BENJAMÍN Krnov, denní stacionář

 

Místo poskytování služby

SPC 54, 794 01  Krnov

Doba poskytování služby

v pracovních dnech od 7.00 do 16.00

Kapacita

18 klientů denně

Cena

Platby uživatelů jsou stanoveny smluvně dle dokumentu Rozhodnutí vedoucí střediska: 1-2007 Platby za služby a stravování. Platby jsou stanoveny dle skutečně stráveného času uživatele ve službě a dle jejich individuálně určených potřeb. Uživatelé využívají služeb denního stacionáře průměrně 6 hodin denně, proto příjmy za služby zohledňují potřeby uživatelů po zbytek dne a o víkendu (jiné zpoplatněné soc. služby nebo péče rodinného příslušníka).

Kontakt

benjamin@slezskadiakonie.cz 
733 142 402 - Veronika Židková, vedoucí střediska, e-mail: v.zidkova@slezskadiakonie.cz
733 142 447 - střediskový telefon

www.benjaminkrnov.webnode.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Denní stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne za pomocí vzdělávacích, pracovně terapeutických, rehabilitačních a volnočasových činností.

V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby a přání klienta.

Denní stacionář BENJAMÍN Krnov poskytuje své služby v pracovní dny od 7.00 do 16.00hod. Denně službu využívá 18 klientů s vysokou mírou závislosti na pomoci a péči druhých osob. Počet uzavřených smluv bývá vyšší, jelikož někteří klienti nejsou schopni využívat službu denního stacionáře Benjamín denně, a to ze zdravotních nebo jiných důvodů.

V průběhu poskytování služby je kladen důraz na individuální potřeby, zájmy a možnosti klientů denního stacionáře. Pracovníci mapují míru závislosti klienta na druhých osobách a hledají oblasti, ve kterých je možné podpořit klientův rozvoj. Program v zařízení vychází ze zjištěných potřeb klientů a jejich zájmů.

Aktivity pro klienty jsou rozděleny na činnosti vzdělávací, pracovní, individuální a prožitkové:

Vzdělávací aktivity jsou veškeré činnosti potřebné do života – základy trivia, samostatnosti, motorické činnosti, trénování paměti, péče o své tělo a svůj zevnějšek, samostatnost v oblékání, hygieně, znalost práv a povinností. Jedná se o aktivity s cílenou výukou (udržování získaných vědomostí a dovedností, cílené užívání v praktických záležitostech běžného života), kdy využíváme běžně dostupných služeb (obchody, sportovní akce, restaurace, výstavy, atd.).

Pracovní a aktivity – práce v keramické a textilní dílně, práce na zahradě, s výtvarným materiálem. Zaměřujeme se na rozvoj motoriky, uvolňování zvýšeného napětí svalů, na koordinaci klienta, jeho rozvoj estetického vnímání a prožívání.

Prožitkové terapie jsou vnímány jako odpočinkové a relaxační, jedná se o použití technik u klienta pomocí bazální stimulace, pobytu na vodním lůžku, míčkování, polohování, canisterapie, apod.
 

Individuální činnosti zahrnují všechny aktivity, které vykonává pracovník s klientem jednotlivě. Patří sem individuální komunikace, která je určena klientům s narušenou komunikační schopností, výuka nových dovedností, motorická aktivizace, posilování a protahování, seznamování klientů s pomůckami (využíváme podpůrných technologií - dotykové monitory na PC, IPAD, interaktivní tabule), individuální schůzky realizované v souvislosti s plánováním služby klienta, zjišťováním spokojenosti, apod.

 

Cílová skupina uživatelů

Lidé od 15 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc v oblastech hygieny, stravy, mobility, sebeobslužnosti, dorozumívání.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (osobní cíl zájemce neodpovídá cílům – poslání služby denního stacionáře), a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu (naplněna kapacita v denním stacionáři, poté je zájemce zařazen do pořadníku čekatelů)
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy

Lidé vyžadující trvalý zdravotnický dohled

Lidé vyžadující podávání / aplikaci zdravotnických úkonů v zařízení

Lidé, kteří svými projevy intenzivně narušují pocit bezpečí klientů

 

Cíle denního stacionáře

  • klient, který dokáže sdělit své potřeby a to i alternativními způsoby komunikace
  • klient, který tráví čas podobně jako jeho vrstevníci – netráví čas v jednom prostředí (domov, pobytové zařízení) a to v rozsahu, který odpovídá jeho potřebám
  • klient, který se cítí v lepší psychické a fyzické pohodě a má zachované své dovednosti a schopnosti
  • zapojit veřejnost do dění v denním stacionáři, aby poznali, případně porozuměli životu lidí s těžkým postižením

 

Poskytované činnosti

Poskytujeme všechny základní činnosti dle nabídky denních stacionářů § 46 zákona 108/2006 o sociálních službách: pomoc při zvládání běžných úkonů, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování osobních práv, základní sociální poradenství

 

Zásady poskytování služby

Individuální přístup – vycházíme z individuálních přání, potřeb a cílů klientů, plánujeme je a naplňujeme. Umíme spolupracovat s dobrovolníky.

Přístup podpory (jsme podporující) – podporujeme klienty ve všech potřebných oblastech a také mapujeme oblasti možného rozvoje, ale tak, aby se klienti cítili jistě a bezpečně.

Rovnocenný přístup – přistupujeme ke klientům dle jejich fyzického věku. Při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu, názory a pocity klientů.

Odborný přístup

- poskytujeme službu tak, aby se klienti mohli sami rozhodovat

- sdělované informace podáváme klientům tak, aby jim porozuměli

- v nepohodě klienta umíme službu zajistit tak, aby se ostatní cítili dobře a bezpečně

- umíme vnímat potřeby a projevy klientů, i když nám to nedokážou sdělit


Benjamín, nejmladší syn Jákobův, se narodil v Palestině, na cestě mezi Bethelem a Betlémem, když Jákob putoval se svou ženou Ráchel do Hebronu. Benjaminova matka Ráchel, která zemřela při porodu, nazvala svého syna Ben-oni = syn mé strasti, ale Jákob změnil jeho jméno na Ben-jamin = syn štěstí.

 

Další poskytované činnosti

PROJEKT ELIZE

Jedná se o činnosti masérské, rekondiční a regenerační služby, které jsou poskytované na základě živnostenského oprávnění. Pracovníci projektu ELIZE se specializují na práci s lidmi s tělesným v kombinaci s mentálním postižením.

Nabízené služby v projektu ELIZE jsou: cvičení na velkých a malých míčích; balanční cvičení, protahovací cvičení, cvičení na udržení svalové rovnováhy; prvky tělesné výchovy; relaxačních a dechových cvičení; aktivizace na stroji rotoped a MOTOmed;bazální stimulace, míčkování; masáže (sportovní, rekondiční); relaxační pobyt ve vodě (perličková koupel)

Služby v projektu ELIZE jsou poskytovány především ambulantně žákům Mateřské a základní školy Slezské diakonie, ale také ambulantně veřejnosti. Klienti na tuto službu finančně přispívají.

Za Eliášova života měli pramen se závadnou vodou obyvatelé Jericha: Mužové města řekli Elizeovi: „Hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností.“ I řekl: „Podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl.“ Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl: „Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost.“ A voda je zdravá až podnes podle Elizeova slova, které promluvil (2 Král 2,19-22).

Informační memorandum projektu ELIZE

Kdo nás podporuje

Sponzor