stravy, včetně pomoci s její přípravou
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • individuální terapie a poradenství
 • skupinová terapie a poradenství (dynamická skupina, prevence relapsu…)
 • individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
 • pracovní terapie
 • práce s rodinou, rodinná terapie, skupiny pro rodiče a blízké klientovi
 • sociální práce
 • socioterapie
 • zátěžové programy
 • krizová intervence
 • orientační testy na přítomnost návykových látek

Úhrada za služby
Úhrady za služby jsou v rozsahu úhrad za ubytování a stravu a řídí se platným sazebníkem (100kč příspěvek na stravu, 40kč na ubytování).

 

Zásady poskytování služby

Zásada individuálního přístupu
Přistupujeme ke každému klientovi jako k jedinečné a neopakovatelné bytosti. Při práci s ním vycházíme z jeho potřeb a možností.

Zásada motivace a aktivizace
Motivujeme a podporujeme klienty k přijetí zodpovědnosti za vlastní nepříznivou situaci a k jejímu aktivnímu řešení.

Zásada respektu
Každého člověka vnímáme jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou důstojnost, je hodna úcty a porozumění, jednáme s respektem a bez předsudků. Při práci s klienty vycházíme z etického kodexu Slezské diakonie a hodnot Slezské diakonie.

Zásada jasných pravidel
Vzájemná spolupráce je postavena na dojednaných pravidlech, respektujících jedinečnost každého člověka na straně jedné a podmínky poskytování služby na straně druhé.

Zásada komplexního přístupu
V práci s klientem se zaměřujeme na stabilizaci a rozvoj osobnosti v rovině fyzické, psychické, sociální i duchovní. Poskytování služby je zajištěno pracovníky z více oborů (psychiatr, psycholog, pedagog, sociální pracovník, adiktolog, zdravotník…).


,,Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

 

 

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor