RÚT Třinec, sociální rehabilitace

 

Projekt „ROZUMÍME SI?“ 2016

Informace o projektu naleznete ZDE

Druh sociální služby

Poskytujeme službu sociální rehabilitace.
Pod tímto názvem se skrývá pestrá nabídka činností. Podrobnější informace najdete v části
„Nabídka činností služby“.

Místo poskytování služby

Naši kancelář najdete na adrese Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec.

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v kanceláři střediska RÚT na ulici Jablunkovská 241 v Třinci.

 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář, dle potřeb uživatelů (domácnosti, pracoviště, obchody, úřady apod.). Terénní forma služby je poskytována v rámci města Třinec a v přilehlých obcích a městech do 15 km od Třince. Poskytování služby ve městech a obcích vzdálených nad 15 km je konzultováno v týmu a je řešeno individuálně.

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ             7:00 - 15:00 ambulantní i terénní forma

ÚTERÝ                 7:00 - 15:00 ambulantní i terénní forma

STŘEDA               7:00 - 15:00 ambulantní i terénní forma

ČTVRTEK            7:00 - 15:00 ambulantní i terénní forma

PÁTEK                  7:00 - 15:00 ambulantní i terénní forma

Ambulantní forma - znamená, že jsme v kanceláři a můžeme probrat, co je pro Vás důležité.

Terénní forma - znamená, že jsme mimo kancelář a podporujeme naše uživatele tam, kde nás potřebují (např. v zaměstnání).

První setkání je vhodné si předem domluvit, telefonicky či emailem. Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

Koordinátor střediska: Mgr. Jana Jourová
tel.: 731 826 808, e-mail: j.jourova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník: Bc. Kateřina Klusová
tel.: 733 142 408, e-mail: rut.sp@slezskadiakonie.cz

Konzultant: Iva Macurová
tel.: 734 369 694, e-mail: rut.tr@slezskadiakonie.cz

Cena

Zdarma. Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně (bez úhrady).

Kapacita

Okamžitá kapacita – 1 uživatel na 1 pracovníka v daném okamžiku

Dokumenty

Leták střediska ke stažení zde

Leták pro snadné čtení ke stažení zde

Protokol o podání stížnosti ke stažení zde

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby se zapojili do všech oblastí života společnosti a rozvíjeli se. Dále usilujeme o to, aby společnost byla vůči těmto lidem otevřená a přístupná.

Cíle služby

1. Člověk, který rozhoduje sám za sebe.

2. Člověk, který našel své místo v životě:

 • bydlí podle své volby,
 • realizuje se v pracovním životě,
 • má navázány vztahy s dalšími lidmi,
 • dělá to, co je pro něj důležité.

3. Pozitivní postoj veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Cílová skupina uživatelů

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem:

 • ve věku od 18 do 65 let;
 • s mentálním postižením, závažným duševním onemocněním, kombinovaným postižením;
 • kteří se v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci;
 • kteří jsou schopni a chtějí se podílet na řešení své situace.

Nabídka činností služby

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • přiměřená péče o zevnějšek (např. nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny)
 • samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště)
 • péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla)
 • péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby)
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby)
 • hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu)
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací)
 • získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů, dokumentů)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů);
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady);
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem);
 • běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech);
 • zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody);
 • chování v různých společenských situacích (nácvik etikety).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti);
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění);
 • získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě
 • na přijímací pohovor);
 • získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů  (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikace s nadřízeným a spolupracovníky);
 • základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows);
 • základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům nebo změně opatrovníka);
 • aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce uživatelem i konzultantem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů);
 • informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, způsobilosti k právním úkonům);
 • základní sociální poradenství.


Zásady poskytování sociální služby

Podpora nezávislosti

Naši uživatelé nemusí být nikdy zcela samostatní, přesto mohou být nezávislí. Proto podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe. Rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

Zaměření na člověka

Zajímáme se o životní příběh člověka. Zaměřujeme se na jeho přání, potřeby a silné stránky. Respektujeme také jeho obavy.

Hledání cesty

Otevíráme člověku možnosti, které život nabízí. Hledáme společně, jak zvládnout situace, které život přináší. Pomáháme mu objevit jeho vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. Věříme v úspěch.

Zaměření na společnost

K tomu, aby lidé se zdravotním postižením mohli být součástí společnosti, potřebují přijetí. Naše zásady se proto snažíme šířit při jednání s rodinou, opatrovníky, zaměstnavateli či institucemi. Zapojujeme se také do osvětových aktivit.


Donátoři, sponzoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Město Třinec; Moravskoslezský kraj
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor