RÚT Bohumín, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Nám. Svobody 7, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín

Provozní doba služby

Pondělí    8–15 hod.    ambulantní nebo terénní forma služby
Úterý       8–15 hod.    ambulantní nebo terénní forma služby
Středa      8–15 hod.    ambulantní nebo terénní forma služby
Čtvrtek    8–15 hod.    ambulantní nebo terénní forma služby
Pátek       8–15 hod.    ambulantní nebo terénní forma služby

Konkrétní formu i hodinu si pracovník s klientem služby domlouvá vždy předem. Vychází přitom z aktuálních potřeb klienta a také z personálních a organizačních možností služby.

Kapacita služby

terénně: 3 klienti (1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku), ambulantně: 1 klient

Cena

Služba je poskytována dle zákona o sociálních službách zdarma.

Kontakt

Koordinátorka střediska/sociální pracovnice:
Bc. Tereza Chovancová, DiS.
rut.bo@slezskadiakonie.cz
tel.: 731 194 012

Sociální pracovnice:
Mgr. Táňa Veronesi, DiS.

tel.: 734 874 311
rut.bohumin@slezskadiakonie.cz

Pracovnice v sociálních službách:
tel.: 734 872 588

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů při poskytování sociální služby

Poslání služby

Posláním služby RÚT Bohumín, sociální rehabilitace je podpora lidí z Bohumínska, kteří mají z důvodu mentálního postižení nebo duševního onemocnění snížené schopnosti a dovednosti potřebné k jejich uplatnění ve společnosti. Prostřednictvím nácviku a posílení návyků nezbytných pro jejich realizaci v oblasti práce, bydlení, vztahů a volného času pomáháme ke zvýšení šancí na samostatný život. 

 

Cíle služby

1. Cílem poskytování služby je člověk, který získá schopnosti a dovednosti vedoucí k možnosti žít samostatný život.

 • Oblast práce - člověk, který pracuje podle svých možností a dovedností.
 • Oblast bydlení - člověk, který žije samostatně, je zorientovaný v prostředí, ve kterém žije a je vybavený informacemi pro řešení různých životních situací.
 • Oblast volného času - člověk, který rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho uplatnění v osobním životě.
 • Oblast vztahů – člověk, který navazuje vztahy s dalšími lidmi.

2. Cílem poskytování je člověk, který si udržel a rozvinul své dosavadní schopnosti a dovednosti a nezhoršil svou dosavadní sociální situaci.

3. Informování odborné a laické veřejnosti.

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem z Bohumína a spádových obcí (Dolní Lutyně, Rychvald, Věřňovice, Dětmarovice), splňujícím tyto podmínky:

 • věk od 18 do 64 let
 • s postižením mentálním, kombinovaným nebo chronickým duševním onemocněním
 • v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění se ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • mají zájem a schopnosti se na řešení své situace podílet

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v zázemí služby
 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář

Okruh osob, kterým služba nemůže být poskytována:

 • Osoby ve starobním důchodu, s těžkým a hlubokým mentálním postižením, tělesným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním v akutní fázi nemoci, osoby se smyslovým postižením.

 

Zásady služby

Zásada respektu - respektujeme přání klienta i přes to, že je v rozporu s přáním opatrovníka. Respektujeme názor, obavy klienta (zájemce o službu).
 

Zásada individuálního přístupu - respektujeme a reagujeme na individuální potřeby klienta. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, dovedností a z jeho životního příběhu.

Zásada bezpečné komunikace - klient je partnerem v dialogu, přizpůsobujeme komunikaci člověku, hledáme alternativní způsoby komunikace, ověřujeme, zda klient poskytnutým informacím rozumí.

