Poradna rané péče DOREA Brno

 

Místo poskytování služby

Kamenná 11, 639 00 Brno (ambulantní služby)
Službu rané péče poskytujeme na území  Jihomoravského krajeokresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav, Hodonín

Doba poskytování služby - terénní

terénní služby
Po   8:00 – 18:00
Út    8:00 – 18:00
St    8:00 – 18:00
Čt    8:00 – 18:00  
Pá    8:00 – 18:00

Doba poskytování služby - ambulatní (v sídle poradny)

Út          9:00 – 12:00

Kapacita poradny (terénní)

95 rodin

Cena

zdarma

Kontakt 

rp.dorea@slezskadiakonie.cz 
734 862 310

Mgr. Lucie Freibergová,
vedoucí Poradny rané péče DOREA: vedoucí.dorea@slezskadiakonie.cz

www.sdbrno.cz 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

MOZAIKA Slezské diakonie - služby úseku Brno

 

 

Poskytujeme službu rané péče rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem do sedmi let věku dítěte. V rámci konzultací v domácím prostředí rodiny reagujeme na sdělené potřeby rodiny a spolu s rodiči se podílíme na rozvoji dítěte. V případě zájmu rodičů zprostředkováváme kontakty na odborníky, předáváme informace o navazujících službách. Seznamujeme rodiče se způsoby a vhodnými metodami podpory vývoje dítěte dle jeho specifických potřeb, se speciálními pomůckami, hračkami a odbornou literaturou, organizujeme vzdělávací a neformální akce pro rodiny, a svépomocnou rodičovskou skupinu vedenou psychologem.

Usilujeme o to, aby poradnou poskytované služby vedly k posílení rodičovských kompetencí. Pomáháme rodinám řešit nepříznivou sociální situaci, kterou rozumíme riziko oslabení nebo ztráty funkcí rodiny v důsledku zdravotního postižení nebo nepříznivého zdravotního stavu dítěte.

Službu poskytujeme na území Jihomoravského kraje.

 

Poslání

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji.

Provázení spočívá zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do běžného života.

 

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu do sedmi let věku dítěte:

 • rodiny s dětmi s tělesným postižením
 • rodiny s dětmi s mentálním postižením
 • rodiny s dětmi s kombinovaným postižením (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a  smyslové postižení, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující)
 • rodiny s dětmi s ohroženým psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci).

 

Hranice vymezující možnost poskytnutí služby jsou:

 • Věk dítěte
 • Spádovost do cílové skupiny poradny
 • Oblast poskytování služby
 • Naplněná kapacita poradny

Službu nemůžeme poskytnout v případě, že dítě je starší sedmi let věku, typ postižení dítěte nespadá do cílové skupiny poradny, rodina s dítětem bydlí mimo území poskytování služby (Jihomoravský kraj). V případě naplněné kapacity poradny evidujeme zájemce v pořadníku a v případě uvolnění kapacity můžeme službu poskytnout.

Pokud klient nesplňuje kritéria vymezení cílové skupiny, nabídneme rodině služby jiného pracoviště.

 

Cíle Poradny rané péče DOREA

 • Podporovat rodiny při naplňování jejich přání a potřeb, pomoci jim zorientovat
  se a adaptovat na novou životní situaci.
 • Pomáhat pečujícím osobám v osvojení dovedností, které vhodným způsobem podporují vývoj dítěte.
 • Podporovat svépomocné aktivity a informovat veřejnost o rané péči, její potřebnosti
  a cílové skupině za účelem zvýšení vzájemného pochopení a respektu.

