Poradna rané péče EUNIKA Karviná

 

Místo poskytování služby

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice

 

Provozní doba

Terénní služba se poskytuje v domácím prostředí rodiny v tyto dny:

Pondělí      8:00 - 17:30 hodin

Úterý         8:00 - 15:30 hodin

Středa        8:00 - 17:30 hodin

Čtvrtek      8:00 - 15:30 hodin

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 25 rodin.

Z toho pro město Frýdek-Místek 10 rodin, Karviná 8 rodin.

Kontakt

Vedoucí střediska: e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 761

Poradce rané péče: e-mail: poradce.rp@slezskadiakonie.cz, poradce.rp2@slezskadiakonie.cz

Poradce rané péče/sociální pracovník:: 739 684 916/739 583 204

Dokumenty ke stažení

Letáček služby ke stažení ZDE

Příběhy z naší služby

Poděkování maminky Lucinky

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

 

Cíle služby

Hlavním cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace. 

Řešit problematiku školní a předškolní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek a kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život. 

Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat.

 

1. Rodina umí rozpoznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte

2. U dítěte jsou aktivně rozvíjeny oblasti vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky, socializace aj.

3. Rodina má vyřešenu problematiku předškolní a školní výchovy. 

4. Rodina má vyřízené potřebné sociální dávky. 

5. Rodina získala potřebné kompenzační pomůcky a kontakty na odborníky a jiné osoby.

Rozvojový cíl služby

Veřejnost je informována o problematice péče o děti se zdravotním postižením

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. 

Jedná se o:

 • dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující),
 • dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha),
 • rodiny, kterým se vývoj jejich dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit.

Komu neposkytujeme službu 

Služby rané péče neposkytujeme rodinám s dítětem, které má jen:

 • zrakové postižení,
 • sluchové postižení,
 • poruchu řeči a výslovnosti,
 • duševní onemocnění (neurotické, emoční, tikové poruchy a deprese, aj.),
 • chronické onemocnění (respirační, diabetes…),
 • kombinaci výše uvedených postižení,
 • smyslové postižení, které znemožňuje vnímání podnětů z vnějšího prostředí,

Dále službu nemůžeme poskytnout, když:

 • je naplněná kapacita (zájemce vedeme v evidenci žadatelů a v případě zájmu mu doporučíme jinou službu),
 • zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme (doporučíme vhodnou službu),
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Poradna rané péče EUNIKA v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Základní činnosti

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte (rozhovor s rodiči, s dítětem – používání alternativní komunikace, pozorování dítěte) s postižením nebo znevýhodněním.

Specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám- poradenství v oblasti vývoje dítěte, kompenzačních pomůcek, sociální poradenství aj.

Podpora a posilování rodičovských kompetencí – rozšiřování vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.

Upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny.

Vzdělávání rodičů formou poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury.

Nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte (metody práce s dítětem, programy rozvoje komunikačních kompetencí).

Instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.

poskytnutí informací o možnostech trávení volného času,

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů:

podpora při výběru vhodného předškolního a školního zařízení, 

zprostředkování kontaktu na odborníky (poskytnutí telefonních čísel, adres, informace o webových stránkách),

c) sociálně terapeutické činnosti

Psychosociální podpora formou naslouchání.

Podpora výměny zkušeností - zprostředkování setkání s ostatními rodiči (pozvánka na společné akce, informace o akcích pro rodiny s dětmi, společné výlety rodin…), pobytové kurzy.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů.

Doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.


Fakultativní (činnosti mimo povinnost ze zákona) činnosti Poradny rané péče EUNIKA

Zapůjčení speciálních pomůcek a hraček.

 

Zásady poskytování služby

 • Důstojnost
 • Individuální přístup
 • Partnerství
 • Respekt k soukromí
 • Nezávislost
 • Právo volby
 • Kontinuita péče
 • Princip přirozenosti prostření

 

Sponzoři

 • MPSV ČR
 • města Karviná, Orlová, Frýdek -Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Brušperk, Petřvald
 • obec Baška, Morávka, Žabeň a další.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor