EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

 

          

Místo
poskytování služby

Tovární 27, 737 01 Český Těšín

Třanovského 10, 737 01 Český Těšín

Třanovice 188, 739 53 Třanovice

Druh služby

denní stacionář

Forma poskytování

ambulantní

Číslo registrace

2434027

Provozní doba

ČESKÝ TĚŠÍN

PONDĚLÍ – PÁTEK od 7:00 hod. do 15:00 hodin

TŘANOVICE

PONDĚLÍ – PÁTEK od 8:00 hod. do 14:00 hodin

Služba se neposkytuje během státních svátků, v době mezi vánočními svátky a Novým rokem (od 22. 12. do 31.12.) a v průběhu roku z důvodu vzdělávání pracovníku a technickoprovozního zabezpečení střediska (max. 9 dnů).

Služba informuje uživatele o neposkytnutí služby z důvodu uzavření střediska s předstihem min. 15 dnů, formou oznámení na dveřích, písemného a elektronického oznámení.

Kapacita služby

Kapacita denního stacionáře:   35

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Tovární

 24 okamžitá kapacita

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Třanovského

 4 okamžitá kapacita

TŘANOVICE

 7 okamžitá kapacita

Cílová skupina

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Tovární

Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením
Muži i ženy, věk osob při přijetí je v rozmezí od 18 let do 64 let, vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.
Osoba mobilní (nevyžadující invalidní vozík), nejsme bezbariérové zařízení.

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Třanovského

Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory
Muži i ženy, věk osob při přijetí je v rozmezí od 18 let do 64 let, vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.
Osoby imobilní, JSME BEZBARIEROVÉ zařízení.

TŘANOVICE

Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu

Muži i ženy, věk při přijetí od 18 let do 80 let.

Cena

Aktuální Sazebník (ceny) služby je  k dispozici na vyžádání

Kontakt

Vedoucí:
Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.
tel.: 734 177 912
d.bystronova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice Český Těšín:
Bc. Daniela Lisá, DiS.
mob.:+420 731 128 450
eden@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

EDEN Český Těšín na nové adrese! Tovární 27, Český Těšín

 

Poslání denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice

ČESKÝ TĚŠÍN

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Českém Těšíně je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s mentálním postižením při získání, udržení a rozvíjení jejich soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, manuálních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a tím podpořit jejich možnost žít život srovnatelný s většinovou společností. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

TŘANOVICE

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Třanovicích je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním nebo zdravotním postižením aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

 

Cíle služby

ČESKÝ TĚŠÍN

Aktivizace a soběstačnost uživatele zejména v oblasti:

 • péče o sebe sama (oblékání, základní hygienické úkony, základy vaření);
 • komunikace s nejbližším okolím v běžné nebo alternativní formě;
 • manuální a pracovní dovedností – rozvíjené prostřednictvím praktických nácvikových aktivit (např. aktivita textilní, výtvarná, kutilská….);
 • celoživotní učení se - udržení nebo rozvoj znalosti získaných v průběhu života a praktické využité v běžném životě (zejména čtení, psaní, počítání, práce na PC…);
 • začlenění do běžného života – podpora uživatele v kontaktech s vnějším prostředím, orientace ve službách běžně dostupných veřejnosti (cestování, návštěva knihovny, kulturních a společenských akcí).

TŘANOVICE

Přispět k tomu, aby uživatelé služby byli schopni naučit se žít s duševním onemocněním a zdravotním postižením v podmínkách běžného života.
Dílčími cíli jsou:

 • samostatnost uživatele v oblasti udržení či zlepšení vztahů s rodinou a s blízkými;
 • samostatnost uživatele v oblasti hledání a navazování kontaktů s jinými lidmi a vytváření mezilidských vztahů;
 • samostatnost uživatele v oblasti pracovních dovedností, jež mu umožňují zapojení do pracovního procesu (s mírnou nebo žádnou podporou);
 • samostatnost uživatele v oblasti udržení a rozvoje sociálních dovedností.

Cíle služby a další cíle střediska jsou každoročně rozpracovány do plánu činnosti střediska na daný kalendářní rok, rovněž se odrážejí v individuálním plánu spolupráce uživatele se službou.

 

Zásady poskytování sociální služby

ČESKÝ TĚŠÍN, TŘANOVICE

 • Individuální plánování a poskytování služeb – službu přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatele, s každým uživatelem stanovujeme jeho osobní cíle, podmínky a průběh služby, podporujeme ho v jejich dosažení, uživatel je pro nás partnerem.
 • Týmová spolupráce - při dosahování cílů uživatele i cílů služby spolupracujeme s uživatelem, s ostatními spolupracovníky a dalšími osobami (rodina, pracovníci návazných služeb) ve prospěch uživatele
 • Odbornost – pracovníci se dále aktivně vzdělávají v oblastech, které podporují naplňování potřeb a cílů uživatelů
 • Křesťanské zásady – Slezská diakonie je organizací, která se při poskytování sociálních služeb opírá o křesťanské zásady, které jsou popsány v dokumentu „Hodnoty Slezské diakonie“, výběr z kapitol: přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření, osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Do poskytovaných služeb začleňujeme křesťanské prvky např. zpěv křesťanských písní, čtení či vyprávění biblických příběhu, modlitba.

 

Cílový okruh osob

ČESKÝ TĚŠÍN, ul. Frýdecká

Okruh zájemců, kterým můžeme službu poskytnout:

Sociální službu poskytujeme mobilním dospělým osobám od 18 do 64 let s takovým stupněm mentálního nebo kombinovaného postižení, které potřebují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby v oblasti sebeobsluhy, pracovních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů.

Okruh zájemců, kterým nemůžeme a neumíme služby poskytnout:

 • osobám, které žádají o službu, kterou středisko neposkytuje;
 • v případě naplněné kapacity služby;
 • osoby se zdravotním postižením bez mentálního handicapu;
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře, nezajišťujeme zdravotnickou péči;
 • osoba s těžkou sluchovou vadou, osoba nevidomá, která potřebuje specializovanou asistenci při komunikaci;
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, již vypovědělo středisko EDEN Český Těšín, Třanovice v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

EDEN Český Těšín, ul. Třanovského

Okruh zájemců, kterým můžeme službu poskytnout:

Sociální službu poskytujeme v bezbariérových prostorách dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižení od 18 do 64 let s vysokou mírou podpory.

Okruh zájemců, kterým nemůžeme a neumíme služby poskytnout:

 • osobám, které žádají o službu, kterou středisko neposkytuje;
 • v případě naplněné kapacity služby;
 • osoby se zdravotním postižením bez mentálního handicapu;
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře, nezajišťujeme zdravotnickou péči;
 • osoba s těžkou sluchovou vadou, osoba nevidomá, která potřebuje specializovanou asistenci při komunikaci;
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, již vypovědělo středisko EDEN Český Těšín, Třanovice v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

TŘANOVICE

Okruh zájemců, kterým můžeme službu poskytnout:

Muži i ženy, věk při přijetí od 18 let do 80 let. Sociální službu poskytujeme dospělým osobám s  chronickým duševním onemocněním, zdravotním nebo mentálním postižením, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a potřebují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby v oblasti sebeobsluhy, pracovních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a udržování společenských kontaktů.

Okruh zájemců, kterým nemůžeme a neumíme služby poskytnout:

 • osobám, které žádají o službu, kterou středisko neposkytuje
 • v případě naplněné kapacity služby
 • osoby s těžkou sluchovou vadou, osoby nevidomé, které potřebují specializovanou asistenci při komunikaci
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání služeb denního stacionáře, nezajišťujeme zdravotnickou péči
 • osobě potřebující individuální pomoc a podporu jednoho pracovníka nepřetržitě v průběhu poskytování celé služby
 • osoby s nařízenou ochrannou léčbou
 • osoby s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
 • osoby v akutní fázi závislosti na alkoholových či nealkoholových drogách
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, již vypovědělo středisko EDEN Český Těšín, Třanovice v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Poskytování základních činností:

ČESKÝ TĚŠÍN, TŘANOVICE

Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zajištění podmínek pro péči o sebe sama (oblékaní, svlékáni, orientace, samostatný pohyb v zařízení a stravování). Podpora ze strany pracovníka je poskytována dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvyšování a udržení samostatnosti.

Pomoc při osobní hygieně

Zajištění podmínek pro osobní hygienu dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvýšení a udržení samostatnosti.

Poskytnutí stravy

Stravování je zajišťováno jednou denně formou teplého hlavního jídla, dováženého smluvní organizaci a celodenního pitného režimu. V zařízení se nachází vybavená kuchyňka umožňující individuální přípravu čaje, kávy, svačiny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Činnosti zajišťujeme prostřednictvím nácvikových aktivit. Usilujeme o celkovou aktivizaci člověka, napomáháme v udržení a obnovení nabytých schopností.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Zajišťujeme pravidelná setkání s rodiči a opatrovníky. Úzce spolupracujeme s návaznými službami v okolí (knihovna, škola…), využíváme běžně dostupných služeb ve společnosti (městská doprava, obchody, pošta…).

 

Fakultativní služby

ČESKÝ TĚŠÍN

Poskytovatel nabízí uživateli fakultativní činnosti (služby) nad rámec základních činností:

 • doprava do a ze střediska
 • rehabilitace

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

V roce 2017 nás finančně podpořili

MPSV

Moravskoslezský kraj

Město Český Těšín

Obec Třanovice

Významní pomocníci v naší práci jsou i drobní dárci a sponzoři.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří podpořili naše středisko a darovali mu svůj volný čas.


Rekonstrukce denního stacionáře EDEN

reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009817

Datum realizace: 25.5.2018 – 31.5.2021

Slezská diakonie realizuje projekt s názvem Rekonstrukce objektu denního stacionáře EDEN v Českém Těšíně.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.EDEN Český Těšín,
Tovární 27, 737 01 Český Těšín:

 


EDEN Český Těšín,
Třanovského 10, 737 01 Český Těšín:

 

EDEN Třanovice,
Třanovice 188, 739 53 Třanovice:

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor