EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 294/9, 79401 Krnov

Doba poskytování služby

Službu poskytujeme od 7:00 do 15:00

Kapacita

Kapacita je 25 klientů.

Cena

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontakt

effatha.kr@slezskadiakonie.cz, dilnykrnov@slezskadiakonie.cz 734 366 285, 734 366 287

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Služba sociálně terapeutických dílen Effatha Krnov vznikla v březnu 2010. Většina klientů (68%) jsou v procesu transformace ústavních zařízení. V jejich osobních cílech stojí, že nechtějí zůstávat sami nebo jen v jednom zařízení, chtějí se učit samostatnosti, trpělivosti, kompenzovat svůj typ postižení, rozvíjet své schopnosti do takové míry, aby byli schopni obstát v životě s co nejmenší mírou nutné pomoci okolí. Také se chtějí sdružovat, mít nové kamarády, získávat nové informace. Středisko Effatha Krnov se snaží poskytovat sociální službu tak, aby byly tyto výše uvedené cíle naplňovány.

Většina činností a aktivit v rámci poskytované služby je prováděna v menších skupinách klientů (6-8 klientů).  Pro zachování individuálního přístupu v rámci skupiny využíváme práce dobrovolníků, kteří bývají při aktivitách s klienty nápomocni. V rámci skupiny klienti mohou uplatňovat svůj názor, výběr z nabídky dílen, ale také se mohou učit novým dovednostem.

 

Poslání

V sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Krnov nabízíme dospělým lidem se zdravotním postižením možnost aktivně trávit den činnostmi, které potřebují pro pracovní uplatnění. Také poskytujeme podporu v dovednostech, které jsou využitelné v každodenním životě, ve vztazích s lidmi a v seberealizaci.

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením do 65let, kterým jejich zdravotní postižení znesnadňuje umístění na chráněném a otevřeném trhu práce a kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

 

 

Službu nejsme schopni poskytnout lidem

 • vyžadují neustálý dohled ze strany pracovníka služby (neposkytujeme osobního asistenta)
 • potřebují pro zajištění hygieny, k přesunu z invalidního vozíku na druhé místo zvedací zařízení

Maximální okamžitá kapacita je 25 klientů. Ve službě pracujeme s obsazeností v jednotlivých dílnách tak, aby byla dodržena bezpečnost pro klienty i pracovníky.

 

Cíle sociálně terapeutických dílen EFFATHA Krnov

Našim cílem je, aby se klienti mohli aktivně realizovat v rámci pracovních, sociálních a volnočasových aktivit. Klienti během pracovních dní mohou chodit "do práce – do dílen v Krnově", dostávají se mezi lidi, své vrstevníky a realizují se v oblastech, které využijí v běžném prostředí (pracovní, soukromé, společenské).

Za velký úspěch pokládáme, když klient odchází do zaměstnání.

 • klient, který získává, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a dovednosti
 • klient, který získává, udržuje a rozvíjí své sociální dovednosti
 • klient, který je co nejvíce samostatný v oblasti hygieny, stravování a běžných denních činností
 • klient, který se dokáže realizovat v osobním životě

 

Zásady sociálně terapeutických dílen EFFATHA Krnov

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídíme při práci s klienty a při poskytování sociální služby 

Individuální přístup – průběžně zjišťujeme, co klient potřebuje. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, schopností a dovedností. Společně nastavujeme takové cíle, které povedou k jeho rozvoji a seberealizaci.

Podpora samostatnosti – snažíme se o to, aby naši klienti byli co nejvíc samostatní. Cokoliv, co klient zvládne sám, za něj neděláme.

Uplatňování práv, odpovědnosti – podporujeme klienta v tom, aby znal svá práva a uměl je uplatňovat. Vedeme ho k samostatnému rozhodování a přijetí odpovědnosti.

Předávání srozumitelných informací – klientovi předáváme informace, tak aby jim rozuměl. Při komunikaci používáme obrázky, fotografie, zjednodušené texty.

Motivační a pozitivní přístup – klienty motivujeme a povzbuzujeme v tom, aby se nebáli dosahovat svých cílů, mít vlastní přání a nebáli se překonávat překážky a těžkosti, protože veškeré tyto zkušenosti mohou obohatit jejich život.

 

Nabízíme

 • sociální poradenství (zprostředkování informací pro klienty a jejich rodiny)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – každý klient má individuální plán
 • individuální práce s klientem - výuka nových dovedností, rozhovory, plánování
 • pracovní terapie ve skupinách (5 – 7 klientů)
 • podporu při uplatňování práv a zájmů klienta a jeho rodiny
 • podpora samostatného rozhodování, míry odpovědnosti klienta
 • odpolední aktivity s prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie
 • spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb potřebných pro klient
 • pomoc při výběru kompenzačních rehabilitačních pomůcek
 • poskytnutí stravy – obědu

 

Podpora


 

http://www.mpsv.cz/  http://www.esfcr.cz/

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Odborným garantem projektu je odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Řízení a administraci projektu zajišťuje odbor evropských projektů, oddělení rozvoje lidských zdrojů.
 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor