TABITA Český Těšín, osobní asistence

 

 

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

Nepřetržitě
Provozní doba kanceláře - Po – Pá 07:00 – 15:00

Kapacita

9 uživatelů na 9 pracovníků v daném okamžiku

Sazba za poskytnuté služby

viz Sazebník za asistenční služby

Uživatelé našich služeb mohou využít nabídky bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu.

Služba nabízí možnost vyšetření paměti ZDARMA pro širokou veřejnost.

Nabídku kompenzačních pomůcek naleznete ZDE

Ceník kompenzačních pomůcek naleznete ZDE

 

Leták služby

Ke stažení ZDE

Kontakt 

email: asistence.respit@slezskadiakonie.cz

Vedoucí střediska: Bc. Ivana Andrýsková, DiS.,
tel.: 558 713 772, 739 525 242

Sociální pracovník: Mgr. Lenka Mencnerová,
tel.: 558 713 772, 605 292 995

Koordinátorka služeb: Magda Czerneková, tel. : 558 713 772, 732 693 439

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Projekt Slezské diakonie Podpora pečujících osob v Pobeskydí II nabízí bezplatnou pomoc pečujícím osobám, které se věnují blízkému nepřetržitě nebo kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu po propuštění blízkého z nemocnice a během již probíhající krátkodové či dlouhodobé péče.

 

Poslání

TABITA Český Těšín, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Českém Těšíně a okolních obcích.

 

Dostupnost

Služby osobní asistence jsou poskytovány v Českém Těšíně a v okolních obcích. Dojezd do místa poskytování terénní služby se děje běžně používanými prostředky hromadné dopravy (autobus, vlak) a/nebo pěší chůzí. Cesta k uživateli v jednu stranu může trvat max. 30 minut. Výchozím bodem pro výpočet času potřebného k dosažení bydliště konkrétního uživatele je autobusové stanoviště a vlakové nádraží Český Těšín, resp. odjezd autobusu/vlaku. Pokud autobusový/vlakový spoj nevyhovuje časovým požadavkům uživatele, je však v souladu s volnou kapacitou kanceláře Český Těšín a dostupností dle výše uvedeného, má kancelář k dispozici služební automobil.

 

Cílová skupina uživatelů

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
 • lehkého a středně těžkého mentálního postižení
 • duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
 • kombinovaného postižení


Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby: území města Český Těšín a okolních obcí s časovou dostupností max. 30 minut počítáno z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží Český Těšín.

Důvody pro neposkytnutí služby

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena – viz cílová skupina uživatelů);
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí osobní asistence;
 • zájemci byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností.

 

Cíle

Cílem asistenční služby je udržení, popřípadě rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, udržení jejich dovedností, schopností či znalostí, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí.

Oblast cílů zaměřených na přímou individuální práci s uživateli:

 • uživatel, který bude mít i vzhledem ke svému zdravotnímu omezení zajištěny své potřeby dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života;
 • uživatel, který navzdory svému omezení setrvá v přirozeném domácím prostředí;
 • uživatel, který je schopen při zajišťování svých potřeb využít vlastních schopností a dovedností;
 • uživatel, který udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou.

 

Poskytované činnosti

Základními činnostmi služby osobní asistence dle vyhlášky č.505/2006Sb.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc  a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při  prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc s celkovou hygienou těla
 • pomoc při použití WC

Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou  domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodičům v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a  pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce a zpět

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Fakultativní činnosti:

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu zdarma
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek za úplatu

Zásady poskytování sociální služby

Pracovníci střediska TABITA respektují a dodržují ve vztahu k uživatelům tyto zásady:

 • Individuální přístup – podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, respektování jedinečnosti člověka, přizpůsobení se životnímu tempu uživatele.
 • Partnerství – vzájemná spolupráce při naplňování potřeb uživatele, důvěra a respekt, rovnocenný vztah, oboustranná komunikace (verbální a neverbální), respektování vlastní vůle a názorů uživatele, naslouchání.
 • Zachování lidské důstojnosti – úcta k uživateli, respektování soukromí a intimity uživatele, důstojné oslovování dle vzájemné dohody s uživatelem.
 • Přiměřená míra podpory – podpora vychází ze skutečných potřeb uživatele, jeho schopností a limitů. Při poskytování služby nedochází k „přepečovávání“. Služba aktivizuje a motivuje k činnostem.
 • Praktická realizace křesťanských hodnot – láska k bližnímu, odpuštění, pokora, smíření, bezpodmínečné přijetí, porozumění utrpení

 

Podpořili nás

MPSV, Moravskoslezský kraj, město Český Těšín, obec Chotěbuz, Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, Nadace rozvoje zdraví
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor