Nalezené služby - obtížné životní situace - rodina, děti


Poradna ELPIS Bruntál Slezské diakonie poskytuje odborné sociální poradenství, podporu a pomoc obětem i svědkům domácího násilí a trestných činů spojených s násilím a zneužíváním. Prostřednictvím svých služeb napomáhá uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, posiluje jejich soběstačnost, s ohledem na jejich přání a potřeby.

více informací
nám. Míru 66/5, Bruntál
734 518 846

Posláním služby Slezské diakonie – Poradny ELPIS Třinec je poskytování pomoci, podpory a individuálního provázení obětem domácího násilí, týrání a zneužívání a osobám s problémy v mezilidských vztazích a rodinných krizích na základě křesťanských hodnot.

více informací
Máchova 643, Třinec 739 61
558 320 300 , 605 205 142

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivujeme je ke změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracujeme také s rodinou a blízkými osobami klientů.

více informací
Komorní Lhotka 151, 739 53
734 873 868

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko poskytuje službu pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací.
Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny v životě těchto dětí a mládeže, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, vytvářet podmínky pro bezpečný prostor, navazování kamarádských vztahů a předcházet tak rizikovému chování.

více informací
Město Albrechtice, Lázeňská 119/2, 793 95
604 228 201

Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhání svým uživatelům při řešení jejich krizové situace v oblasti domácího násilí. Pomocí bezplatného odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšuje soběstačnost uživatele při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí tak, aby získal dovednosti řešit tuto situaci vlastními silami. Při práci intervenčního centra je vždy přihlíženo k individuálním potřebám uživatelů a respektována lidská důstojnost. V rámci interdisciplinární spolupráce vyhledává a koordinuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Propagační činností předává intervenční centrum informace o domácím násilí široké veřejnosti.

více informací
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark
596 611 239, 739 500 634

Posláním KANAAN Bohumín, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je podporovat zdravý rozvoj dětí ve věku od 6 do 15 let žijících na území města Bohumína, které se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní situaci. Nabízíme možnost poradit se, aktivně a smysluplně trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí a předcházet tak rizikovému chování.

více informací
Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov
Sociální pracovník: 733 625 556, Vedoucí střediska: 605 232 919

Být On Line znamená být dostupný a nablízku.

Nízkoprahové zařízení KLUB ON LINE Karviná je určeno pro dospívající mládež v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách. Naším posláním je předcházet a snižovat sociální rizika, se kterými se dospívající setkávají. Nabízíme bezpečný prostor pro individuální řešení aktuální situace a také podporu, která motivuje ke změnám a zodpovědnosti v životě. 

více informací
V Aleji 435/12, 734 01 Karviná-Ráj
731 428 974

Posláním služby KONTAKT Bohumín Slezské diakonie je poskytnout pomoc a podporu občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji vyřešit vlastními silami, a to tak, aby si dokázali v budoucnu pomoci sami.

více informací
Drátovenská 246, 735 51 Bohumín - Pudlov
Sociální pracovník: 734 640 269, Pracovníci v sociálních službách: 731 191 867, 733 142 409, Vedoucí střediska: 605 232 919

Posláním Terénního programu KONTAKT Karviná je poskytovat dospělým obyvatelům města Karviné potřebné informace a další podporu tak, aby dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

více informací
G. Morcinka 1332, 735 06 Karviná – Nové Město
733 142 401, 739 685 519

Posláním OBČANSKÉ PORADNY Havířov je poskytování bezplatné odborné pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a životní situaci nebo jim taková situace hrozí a kteří se na občanskou poradnu obrátili s žádostí o pomoc. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství pomáhá svým uživatelům zorientovat se v jejich problému, nastiňuje možná řešení a doprovází uživatele při jeho cestě k vyřešení jeho situace.

Prostřednictvím Asociace občanských poraden upozorňuje příslušné orgány na nedostatky v legislativě a na neřešené problematické oblasti občanů.

více informací
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark
734 864 124

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje občanům odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby lidé měli potřebné informace o svých právech a povinnostech, dostupných službách a dokázali vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Je místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

více informací
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
734 645 272

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Slezské diakonie, která je členem Asociace občanských poraden, poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

Od 1.11.2017 jsme na adrese: Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava

více informací
Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava
734 645 275

Posláním nízkoprahového zařízení POHODA Karviná je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci, preventivních programů a podpory se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

více informací
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
603 855 041

Posláním PORADNY PRO RODINU je napomáhaní osobám s řešením jejich nepříznivé sociální situace v rámci partnerských mezilidských vztahů a rodin z Moravskoslezského kraje prostřednictvím bezplatného odborného sociálního poradenství, sociálně terapeutické činnosti a mediace. Záměrem a posláním této poradny je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní bezplatnou pomoc tak, aby nacházeli řešení svých obtížných situací a mohli tak pracovat na zlepšení kvality jejich života.

více informací
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark
732 804 353

Posláním SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Služba nenahrazuje činnosti rodičů, ale pomáhá jim a doprovází je ve vytváření stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dětí. Spolupráce služby s rodinou vede k dosažení žádoucích změn ve fungování rodiny a zamezení odebrání dětí z rodinného prostředí.

 

více informací
Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek
739 380 145

Posláním služby Slezské diakonie - SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Jablunkově je podpora rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Ve spolupráci s uživateli služby usilujeme o zachování společného soužití členů rodiny a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.

více informací
Návsí 650, 739 92 Návsí
605 205 142, 739 243 852, 558 320 300

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou dětí, bydlením.

Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem.

více informací
V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj
604 642 991

Posláním služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko je podporovat a provázet rodiny s dětmi při řešení situací, které nedokáží sami dlouhodobě bez pomoci překonat, a které mají dopad na vztahy v rodině, výchovu a vývoj dětí.

Pracovníci služby, v domácnostech nebo na jiných domluvených místech, posilují pečující osoby v samostatném zvládání jejich nezastupitelných rodičovských rolí.

více informací
Dvořákův okruh 298/21, Krnov
604 228 201

Posláním SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín je podporovat a pomáhat rodinám v obtížné životní situaci tak, aby děti mohly v těchto rodinách vyrůstat a přitom byl zabezpečen jejich správný vývoj.

více informací
Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky; Drátovenská 246, Bohumín
734 769 704, 734 769 703, 734 393 904

Posláním služby Slezské diakonie - Sociální asistence Třinec je podpora rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Ve spolupráci s klienty služby usilujeme o zachování společného soužití členů rodiny a zdravého vývoje dětí v rodině, posilujeme je v jejich samostatnosti a usilujeme o sociální začleňování rodin do společnosti.

více informací
Máchova 643, Třinec 739 61
558 990 402, 605 205 142, 558 320 300

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté spolupracovat s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním.

více informací
Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město
731 428 974

Jsme terénní služba STREETWORK ON LINE a kontaktujeme děti a mládež ve věku 6-20 let na území města Karviná na místech, které jsou pro tyto skupiny blízké - parky, lavičky, hřiště, sídliště. Naším posláním je působit preventivně, poskytovat radu, pomoc a podporu v situacích, které děti a mládež řeší.

více informací
V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj
731 428 974

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu.

více informací
Pěší 8, Bruntál
739 304 198
© 2022 Railsformers s.r.o.
Nahoru
Najdete nás na :