TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

 

Místo poskytování služby

Pěší 8, Bruntál

Provozní doba

Služby jsou poskytovány nepřetržitě

Kapacita služby

Kapacita je 14 uživatelů

Kontakt 

e-mail: timotei@slezskadiakonie.cz

mobil vedoucího střediska : 739 304 198

mobil sociální pracovnice: 734 518 846

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mladým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocitli v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich tak, aby se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit své postavení na trhu práce, doplnit si vzdělání a nebudovat si závislost na systému sociálních služeb.

Cíle služby

Cílem služby je vybavit mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením dovednostmi potřebnými pro samostatný život.

          Toho chceme dosáhnout především tím, že je podporujeme v/ve :

 • vědomí zodpovědnosti za své chování,
 • schopnost zařizovat si své záležitosti sami,
 • schopnost samostatně vést domácnost,
 • motivaci k získání a udržení zaměstnání.

Poskytované služby

Poskytnutí ubytování

 • pro uživatele od 18–26 let s možností užívání vnitřního vybavení (společná kuchyň včetně spotřebičů a nádobí, pračka, ložní prádlo, kulturní místnost vybavená TV).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při hledání bydlení,
 • podpora při hledání zaměstnání,
 • podpora při studiu,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • nabídnutí, popř. zprostředkování volnočasových aktivit

Sociálně-terapeutické činnosti

 • nácvik sociálních dovedností (vaření, sestavování domácího rozpočtu, nácvik jednání na úřadech, nácvik přípravy na zaměstnání a získání pracovních návyků).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • podpůrná asistence při jednání s úřady, zaměstnavateli a jinými institucemi, 
 • zprostředkování odborného poradenství (na ÚP, na sociálním odboru, na bytovém oddělení).

Cílová skupina

Sociální služby jsou poskytovány osobám od 18 do 26 let, které:

 • opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež,
 • ukončili výkon trestu či ochrannou léčbu,
 • jsou bez bezpečného rodinného zázemí

Sociální služby nelze poskytnout

 • v případě, kdy se zdravotní stav žadatele vylučuje s poskytnutím pobytové sociální služby (infekční, parazitární choroby, opakované užívaní tvrdých drog)
 • žadateli, který není plně mobilní (zařízení nemá bezbariérové prostory pro uživatele),
 • žadateli s dítětem,
 • bývalému uživateli, který již využíval služeb DPC Timotei a byla s ním ukončena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících.  Tomuto uživateli může DPC Timotei odmítnout poskytnutí sociální služby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy.

Zásady služby

Respekt - pracovníci ctí jedinečnost uživatele, vytvářejí podmínky, v nichž se uživatele cítí důstojně

Svoboda v rozhodování - pracovníci respektují volbu uživatele, jeho vůli a názory.

Soukromí - pracovníci plně respektují soukromí uživatel a zachovávají důvěrnosti sdělení uživatelů, dbají na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o klientech služby

Jasná a srozumitelná pravidla - pracovníci vytvářejí jasná pravidla chodu sociální služby ve spolupráci s uživateli tak, aby kopírovala běžná pravidla společnosti

Důvěra v kompetence uživatele - pracovník nevykonává činnosti za uživatele, dává mu důvěru a případně poskytne potřebnou podporu.

Tuto službu podporuje město Bruntál.