TABITA Český Těšín, odlehčovací služby

 

 

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

Nepřetržitě
Provozní doba kanceláře: Po – Pá 07:00 – 15:00

Kapacita

okamžitá kapacita – 9 uživatelů

Sazba za poskytované služby

viz Sazebník za odlehčovací služby

Uživatelé našich služeb mohou využít nabídky bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu.

Nabídku kompenzačních pomůcek naleznete ZDE

Ceník kompenzačních pomůcek naleznete ZDE

Kontakt

email: asistence.respit@slezskadiakonie.cz

Vedoucí střediska: Bc. Ivana Andrýsková, DiS., tel.  558 713 772, 739 525 242

Sociální pracovník: Mgr. Lenka Mencnerová, tel. 558 713 772, 605 292 995

Koordinátorka služeb: Magda Czerneková , tel. 558 713 772, 732 693 439

Leták služby

ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Projekt Slezské diakonie Podpora pečujících osob v Pobeskydí II nabízí bezplatnou pomoc pečujícím osobám, které se věnují blízkému nepřetržitě nebo kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu po propuštění blízkého z nemocnice a během již probíhající krátkodové či dlouhodobé péče.

 

Poslání

TABITA Český Těšín prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb podporuje člověka se sníženou soběstačností, aby mohl žít ve svém přirozeném prostředí. Za jiných okolností mu dává podporu pečující osoba.  Současně vytváří pečujícím prostor k nezbytnému odpočinku a vyřízení svých záležitostí.

 

Dostupnost

Dojezd do místa poskytování terénní služby se děje běžně používanými prostředky hromadné dopravy (autobus) nebo pěší chůzí. Cesta k uživateli v jednu stranu může trvat max. 30 minut. Výchozím bodem pro výpočet času potřebného k dosažení bydliště konkrétního uživatele je autobusové stanoviště nebo vlakové nádraží Český Těšín, resp. odjezd autobusu/vlaku. Pokud autobusový/vlakový spoj nevyhovuje časovým požadavkům uživatele, je však v souladu s volnou kapacitou kanceláře Český Těšín a dostupností dle výše uvedeného, má kancelář k dispozici služební automobil.

 

Cílová skupina uživatelů

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje celodenní péči a pomoc jiné osoby.

Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
 • lehkého a středně těžkého mentálního postižení
 • duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
 • kombinovaného postižení

Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby: území města Český Těšín a okolních obcí s časovou dostupností max. 30 minut počítáno z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží Český Těšín.

Důvody pro neposkytnutí služby

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena – viz cílová skupina uživatelů);
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí odlehčovacích služeb;
 • zájemci byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností.

 

Cíle

Cílem odlehčovací služby je umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich blízkým, o které pečují, poskytneme pomoc a podporu při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu a podpoříme udržení a případně rozvoj jejich dovedností, schopností či znalostí.

Člověk, navzdory svému zdravotnímu omezení :

 • uplatňuje vůli a rozhoduje se v běžných záležitostech života
 • má zabezpečeny své potřeby a plánované aktivity dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života
 • zůstává ve svém přirozeném prostředí a má zachovány společenské kontakty
 • pečující osoba, která má prostor pro odpočinek a vyřízení osobních záležitostí

 

Poskytované činnosti

Základními činnostmi služby odlehčovacích služeb dle vyhlášky č.505/2006Sb. jsou:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností odporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

Středisko TABITA poskytuje na základě § 37, odst. 2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, bezplatné základní sociální poradenství osobám pro řešení jejich nepříznivé sociální situace:

Fakultativní činnosti:

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu zdarma
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek služby za úplatu

 

Zásady poskytování sociální služby

Pracovníci střediska TABITA respektují a dodržují ve vztahu k uživatelům tyto zásady:

 • Individuální přístup – podpora dle potřeb člověka
 • Rovný, partnerský přístup k člověku, kterému poskytujeme podporu
 • Bezpečí pro člověka
 • Pracujeme s příběhem lidí
 • Spolupracujeme s pečujícími osobami

Podpořili nás

MPSV, Moravskoslezský kraj,  město Český Těšín, obec Chotěbuz, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace rozvoje zdraví
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie