EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

 

          

Místo
poskytování služby

Frýdecká 691/34, 737 01 Český Těšín

Třanovice 188, 739 53 Třanovice

Druh služby

denní stacionář

Forma poskytování

ambulantní

Číslo registrace

2434027

Provozní doba

ČESKÝ TĚŠÍN

PONDĚLÍ – PÁTEK od 7:00 hod. do 15:00 hodin

TŘANOVICE

PONDĚLÍ – PÁTEK od 8:00 hod. do 14:00 hodin

Služba se neposkytuje během státních svátků, v době mezi vánočními svátky a Novým rokem (od 22. 12. do 31.12.) a v průběhu roku z důvodu vzdělávání pracovníku a technickoprovozního zabezpečení střediska (max. 9 dnů).

Služba informuje uživatele o neposkytnutí služby z důvodu uzavření střediska s předstihem min. 15 dnů, formou oznámení na dveřích, písemného a elektronického oznámení.

Kapacita služby

Kapacita denního stacionáře:   35

Český Těšín, okamžitá kapacita 28

Třanovice, okamžitá kapacita 7

Cílová skupina

Český Těšín
Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

Ženy i muži ve věku od 18 do 64 let

Třanovice
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu

Ženy i muži ve veku od 18 do 80 let.

Cena

Aktuální Sazebník (ceny) služby je  k dispozici na vyžádání

Kontakt

Vedoucí:
Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.
tel.: 734 177 912
d.bystronova@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice Český Těšín:
Bc. Daniela Lisá, DiS.
mob.:+420 731 128 450
eden@slezskadiakonie.cz

  Ke stažení

Leták ZDE

Základní informace ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice

Posláním denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice je podporovat uživatele ve smysluplném trávení dne prostřednictvím vzdělávacích, manuálních a volnočasových aktivit s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a individuální potřeby.

 

Cíle služby

  • Podpora samostatnosti v péči o sebe sama (osobní hygiena, stravování, oblékání, samostatný pohyb).  V případě potřeby zajištění všech nezbytných úkonů druhou osobou.
  • Začlenění do kolektivu a kontakt s běžným společenským prostředím
  • Podpora a rozvoj komunikačních dovedností – vyjadřování vlastních potřeb a přání v mluvené nebo alternativně formě
  • Seberealizace -  rozvoj manuálních, rozumových a sociálních dovedností pro běžný život, podpora individuálních zájmů.

 

Zásady poskytování sociální služby

Individuální přístup – službu přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatele.

Partnerství – vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.

Týmová spolupráce  – při dosahování cílů uživatele i cílů služby spolupracujeme s uživatelem, s ostatními spolupracovníky a dalšími osobami (rodina, pracovníci návazných služeb) ve prospěch uživatele.

Profesionalita – vzdělávání a rozvoj pracovníků, aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli.

Křesťanské zásady – Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci.

 

Poskytování základních činností:

ČESKÝ TĚŠÍN, TŘANOVICE

Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zajištění podmínek pro péči o sebe sama (oblékaní, svlékáni, orientace, samostatný pohyb v zařízení a stravování). Podpora ze strany pracovníka je poskytována dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvyšování a udržení samostatnosti.

Pomoc při osobní hygieně

Zajištění podmínek pro osobní hygienu dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvýšení a udržení samostatnosti.

Poskytnutí stravy

Stravování je zajišťováno jednou denně formou teplého hlavního jídla, dováženého smluvní organizaci a celodenního pitného režimu. V zařízení se nachází vybavená kuchyňka umožňující individuální přípravu čaje, kávy, svačiny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Činnosti zajišťujeme prostřednictvím nácvikových aktivit. Usilujeme o celkovou aktivizaci člověka, napomáháme v udržení a obnovení nabytých schopností.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Zajišťujeme pravidelná setkání s rodiči a opatrovníky. Úzce spolupracujeme s návaznými službami v okolí (knihovna, škola…), využíváme běžně dostupných služeb ve společnosti (městská doprava, obchody, pošta…).

 

Fakultativní služby

ČESKÝ TĚŠÍN

Poskytovatel nabízí uživateli fakultativní činnosti (služby) nad rámec základních činností:

  • doprava do a ze střediska
  • rehabilitace

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

V roce 2021 nás finančně podpořili

MPSV

Moravskoslezský kraj

Město Český Těšín

Obec Třanovice

Významní pomocníci v naší práci jsou i drobní dárci a sponzoři.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří podpořili naše středisko a darovali mu svůj volný čas.


Podpořené projekty

"Stropní zvedací systém" MONETA Money Bank, a. s.

"Rekonstrukce denního stacionáře EDEN"
reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009817
Datum realizace: 25.5.2018 – 31.5.2021

Slezská diakonie realizuje projekt s názvem Rekonstrukce objektu denního stacionáře EDEN v Českém Těšíně.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.EDEN Český Těšín,
Frýdecká 691/34

 

EDEN Třanovice,
Třanovice 188, 739 53 Třanovice:

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor