DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba   poskytování služby

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,00 hod.

Kapacita

Kapacita služby je 25 uživatelů.

Cena

Služba je poskytována bezplatně.

Žádost

Žádost o poskytnutí sociální služby ke stažení ZDE.

Kontakt

Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz
 
Mgr. Adéla Oprštěná, sociální pracovnice
mobil:   739 380 121
e-mail: dilny.ddo@slezskadiakonie.cz


Vážení klienti a opatrovníci,

informujeme Vás, že na základě aktuálních personálních možností poskytovatele v důsledku pandemie COVID-19 může na základě vládního usnesení dojít v rámci služby k omezení poskytování sociální služby, příp. k zastavení individuálního plánování. Jednoduše řečeno, aktuálně můžeme přistoupit ke změnám v rozsahu poskytované sociální služby, který byl sjednán smlouvou.

Přesto i v tomto omezení budeme i nadále udržovat individuální přístup a plánování, byť přizpůsobené aktuálním podmínkám náročné situace nouzového stavu, s cílem, aby bylo možné pro klienty a následně i zaměstnance služeb situaci lépe zvládnout.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci a věříme, že společně se nám situaci podaří zvládnout!

Mgr. Nikola Šimíková

vedoucí střediska


 

Vážení klienti, opatrovníci,

v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci vás žádáme o spolupráci a důsledné dodržování níže uvedených pravidel týkajících se vstupu a pohybu v rámci Duhového domu. Pomůžete nám tím předejít případným zdravotním a provozním komplikacím spojeným s nákazou našich klientů či zaměstnanců.

 • Do Duhového domu vstupujte jen, pokud se cítíte zdrávi a nejevíte příznaky virového respiračního onemocnění.
 • Do Duhového domu vždy vstupujte s pokrývkou nosu a úst (rouška, respirátor, šátek).
 • Po vstupu do Duhového domu proveďte desinfekci rukou.
 • Návštěvy na pobytovou část (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) při vstupu do prostor Duhového domu použijte jednorázové návleky (k dispozici u každého vchodu).
 • V rámci návštěv na pobytové části (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) se nezdržujte ve společných prostorách - návštěva probíhá na apartmánu klienta či na terase náležící k apartmánu.
 • Návštěvy jsou povoleny v max. počtu 2 osob u 1 klienta. V případě odlehčovací služby platí max. 2 osoby/1 apartmán.
 • V případě vašeho prokázaného kontaktu s covid-pozitivní osobou, nebo pokud jevíte příznaky nákazy COVID-19, prosíme, zdržte se docházky či návštěvy v Duhovém domě a neprodleně o situaci informujte vedoucí střediska.
 • Zákaz vstupu doprovodů klientů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen do prostor Duhového domu. Klient bude převzat odpovědným zaměstnancem sociální služby. Klientovi po příchodu bude změřena tělesná teplota - při teplotě 37,5°C a vyšší nebude umožněn klientovi vstup.

Děkujeme za spolupráci!


V Duhovém domě je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem

 

Poslání sociální služby 

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny je podporovat osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením zejména v získání a upevnění pracovních a sociálních návyků a dovedností na základě jejich individuálních potřeb a tak i přispívat k jejich začlenění do společnosti a k smysluplnému a aktivnímu trávení času.

Krátký spot představující činnost střediska ZDE

 

Cíle sociální služby

Cíl služby:
Získání, upevnění a rozvoj pracovních a sociálních návyků, schopností a dovedností, které uživateli dají možnost se uplatnit na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

Cílem služby je tedy:

 • Uživatel, který získává pracovní návyky a dovednosti a dále je rozvíjí.
 • Uživatel, který již získané pracovní návyky a dovednosti upevňuje a snaží si je tak udržet.
 • Uživatel, který získává sociální návyky a dovednosti a dále je rozvíjí.
 • Uživatel, který již získané sociální návyky a dovednosti upevňuje a snaží si je tak udržet.
 • Uživatel, který tráví čas smysluplně a aktivně.
 • Uživatel, který rozvíjí své schopnosti a učí se dovednostem, které jsou pro běžného člověka rutinní.
 • Uživatel, který je co nejvíce samostatný ve svém rozhodování, je nezávislý a soběstačný, zná svá práva a navazuje kontakty s lidmi (přirozené sociální vazby).

 

Okruh osob, pro které je sociální služba určena

Lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 18 – 65 let, kteří ukončili povinnou školní docházku a neovládají takové dovednosti, které by jim umožnily uplatnit se v jejich samostatném životě a kteří nejsou v současné době vzhledem ke svému postižení umístitelní na otevřený ani chráněný trh práce, chtějí však trávit svůj čas smysluplně a aktivně, upevňovat a rozvíjet své schopnosti a zvyšovat svou soběstačnost.

Negativní vymezení cílové skupiny – komu nemůžeme služby sociálně terapeutických dílen poskytnout:

 • lidem vyžadujících neustálý individuální dohled ze strany pracovníka sociálně terapeutických dílen (potřeba osobní asistence, lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby) a to z důvodu personálního zajištění služby, bezpečnosti a rovného přístupu ke všem uživatelům:

při úkonech osobní hygieny (př. užití toalety, výměna či užití inkontinenčních a hygienických pomůcek),

při úkonech poskytování stravy,

v běžných činnostech a aktivitách (př. oblast soběstačnosti – sebeobsluhy),

v pracovních činnostech a aktivitách,

v oblasti pracovních schopností a návyků, sociálních schopností, návyků a dovedností, motorických a psychických schopností a dovedností,

 • lidem, kteří jsou aktuálně umístěni na chráněném nebo otevřeném trhu práce s ohledem na jejich aktuální potřeby a současnou nepříznivou situaci,
 • v daný okamžik nemůžeme službu poskytnout více než jedné osobě na vozíku v každé dílně (5 dílen = max. 5 osob na vozíku v daný den, v každé dílně může být pouze jeden vozíčkář),
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči,
 • lidem s akutním infekčním onemocněním,
 • lidem závislým na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • lidem s prokazatelným agresivním chováním,
 • lidem, jejichž chování narušuje kolektivní soužití,
 • a ze zákonných důvodů:

poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,

poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu,

osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Realizace služby

Služba je poskytována ambulantně, v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 15:00 hodin. 

Rozsah docházky je domluven v rámci sociálního šetření a dán jasně smlouvou (sjednaný časový rozsah poskytované sociální služby).

Služba sociálně terapeutické dílny je uživatelům poskytována bezplatně, vyjma úkonu poskytnutí stravy a fakultativní činnosti (doprava uživatele).

Rozsah jednotlivých úkonů, které služba poskytuje, jsou dány zákonem a pak konkrétně písemně (smlouvou) na základě předchozí domluvy žadatele (opatrovníka) a sociální pracovnice STD v rámci sociálního šetření na základě individuálních potřeb a přání uživatele a možností poskytovatele.

Poslání a cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím nácvikové dílny, arte dílny, košíkářské dílny, keramické dílny a dřevařsko-textilní dílny.

V rámci všech dílen se kromě pracovních návyků a dovedností podporuje i udržení, upevnění a získání návyků a dovedností sociálních (komunikace, řešení každodenních problémů, rozvoj dovednosti mezilidských vztahů aj.), které jsou potřeba ve snaze uživatele se osamostatnit, začlenit do běžného života a k uplatnění na trhu práce.

 

Zásady poskytované sociální služby

Zásady poskytované sociální služby jsou uplatňovány v průběhu celého procesu poskytování sociální služby.

 

 1. lidskost
 2. bezpečí
 3. partnerství
 4. odbornost
 5. křesťanské hodnoty

 

 

Lidskost, jakožto láska k člověku se ve službě promítá hlavně v projevech empatie, ať už se jedná o empatii zaměstnanců vůči uživatelům, jejich opatrovníkům nebo zákonným zástupcům, či k vlastním kolegům.

Bezpečí, a pocit bezpečí je zásadní pro pozitivní vývoj uživatelů, jejich svobodné projevy a eliminaci možných negativních hodnocení a předsudků okolí.

Partnerství je rovnocenný vztah mezi pracovníkem a uživatelem (případně jeho rodinou), kdy dochází ke spolupráci na základě vzájemné komunikace a projevech svobodné vůle.  Takovéhoto stavu lze dosáhnout jen díky individuálnímu přístupu.

Odbornost pracovníků se promítá v jejich vzdělávání, které povinně dle zákona absolvují, ale také výměnou zkušeností a vzájemnými diskuzemi řešení problémů.

Křesťanské hodnoty, resp. jejich výklad deklarovaný Slezskou diakonií.

 

Děkujeme

Děkujeme společnosti SUPER NÁŘADÍ (www.supernaradi.cz) za podporu služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny. 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030


 

Kdo nás podporuje

Sponzor
 

Fotogalerie