EDEN Nový Jičín, denní stacionář

 

Místo poskytování služby Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín- Žilina
Provozní doba

PONDĚLÍ      7:00 – 15:00 hodin
ÚTERÝ          7:30 – 15:00 hodin
STŘEDA        7:00 – 15:00 hodin
ČTVRTEK     7:00 – 15:00 hodin
PÁTEK          7:00 – 15:00 hodin

Denní stacionář je uzavřen ve dnech státních svátků, v období vánočních svátků a na 14 dnů v období letních prázdnin. Dále pak ve dnech, kdy probíhají supervize a společná školení pracovníků. O přesných termínech uzavření stacionáře jsou klienti s předstihem informováni.

!!!  POZOR  !!!

Z důvodů preventivních opatření funguje denní stacionář od 11.11. 2020 v omezeném provozu. Kapacita je dána počtem místností, které jsou pro klienty k dispozici, a jejich velikostí. V jedné místnosti (dle velikosti) může být nanejvýš 5 osob (3 klienti, 2 pracovníci). 

Po dobu trvání nouzového stavu jsou omezeny akce mimo stacionář, individuální plánování a jeho vyhodnocování je prováděno dle aktuálního stavu a přítomnosti klientů - může dojít z důvodu delší nepřítomnosti klientů k časovému posunu v prováděném hodnocení. 

Pravidla fungování denního stacionáře za zhoršených epidemiologických podmínek

s aktualizací ke dni 1.3.2021

 1. Po delší časové nepřítomnosti (týden a více) předkládá klient před vstupem do stacionáře aktuální čestné prohlášení ohledně nepřítomnosti příznaků COVID-19.

 2. Klienta přebírá službu konající pracovník stacionáře přímo u vstupu, vstup doprovázejícím osobám prozatím není povolen.

 3. Klientovi je při vstupu do DS změřena teplota bezkontaktním teploměrem a v případě, že bude opakovaně (2 měření) naměřena teplota vyšší než 37°C, nemůže být do denního stacionáře v daný den přijat.

 4. Pracovník provádí měření v roušce a v rukavicích.

 5. Klienti se mohou v denním stacionáři pohybovat bez roušky

 6. Klient s sebou musí mít v nadepsaném sáčku čistou roušku pro případ zhoršení epidemiologické situace – 1ks.

 7. Obědy jsou zajištěny dovozem jídla ze školní jídelny.

 8. Pracovníci v DS při práci s klienty používají respirátor, případně ochranný štít (při dopomoci s jídlem).

 9. V případě, že by se ve stacionáři vyskytl klient či pracovník s podezřením na Covid-19, bude kontaktována hygienická stanice a postupováno podle jejího nařízení.

 10. V případě, že by se u někoho prokázala nákaza Covid-19, stále je třeba počítat s možností nařízení povinné karantény v délce až 10 dní pro všechny, kdo s danou osobou přišli do styku.

Návštěvníci denního stacionáře jsou povinni respektovat úpravu návštěvního režimu - viz aktuální Rozhodnutí vedoucí střediska č. 1/2020.

 

 

Kapacita služby

  Od 1.9. 2020 je okamžitá denní kapacita 20 klientů, z toho maximálně 8 klientů imobilních.

Kontakt 

tel.: 733 142 416 – vedoucí střediska, sociální pracovnice
e-mail: eden.nj@slezskadiakonie.cz 

Kalendář akcí

 Kalendář akcí na ČERVEN 2020 zde (vzhledem k omezení akcí střediska, nebude kalendář akcí do odvolání na webu aktualizován)


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

POSLÁNÍ

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat a pečovat o lidi s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby prožili svůj den aktivně. S přihlédnutím k jejich potřebám rozvíjet, udržovat a naplňovat jejich dovednosti a schopnosti tak, aby je uměli využívat co nejvíce samostatně.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese: https://www.youtube.com/watch?v=ZBAmZ38GnPA

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé s lehkým, středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují dopomoc při běžných činnostech jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita, komunikace. Věková hranice pro přijetí do služby je 15 - 60 let.

Služby nemůžeme poskytnout:

1) zájemcům, kteří vyžadují odbornou celodenní zdravotní péči,

2) kteří potřebují celodenní odbornou asistenci (jeden na jednoho),

3) s problémovými projevy chování, které znemožňují soužití v kolektivu – např. projevy agrese,

4) zájemcům s lehkým mentálním postižením, kteří nepotřebují péčové úkony.

 

CÍLE SLUŽEB

1. Klient, který tráví svůj den aktivně a srovnatelně jako jeho vrstevníci.

2. Klient, který dokáže vyjádřit své potřeby a přání (samostatně, případně pomocí alternativní komunikace).

3. Klient, který zachovává nebo rozvíjí své schopnosti a dovednosti a ty pak dokáže uplatnit v běžném životě.

4. Klient, který je součástí komunity a využívá běžně dostupné služby v okolí.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zásada individuálního přístupu
S klienty pracujeme individuálně, známe potřeby a přání.

Zásada partnerství
Máme svobodné a bezpečné prostředí pro komunikaci. Dbáme na srozumitelnost sdílených a předávaných informací. Zpětně ověřujeme, že nám klienti rozumí.

Zásada přiměřené podpory
Klientům poskytujeme tolik podpory, kolik potřebují, společně respektujeme přirozené riziko.

Zásada týmové spolupráce
Jako tým si uvědomujeme důležitost jednotného přístupu ke klientům. V rámci týmu spolupracujeme na řešení pracovních otázek, sdílíme zkušenosti a dodržujeme týmová rozhodnutí.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 108/2008 SB. O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH (§ 46 DENNÍ STACIONÁŘ)

 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
  hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních
  záležitostí

 

KONKRÉTNÍ ČINNOSTI A AKTIVITY, KTERÉ V DENNÍM STACIONÁŘI PROBÍHAJÍ:

 • Vzdělávací aktivity –činnosti s cílenou výukou zaměřené na upevňování a rozšiřování dosažených schopností a dovedností klientů s cílem tyto dovednosti a znalosti uplatnit v běžném životě. Jedná se o nácvik péče o svou osobu a své okolí, procvičování trivia, prohlubování znalosti práv a povinností, vaření, nakupování, využívání běžně dostupných služeb (obchody, restaurace, kulturní a sportovní akce), práce na PC, práce s iPadem.
 • Pracovní a tvořivé aktivity – práce s různým materiálem (hlínou, výtvarným a textilním materiálem), práce na zahradě. Tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, koordinace a fantazie klientů a jejich prožitků z vlastní aktivity.
 • Volnočasové a zájmové aktivity – činnosti probíhající především v odpoledních hodinách (hry, poslech hudby, veškeré činnosti dle zájmu klientů).
 • Relaxační aktivity – činnosti příznivě působící na uvolnění svalového napětí, celkovou relaxaci a smyslové prožitky (polohování, používání prvků bazální stimulace, hmatová stimulace, aromaterapie). Tyto aktivity probíhají v upravené a pro tyto účely vybavené relaxační místnosti.
 • Individuální aktivity – zjišťování potřeb klienta a tvorba, naplňování a vyhodnocování individuálních plánů, rozvíjení komunikace (tvoření a využívání pomůcek nahrazujících nebo podporujících běžnou komunikaci), individuální nácvik činností.

 

CENA

Cena za službu se odvíjí od individuální míry podpory, která je klientovi poskytována a je stanovena aktuálním Úhradovníkem.

 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Středisko Slezské diakonie EDEN Nový Jičín, denní stacionář vzniklo v roce 2007. Je umístěno v patrové budově s výtahem, která je situována  Novém Jičíně, městská část Žilina, ul. Beskydská 274. Vlastníkem budovy je město Nový Jičín. Budova je bezbariérová, až na prostory kanceláří a zázemí pracovníků v přímé péči. V přízemí budovy se nachází kancelář a zázemí pracovníků, jídelna, výdejna stravy, šatny klientů a bezbarierové WC se sprchou. V prvním patře jsou umístěny 3 pracovny pro denní činnosti klientů, 2 relaxační místnosti, sklad a 2 toalety. V suterénu budovy je kotelna, dílna a skladové prostory. Půdní prostory nejsou přizpůsobeny dennímu užívání. K budově náleží oplocená zahrada.V blízkosti stacionáře je zastávka linky MHD, možnost parkování je přímo v areálu objektu.

 

V ROCE 2020 NÁS FINANČNĚ PODPORUJÍ:

MPSV
Krajský úřad MSK

Město Nový Jičín
Město Kopřivnice
Město Příbor
Město Štramberk

Obec Mořkov
Obecní úřad Špičky
Obecní úřad Choryně
Obecní úřad Starý Jičín
Město Studénka
Město Fulnek

Mendelova lékárna
SRPŠ Mořkov

RNDr. Martin Radina
Manželé Randusovi

 

Více informací o jednotlivých projektech najdete v záložce

"Život ve středisku"

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie