EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

 

Druh služby                      

Domov pro osoby se zdravotním postižením, číslo registrace: 2604518

Poskytovatel
Středisko
Adresa

Slezská diakonie
EBEN - EZER Český Těšín
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov

Časový rozsah služby
Forma poskytování

Sociální službu poskytujeme formou celoročního pobytu, tzn. nepřetržitě.
Pobytová

Kapacita

25 uživatelů

Kontakty

vedoucí střediska EBEN-EZER Český Těšín
Mgr. Jana Chlebusová
tel. 558 748 008,
mob. 730 844 482,
email: j.chlebusova@slezskadiakonie.cz

koordinátor programu domova a sociální pracovnice
Zuzana Wronková, DiS.
tel. 558 748 008,
mob. 731 677 459
email: ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz

sociální pracovnice
Mgr. Michaela Michňáková
tel. 558 748 008,
mob. 730 843 673

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

„Středisko EBEN-EZER Český Těšín hostuje od od září 2019 zahraničního dobrovolníka  Pavla Shundiaka z Ukrajiny.

Dokumenty ke stažení

Sazebník ke stažení ZDE

Žádost o přijetí ke stažení ZDE

Brožura pro zájemce - ke stažení ZDE

Průvodce po domově - ke stažení ZDE

Leták služby - ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Eben-Ezer Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením, poskytuje celoroční pobytovou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná péče, pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co nejvíce vlastních schopností a dovedností ve zvládání každodenního života.

 

Cíle služby

cílem služby je naplnění individuálních potřeb uživatele, rozvíjení a zachování schopností a dovedností potřebných v každodenním životě a podpora uživatele v kontaktu se společenským prostředím.

DÍLČÍ CÍLE

 • Příprava uživatelů na přechod do jiného typu bydlení s menší mírou podpory např. chráněné bydlení, podporované bydlení nebo samostatné bydlení s podporou terénních či ambulantních služeb.

 • Podpora důstojného života v prostředí, které se co nejvíce přibližuje prostředí domova (naplnění potřeb, vybavení a úprava pokoje, respektování a ochrana soukromí).

 • Zajištění nabídky činností pro aktivní a smysluplné trávení volného času v domově i mimo něj (zapojení do nabízených aktivit, účast na společenských, sportovních či kulturních akcích)

 • Podpora v udržování či rozvíjení sociálních vazeb (např. kontakt s rodinou, opatrovníky, přáteli, …).

Naplnění cílů služby je posuzováno na základě hodnocení služby z různých hledisek (např. hodnocení míry podpory, cílů spolupráce, nabídky aktivit).

 

Zásady poskytování sociální služby

 • individuální přístup – respektování osobnosti uživatele, vnímání jeho potřeb, vstřícnost a empatie, v práci s uživatelem respektujeme zvláštnosti a tempo uživatele, pomáháme při uplatňování práv uživatele,

 • přiměřená podpora – vychází z individuálních potřeb a přání, není-li to vzhledem k zdravotnímu stavu uživatele nutné, neděláme nic za uživatele, vedení k samostatnosti a k uplatňování vlastní vůle uživatele

 • důstojný přístup – respektování soukromí, vlastního rozhodnutí, právo volby

 • týmová spolupráce – spolupráce při plánování, průběhu a hodnocení služby

 • křesťanské zásady – tyto zásady vychází z dokumentu Hodnoty Slezské diakonie: osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život, přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření (vnímání jedinečnosti a originality člověka), vzájemná podpora a sdílení  -  nabídka duchovní podpory uživatelům i pracovníkům (modlitba, zpěv, rozjímání, bohoslužby).

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (věk při přijetí maximálně 55 let), které potřebují nepřetržitou péči, pomoc či podporu v každodenních činnostech a nemohou tak zůstat ve svém domácím prostředí.

Důvod pro odmítnutí zájemce o službu:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (zájemce nepatří do okruhu osob, kterým je služba určena)
 • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby domova
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • domov osobě vypověděl smlouvu o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Nabízené činnosti poskytované služby

Základní činnosti

poskytnutí ubytování

Služba nabízí celoroční ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Pokoje se nachází v přízemí, v 1., 2. a 3. patře střediska. Jednotlivé pokoje se od sebe liší rozlohou a vybavením - sociální zázemí, sprcha, umyvadlo, WC nebo sprcha a umyvadlo. Některé pokoje mají k dispozici i kuchyňku.

poskytnutí stravy

Služba domova zajišťuje celodenní stravování v rozsahu tří hlavních jídel (tj. snídaně, oběd, večeře) a dopolední svačiny. Uživatelé mají možnost výběru stravy. Pracovníci rovněž doporučují a podporují uživatele v dodržování pitného režimu. Součástí stravy je celodenní pitný režim.

pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů je poskytována uživateli s ohledem na jeho schopnosti, zdravotní stav a s přihlédnutím na konkrétní individuální potřeby. Pracovník rozvíjí a zachovává schopnosti uživatele, využívá možné spolupráce uživatele, respektuje jeho volbu, používá dostupné kompenzační pomůcky, poskytuje informace o jejich používání.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc je zajišťována a provedena v oblasti základní hygieny: hygiena ústní, čištění zubů, ranní a večerní hygiena (umytí obličeje, utírání, česání vlasů), celková koupel, sprchování, holení, umytí a úprava vlasů, základní péče o nehty, čištění uší.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení a udržování schopností a dovedností uživatelů, jedná se o skupinové činnosti, ale i individuální činnost s jednotlivým uživatelem. Činnosti probíhají během dne v průběhu celého týdne (dopoledne, odpoledne, večer). Nabídka činností vychází z potřeb a zájmu uživatelů. Jedná se o hudební, knižní, filmový, taneční a počítačový klub, poznáváme přírodu, naše tělo, klub praktických činností a klub společenského chování.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci podporují uživatele v kontaktu se společenským prostředím, usilují o spolupráci s rodinou a kontakt s jeho blízkými. Pracovníci zprostředkovávají kontakt na další aktivity pořádané jinými organizacemi a návaznými službami, nabízí a organizují akce jako např. návštěva divadla, kina, výstavy, koncertu, bohoslužby, setkání mladých křesťanů (zajištění doprovodu pracovníka).

sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutická činnost je zaměřena na cílené začleňování uživatelů do společnosti. Práce probíhá v rovině individuální (je náplní individuálních plánů uživatele, které jsou zaměřeny na nácviky jednotlivých činností a dovedností běžného dne), ale také v rovině společenské, interpersonální, se zaměřením na techniky komunikace (alternativní komunikace, piktogramy, fotografie apod.), a to především v kolektivu ostatních uživatelů, rodiny, ale také při jednání s orgány veřejné moci, nakupování, návštěvy lékaře, cestování apod.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V oblasti uplatňování práv a zájmů uživatele pracovníci respektují jeho tempo. Pracovníci podporují uživatele při komunikaci a jednání s úřady, návaznými službami a jinými institucemi. Poskytování sociálního poradenství uživatelům a doprovázení při obstarávání osobních záležitostí.

Pracovník při poskytování jednotlivých činností postupuje dle individuálních potřeb, schopností a dovedností uživatele. Podpora je poskytována v různé míře, a to formou dohledu, slovní nebo fyzické pomoci či podpory.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • Použití telefonní linky (telefonování)
 • Tisk a kopie dokumentů pro osobní potřebu uživatelů
 • Používání elektrospotřebiče v majetku uživatele
 • Doprava


Časový rozsah poskytování sociální služby

Sociální službu poskytujeme formou celoročního pobytu, tzn. nepřetržitě.


Historie střediska

„Eben-Ezer“ znamená z hebrejského překladu „kámen pomoci“, biblický překlad „až dosud nám pomáhal Bůh“.(Bible, kniha Samuelova)

Kdo by se o něm chtěl dozvědět víc, může se vydat do Svaté země někam mezi Mispu a Šén, nebo si alespoň otevřít Bibli a nalistovat první knihu Samuelovu. Stačí ale taky sednout v Českém Těšíně na autobus a za deset minut vystoupit na nedalekém kopci za městem. Od časů Samuela totiž na světě vzniklo podobných „kamenů pomoci“ víc, a jeden z nich se nachází v Horním Žukově na ulici Vělopolské.

Na Samuelově Eben-Ezeru sváděl Izrael líté boje s Pelištejci. Ozýval se tu válečný ryk, země tady duněla a procházka růžovým sadem to rozhodně nebyla. Jaký je ale EBEN - EZER Český Těšín, který v roce 1993 začala v Horním Žukově budovat Slezská diakonie? Co se odehrává v téhle impozantní pětipodlažní budově, která shlíží na Český Těšín jako pevnost, a za co se v ní bojuje?

Středisko Slezské diakonie EBEN-EZER Český Těšín navazuje na historické kořeny a dlouholetou tradici diakonické práce na Těšínském Slezsku. Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraji již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století.

V roce 1993 byla zahájena výstavba střediska EBEN-EZER Český Těšín. Realizace projektu se uskutečnila díky podpoře zahraničních nadací, Ministerstva práce a sociálních věcí, místních orgánů státní správy, Slezské církvi evangelické a.v. a řadě dalších dárců. Dne 3. května 1997 byl položen základní kámen. Slavnostní otevření střediska proběhlo 22. října 2000. Dne 1. listopadu 2000 byl zahájen provoz terapeutické dílny, zhruba o rok později došlo zahájení poskytování pobytové služby bydlení pro osoby s mentálním postižením, a to od 1. srpna 2001. Poskytování sociálních služeb v chráněném bydlení bylo zahájeno dne 15. března 2006. Významným mezníkem při poskytování sociálních služeb bylo přijetí zákona o sociálních službách v roce 2007. K 1.1.2013 dochází k osamostatnění služby chráněného bydlení a k sjednocení názvu služby rámci Slezské diakonie na ARCHA Český Těšín.

Dnes poskytuje středisko EBEN-EZER Český Těšín dva druhy sociálních služeb, pobytovou službu domov pro osoby se zdravotním postižením a ambulantní službu sociálně terapeutická dílna, a nachází se v příměstské části Horní Žukov města Český Těšín, v blízkosti polských hranic. Tato oblast je dobře přístupná z okolních měst Třinec, Havířov, Frýdek – Místek.
Budova střediska svým charakterem odpovídá cílové skupině, je bezbariérová, vybavena připojením na internet. Celková výměra budovy činí 2 155 m2, součástí je také zahradní plocha o celkové výměře 3 500 m2.

 

Poděkování

Spousta aktivit a činností v domově se koná díky finanční nebo věcné podpoře individuálních dárců a sponzorů (slevy na vstupném, darované zboží apod.).

Konkrétně děkujeme HC Ocelářům Třinec za dlouhodobou spolupráci a finanční podporu – naši uživatelé tak mohou hokejistům fandit přímo na utkáních nebo u televize, kterou daroval středisku fanoušek Ocelářů.
Poděkování směřuje rovněž ke všem pracovníkům a dobrovolníkům střediska EBEN-EZER, kteří svou prací a přičiněním pomáhají ke zvýšení kvality našich služeb.
Děkujeme městu Český Těšín, statutárnímu městu Třinec, statutárnímu městu Karviná a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu, bez které by služba nemohla fungovat.


Spolupracujeme

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito organizacemi:

 • MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

 • Mateřská škola Horní Žukov, spadající organizačně pod Masarykovu základní školu a mateřskou školu Český Těšín

 • HC Oceláři Třinec

 • Kavárna u Lidušky

 • Lékárna Dr. Max (pobočka Třinec)

 • Semag, spol. s.r.o.

 • Nemocnice Český Těšín, a.s.

 • Zaklad MASARSKI – Beata Opila

 • Koeximpo, spol. s.r.o.

 • Místní církevní sbory

 • Těšínské divadlo

 • Knihovna, pobočka Svibice

 • SPMP ČR, pobočný spolek Český Těšín

Služba Domova je podpořena účelově určenou dotací Moravskoslezského kraje na realizaci projektu: „Zkvalitnění prostředí a podmínek sociálních služeb v oblasti Těšínsko.“

 

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor