EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny

 

 

 

 

 

 

Místo poskytování služby

EBEN - EZER Český Těšín, Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov

Druh soc. služby, číslo registrace

sociálně terapeutické dílny, 3475508

Forma poskytování soc. služby

ambulantní

Doba poskytování služby

Pondělí až pátek 
7:00 hodin – 15:00 hodin

Kapacita

29 osob s mentálním a kombinovaným postižením 

Cílová skupina

Dospělé osoby (18 - 64 let) se sníženou soběstačností z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, které

 • mají zájem podílet se na řešení své situace,

 • nejsou v současné době umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce,

 • nepotřebují neustálý dohled (lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby).

Kontakt

vedoucí střediska EBEN-EZER Český Těšín
Mgr. Jana Chlebusová
tel.: 558 748 008
mob.: + 420 730 844 482

e-mail: j.chlebusova@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník
Mgr. Michaela Michňáková
mob.: 730 843 673

e-mail: ebenezer.dilny@slezskadiakonie.cz

Michaela Španíková
mob.: 731 450 949
e-mail: ebenezerct@slezskadiakonie.cz

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

 

 

Ke stažení       

Žádost o poskytování služby

 ke stažení zde

Sazebník služby  ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání

Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu osobám se zdravotním postižením při nácviku pracovních a sociálních dovedností. Podpora vychází z individuálních potřeb a možností uživatelů, směřuje k rozvoji jejich schopností a soběstačnosti a ke zvýšení šance uplatnit se na trhu práce.


Cíle služby

Cílem služby je vybavit uživatele takovými dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v jejich samostatném životě nebo na otevřeném či chráněném trhu práce.
Dílčí cíle:

 • Posílit možnost pracovního uplatnění uživatelů
 • Získat, rozvíjet a udržet pracovní dovednosti uživatelů
 • Získat, rozvíjet a udržet sociální dovednosti uživatelů
 • Zabránit sociálnímu vyloučení

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup
 • aktivní přístup
 • partnerství
 • důstojný přístup
 • křesťanské zásady

Cílový okruh osob

CÍLOVÁ SKUPINA: Dospělé osoby (18 - 64 let) se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného postižení, které

 • mají zájem podílet se na řešení své situace,
 • nejsou v současné době umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce,
 • nepotřebují neustálý dohled (lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby).

Služba je poskytována bezplatně, s výjimkou odebrané stravy. Výše a způsob úhrady je uvedena v Sazebníku služby.

Základní poskytované činnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
 • poskytování základního sociálního poradenství.

 

Historie střediska

„Eben-Ezer“ znamená z hebrejského překladu „kámen pomoci“, biblický překlad „až dosud nám pomáhal Bůh“.(Bible, kniha Samuelova)

Kdo by se o něm chtěl dozvědět víc, může se vydat do Svaté země někam mezi Mispu a Šén, nebo si alespoň otevřít Bibli a nalistovat první knihu Samuelovu. Stačí ale taky sednout v Českém Těšíně na autobus a za deset minut vystoupit na nedalekém kopci za městem. Od časů Samuela totiž na světě vzniklo podobných „kamenů pomoci“ víc, a jeden z nich se nachází v Horním Žukově na ulici Vělopolské.

Na Samuelově Eben-Ezeru sváděl Izrael líté boje s Pelištejci. Ozýval se tu válečný ryk, země tady duněla a procházka růžovým sadem to rozhodně nebyla. Jaký je ale Eben-Ezer, který v roce 1993 začala v Horním Žukově budovat Slezská diakonie? Co se odehrává v téhle impozantní pětipodlažní budově, která shlíží na Český Těšín jako pevnost, a za co se v ní bojuje?

Středisko Slezské diakonie EBEN-EZER Český Těšín navazuje na historické kořeny a dlouholetou tradici diakonické práce na Těšínském Slezsku. Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraji již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století.

V roce 1993 byla zahájena výstavba střediska EBEN-EZER Český Těšín. Realizace projektu se uskutečnila díky podpoře zahraničních nadací, Ministerstva práce a sociálních věcí, místních orgánů státní správy, Slezské církvi evangelické a.v. a řadě dalších dárců. Dne 3. května 1997 byl položen základní kámen. Slavnostní otevření střediska proběhlo 22. října 2000. Dne 1. listopadu 2000 byl zahájen provoz terapeutické dílny. Významným mezníkem při poskytování sociálních služeb bylo přijetí zákona o sociálních službách v roce 2007. 

V roce 2016 došlo v rámci dílen k rozšíření cílové skupiny o osoby s chronickým duševním onemocněním s kapacitou 6 osob. Služba je poskytována v centru města Český Těšín na ul. Dukelská 263.

A právě za tohle se bojuje na hornožukovském Eben-Ezeru. Smyslem práce zdejších zaměstnanců není porazit Pelištejce, ale zajistit, aby se zdejší uživatelé učili samostatnosti a uměli si poradit i bez cizího přispění. Není zkrátka kámen jako kámen. Pětipodlažní „kámen pomoci“ nestojí u Českého Těšína pro to, aby se do něj lidé s postižením utekli schovat před okolním světem jako do pevnosti, ale v prvé řadě pro to, aby si na něm vystavěli co možná nejnezávislejší a nejvíce soběstačný život.

 

Poděkování

Spousta aktivit a činností se koná díky finanční nebo věcné podpoře individuálních dárců a sponzorů (slevy na materiál, darované zboží a materiál do dílen apod.).

Konkrétně děkujeme HC Ocelářům Třinec za dlouhodobou spolupráci a finanční podporu, firmě Wafarex s.r.o. a farnímu sboru SCEAV Třanovice za finanční podporu při rekonstrukci prostor nově otevřené dílny pro osoby s chronickým duševním onemocněním (výměna oken, topení). Zároveň chceme poděkovat za dobrovolnickou činnost a finanční dar firmě Hyundai.


Poděkování směřuje rovněž ke všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří svou prací a přičiněním pomáhají ke zvýšení kvality našich služeb.

 

Spolupracujeme

 • MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie
 • Mateřská škola Horní Žukov, spadající organizačně pod Masarykovu základní školu a mateřskou školu Český Těšín
 • Místní církevní sbory
 • Nemocnice Třinec, ul. Kaštanová
 • Těšínské divadlo

Podporují nás

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.


 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor