OBČANSKÁ PORADNA Havířov

 

Místo poskytování služby

Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark

Forma poskytování služby

Ambulantně, terénně

Doba poskytování služby

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

Pondělí:               08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Úterý:                  08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Středa:                 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Čtvrtek:               08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Pátek:                  pro objednané

V případě potřeby zájemce je možné se do OBČANSKÉ PORADNY Havířov objednat na konkrétní hodinu.

Kapacita

Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování:

Počet intervencí (30 min. jednání) - 1

Cena

Zdarma

Kontakt

obcan.ha@slezskadiakonie.cz,

734 864 124

Tiskové zprávy

Tisková zpráva 1/2020

Tisková zpráva 2/2020

Tisková zpráva 1/2021

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

INFORMÁTOR, časopis Slezské diakonie, který se v 1/2019 věnuje v hlavním tématu také OBČANSKÉ PORADNĚ Havířov. 

Poslání

Posláním OBČANSKÉ PORADNY Havířov je poskytování bezplatné odborné pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a životní situaci nebo jim taková situace hrozí a kteří se na občanskou poradnu obrátili s žádostí o pomoc. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství pomáhá svým uživatelům zorientovat se v jejich problému, nastiňuje možná řešení a doprovází uživatele při jeho cestě k vyřešení jeho situace.
Prostřednictvím Asociace občanských poraden upozorňuje příslušné orgány na nedostatky v legislativě a na neřešené problematické oblasti občanů.

Definice nepříznivé sociální situace z pohledu poradců OBČANSKÉ PORADNY Havířov:
Zájemce/uživatel má pocit, že stávající situace ho může natolik ovlivnit, že dojde k jeho ztrátě citové, morální, finanční apod.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Služby poradny jsou poskytovány osobám starším 16 let, včetně.
Služby jsou určeny osobám, které se dostaly do obtížné životní či sociální situace a mají dotaz k řešení této situace.
Služba poradny není poskytována osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny domluvit se běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně) a nezajistí si u jednání tlumočníka či jiného vhodného zástupce.

 

Cíle

 • Zlepšení nepříznivé sociální a životní situace uživatele
 • Zpomalení propadu a zmírnění prohlubování konkrétního problému tak, aby se mohlo předejít sociálnímu vyloučení
 • Prostřednictvím Asociace občanských poraden odborně působit na chod veřejné správy ve prospěch občanů

Prostředky vedoucí k naplňování stanovených cílů:

 • Pomoc klientovi, aby se dokázal zorientovat v problému, k tomu poskytujeme aktuální a potřebné informace.
 • Nastínění různých možnosti řešení.
 • Podpora klienta, aby byl schopen dořešit problém vlastními silami.
 • Podání informací o dostupných službách apod.

 

Poskytované činnosti

Poskytujeme bezplatné a anonymní poradenství v těchto oblastech:

 • Sociální dávky a služby
 • Pracovněprávní vztahy
 • Bydlení
 • Rodina a mezilidské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy
 • Trestní právo
 • Ochrana spotřebitele aj.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Anonymita

Poradna nepotřebuje znát osobní údaje uživatelů, kromě případů, kdy to je nutné k vyřešení jejich problému.

 • Bezplatnost

Služby odborného sociálního poradenství jdou dle zákona o sociálních službách bezplatné.

 • Diskrétnost

Poradna chrání právo osob na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Zjištěná data a informace nebudou, bez výslovného souhlasu uživatele, předána nikomu mimo poradnu.

V případech vymezených legislativou § 367 a § 368  trestního zákoníku (nepřekažení a neoznámení trestného činu) však pracovníci nejsou vázáni mlčenlivostí a mají oznamovací povinnost.

 • Nestrannost

Služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

 • Individuální přístup

Pracovníci ke každému klientovi přistupují individuálně, dle jedinečných potřeb člověka.

 • Nezávislost

Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které poradnu finančně dotují.

 • Křesťanské hodnoty

Pracovníci poradny se ztotožňují s těmito hodnotami, které chápou také jako křesťanské. Uplatňují ve své práci úctu ke každému jednotlivci, zodpovědnost, spravedlivost, poctivost, ochranu práv uživatelů a nejvyšší dosaženou kvalitu ve službě.

 • Bezpečné prostředí

Pracovníci vytváří bezpečné prostředí pro klienty, tím že dodržují všechny výše uvedené zásady.

 

Tuto službu v rámci dotačních projektů podporuje Statutární město Havířov.

 

Kdo nás podporuje

Sponzor
 

Fotogalerie