 

Poskytované činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • posouzení schopností a dovedností dítěte, mapování potřeb rodiny
 • doporučení stimulačního programu dítěte včetně návrhu vhodných pomůcek, hraček
 • doporučení odborné literatury
 • seznámení s aktuální nabídkou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a způsobem jejich získávání
 • seznámení s činností nadací a dalších nestátních subjektů podporujících osoby se zdravotním postižením
 • upevňování a nácvik dovedností, které mohou pečujícím osobám pomoci při podpoře přiměřeného vývoje dítěte
 • poradenství k odborným metodám (bazální stimulace, VOKS, Makaton…)
 • vzdělávání rodičů (semináře a besedy o metodách podpory vývoje dítěte…)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání přirozených sítí (rodina, přátele…)
 • podpora při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů (zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště - MŠ, ZŠ, SPC, mateřská centra, webové stránky…)
 • zprostředkování kontaktů na další rodiny (na základě jejich souhlasu)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pořádání setkání s dalšími rodinami za účelem sdílení a výměny zkušeností
 • svépomocné rodičovské skupinky

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání   osobních záležitostí:

 • sociální poradenství (oblast kompenzačních pomůcek, příspěvků na péči, čerpání rodičovské dovolené…)
 • návrh možnosti zařazení dítěte do předškolního zařízení, aktivní účast při jeho vyhledávání (po zařazení spolupráce s dalšími odborníky při adaptaci)
 • doprovod při vyřizování žádostí a na jednání v záležitostech týkajících se dítěte (do zdravotnických, školských zařízení nebo na úřady)
 • pomoc při sestavování a podávání žádostí o finanční podporu ze strany nadací a jiných nestátních neziskových subjektů

 

Průběh služby

Služba rané péče je realizovaná především formou konzultací (osobních návštěv) v přirozeném prostředí rodiny, zpravidla 1x měsíčně. Její průběh se řídí aktuálními potřebami klienta (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu. Cíle, které chce klient prostřednictvím služby dosáhnout, se mění v závislosti na vývoji situace v rodině a měnících se potřebách členů dané rodiny.

Každá rodina má svého poradce rané péče – klíčového pracovníka. Poradce nejprve zjišťuje potřeby a přání rodičů, jsou-li v souladu s nabízenými službami, pomáhá jim v jejich naplňování. Přináší jim náměty a pomáhá získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde vykazuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu známky opoždění. Poskytuje poradenství k odborným metodám, doporučuje vhodné pomůcky a odkazuje na další odborné služby, které by mohla rodina využít. Rodiče se na něj mohou obracet se svými dotazy telefonicky nebo prostřednictvím emailu i v období mezi jednotlivými konzultacemi.

Poradna rané péče DOREA několikrát do roka pořádá společná setkání rodin, besedy a přednášky pro rodiče, pravidelné svépomocné rodičovské skupiny.

Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.

 

Zásady poskytování služby

 • K rodině a dítěti přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.
 • Službu pružně přizpůsobujeme aktuálním potřebám rodiny.
 • Respektujeme rozhodnutí klienta pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti.
 • Poskytování služby stavíme na týmové spolupráci pracovníků poradny a dalších externích odborníků v dané oblasti.

 

Podání stížností

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby PRP DOREA může podat každý klient, a to i anonymně.Stížnost lze podat k rukám vedoucí PRP DOREA těmito způsoby:

 • elektronickou poštou: rp.dorea@slezskadiakonie.cz
 • poštou na adresu: Slezská diakonie, PRP DOREA, Kamenná 11, 639 00 Brno
 • prostřednictvím schránky určené pro vhazování stížností
  •      poštovní schránka - umístěna v průchodu domu na adrese Kamenná 11, Brno.
  •      schránka „Přání a stížnosti“ – umístěna v PRP DOREA naproti vchodovým dveřím.

Osobně:

 •      ústně: svoji stížnost může autor sdělit kterémukoliv z pracovníků poradny, který ji zapíše a předá vedoucí PRP DOREA.
 •      písemně: napsaný materiál může autor předat kterémukoliv z  pracovníků poradny, který jej předá vedoucí PRP DOREA.

 

Řešení stížností

Lhůta pro vyřízení stížností je do 28 dnů ode dne přijetí vedoucím PRP DOREA. Rozhodnutí o výsledku řešení stížnosti je v písemné formě předáno klientovi osobně oproti podpisu, nebo doporučeným dopisem.

Rozhodnutí o výsledku anonymní stížnosti jsou zveřejněna na nástěnce, která je umístěna v PRP DOREA v části
 

Fotogalerie