 

Poskytované činnosti:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • Péče o zevnějšek (např. nácvik oblékání, osobní hygieny)
  osobní hygiena (vhodná kosmetika a hygienické potřeby, vhodné návyky a postupy, vhodná služba); výběr vhodného oblečení (pro danou příležitost, roční období, aktuální počasí); volba doplňků; vrstvení oblečení.
 • Samostatný pohyb a orientace (např. nácvik orientace v místě bydliště, pracoviště)
  orientace ve vnitřním prostoru (v budovách); orientace ve venkovním prostoru (umístění obchodů, zdravotnických zařízení, úřadů); bezpečný pohyb (semafory, přechody pro chodce, znalost pravidel silničního provozu, znalost pravidel pro chodce).
 • Péče o domácnost (např. nácvik praní a žehlení prádla, úklidu, přípravy jídla)
  péče o oděvy (vhodný prací prášek, vhodné postupy praní, žehlení); úklid (vysávání, vytírání, vhodné čisticí prostředky); chod kuchyně (příprava jídla, skladování, jídelníček); drobná údržba domácnosti (výměna žárovky, vhodný řemeslník).
 • Péče o děti nebo další členy domácnosti (např. nácvik vhodných návyků a postupů, doporučení vhodné odborné služby)
  základní hygienické návyky, základní stravovací návyky; návazná služba.
 • Obsluha běžných zařízení a spotřebičů (např. nácvik obsluhy pračky, žehličky, mikrovlnné trouby)
  obsluha běžných spotřebičů (elektrický nebo plynový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, žehlička, pračka, fén, holicí strojek); obsluha běžných zařízení (výtah, bankomat, zařízení na vracení lahví, zařízení na úhradu regulačních poplatků, vyvolávací systém).
 • Hospodaření s penězi (např. vytvoření představy o hodnotě peněz, nácvik běžného nákupu)
  manipulace s penězi (hodnota peněz, práce s bankovkami a mincemi, obálkový systém); nakupování (ceny základních potravin, sortiment a specializace jednotlivých obchodů).
 • Plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit (vytvoření časového rozvrhu dne, např. docházka do zaměstnání, rozvržení domácích prací)
  plánování doby vstávání (manipulace s budíkem, poznávání hodin); plánování četnosti nákupů, úklidu (každodenní, týdenní); plánování doby přípravy jídla; plánování cestování (do práce, na zájmové aktivity, k lékaři).
 • Získávání dovedností potřebných k úředním úkonům (např. nácvik vyplňování formulářů)
  vyplňování formulářů, složenek, podacího lístku.
   

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při výběru vhodné zájmové aktivity, nácvik využívání sociálních sítí, podpora při udržování přátelských vztahů)
  podpora při výběru vhodné zájmové aktivity v místě bydliště a dostupném okolí; nácvik obsluhy sociálních sítí Facebook apod.; možnost zapojení do aktivit v rámci Klubu Sebeobhájců.
 • Doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět (např. do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady)
 • Cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování vlakem, autobusem)
  orientace v jízdním řádu; cestování dopravními prostředky; řešení krizových situací (kombinace dopravních prostředků, výluky, zpoždění).
 • Běžné a alternativní způsoby komunikace (např. nácvik telefonování, SMSkování, nácvik psaní dopisů, podpora orientace v piktogramech)
  telefonování (obsluha telefonu, zásady telefonování, vytvoření seznamu důležitých čísel); SMSkování (psaní textových zpráv); psaní dopisů (osobní, úřední); orientace v piktogramech (ve vnitřním i venkovním prostoru).
 • Zjišťování, vyhledávání a zpracování informací (např. nácvik orientace v nabídkách kulturních zařízení, telefonních seznamech, adresářích, podpora při práci s návody)
  získávání informací a orientace ve zdrojích (kulturní zařízení, knihovna, informační a poradenská centra, dopravní kanceláře, instituce, tisk, teletext, informační linky); práce s návody, příručkami.
 • Chování v různých společenských situacích (nácvik etikety)
  vhodné chování v restauraci, v divadle, na úřadech, na rodinné oslavě apod.; výběr vhodného oblečení, dárku; využití modelových situací.
   

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností – individuálně či v rámci Klubu Sebeobhájců
  nácvik upevňování motorických dovedností (pohyb ve vnitřních i venkovním prostoru, manipulace s předměty); nácvik upevňování psychických dovedností (udržení pozornosti, zvyšování sebevědomí, udržení motivace); nácvik upevňování sociálních dovedností (komunikační dovednosti, dobré mezilidské vztahy, porozumění sobě i druhým, řešení problémů, zásady slušného chování).
 • Aktivizace duševních funkcí (např. trénink paměti, tvořivosti, představivosti, logického myšlení, trénink udržení pozornosti)
  Křížovky, sudoku, kvizy, testy, doplňovačky, hlavolamy).
 • Vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění (např. podpora při výběru práce s ohledem na zdravotní stav, vzdělání, možnosti dojíždění)
  podpora klienta při vytvoření reálné představy o pracovním uplatnění (portál MPSV; program Stepping Stones; inzerce; Pracovní listy Job klubu).
 • Získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (např. nácvik orientace v nabídce pracovních míst, podpora při vypracování životopisu, pomoc při přípravě na přijímací pohovor)
  orientace v nabídce pracovních míst (internet, tisk, vývěsky ÚP); sestavení a zpracování strukturovaného životopisu na PC; sestavení žádosti o pracovní místo a motivačního dopisu; způsoby kontaktování zaměstnavatele (telefonicky, e-mailem, písemně); příprava na přijímací pohovor (výběr vhodného oblečení, vystupování, modelová situace).
 • Získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů (např. nácvik zvládání jednotlivých pracovník úkonů, podpora při komunikaci s nadřízeným a spolupracovníky)
  zvládání pracovních úkolů; zvládání jednotlivých pracovních úkonů; dochvilnost; dodržování pracovní doby a přestávek; údržba pracovního místa, oděvu a ostatních ochranných pracovních pomůcek; jednání s nadřízeným, kontaktní osobou, spolupracovníky; dodržování pracovního postupu.
 • Základy práce s počítačem (např. nácvik základní obsluhy MS Word, MS Excel, Windows)
  základní obsluha počítače (zapnutí/vypnutí; manipulace s vnějším příslušenstvím počítače – myš, klávesnice; obsluha základních programů).
 • Základy práce s internetem (např. pomoc při vytvoření e-mailové schránky, nácvik vyhledávání informací)
  vytvoření e-mailové schránky; obsluha e-mailu; práce s prohlížečem; orientace na webových stránkách; vyhledávání a ukládání informací.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při přípravě dokumentů; podpora při jednání s úřady, zaměstnavatelem, lékaři; pomoc při vyřizování dávek, příspěvků a důchodů; pomoc při řízení týkající se svéprávnosti, zastupování nebo změně opatrovníka);
  zpracování a příprava dokumentů (založení účtu; vyřízení občanského průkazu, pasu, ostatních průkazů; nástup do zaměstnání); jednání (obchody, energetické společnosti, ostatní instituce);
  jednání (klient jedná sám za podpory pracovníka; vyjednávání (klient jedná ve spolupráci s pracovníkem); zastupování (pracovník jedná sám za přítomnosti nebo s vědomím klienta).
 • Aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi nebo pracovní rehabilitaci (např. sledování nabídek práce klientem i pracovníkem; kontaktování vytipovaných zaměstnavatelů)
  sledování nabídek práce na internetu, v tisku, na vývěskách Úřadu práce zjišťování, zda je nabídka platná; dojednání osobní schůzky).
 • Informační servis a zprostředkovávání služeb (např. v situaci ztráty nebo změny zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, svéprávnosti, právních úkonů)
  podpora při výběru optimálního řešení nepříznivé životní situace; doporučení návazné služby; předání kontaktů na odborníky, příp. zprostředkování schůzky;
  podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

 

Sponzoři

Tento projekt je financován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.


 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor