JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby

 
obrazek

AKTUALITY ZDE  nebo  na FACEBOOKU 

 

Místo poskytování služby

Hraniční 280, 739 61  Třinec-Kanada

Doba poskytování služby

Provozní doba pro uživatele střediska je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Provozní doba kanceláře vedoucího a sociálního pracovníka služby je v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Okamžitá kapacita

20 uživatelů

Cena

bez úhrady

Kontakt 

Telefon: 558 990 411

Vedoucí střediska
mobil: 734 363 348
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník
mobil: 605 292 998
e-mail: sp.jordan@slezskadiakonie.cz

Z důvodu vedení aktivit a pořádání akcí mimo prostory střediska apod. doporučujeme před návštěvou střediska dopředu zavolat a domluvit si termín setkání tak, abychom Vám mohli věnovat dostatečný prostor a čas.

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

Toto středisko každoročně hostuje v období září až srpen dobrovolníka ze zahraničí. 

Sociálně aktivizační služba JORDÁN Třinec je zapojena do aktivit projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ (reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.  Náplní aktivit je pořádání osvětových aktivit pro veřejnost formou besed.

Více o projektu zde: https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/evropske-projekty/spolecne-v-jedinecnosti-a-socialnimu-zacleneni

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.

Cílem sociální služby střediska JORDÁN Třinec je:

1. Přispět k tomu, aby uživatelé služby byli schopni naučit se žít s duševním onemocněním v podmínkách běžného života

Dílčí cíl:

  • uživatel, který umí samostatně řešit situace, které souvisí s udržením či zlepšením vztahů s rodinou a s blízkými
  • uživatel, který umí hledat a navazovat kontakty s jinými lidmi a vytvářet mezilidské vztahy
  • uživatel, který má takové pracovní dovednosti, které mu pomohou k co největší samostatnosti a soběstačnosti, a také mu mohou pomoci při případném zapojení do pracovního procesu
  • uživatel, který umí vyhledat a zajistit takové činnosti a koníčky, které přispěji k aktivnímu trávení jeho volného času
  • uživatel je samostatný v udržení a rozvoji svých sociálních dovedností
  • uživatel má zodpovědný přístup ke své nemoci

2. Pozitivně ovlivňovat pohled společnosti na osoby s duševním onemocněním

Dílčí cíl:

  • informovaná veřejnost o problematice duševního onemocnění

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme:

Lidem starším 18 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří v důsledku duševního onemocnění ztratili sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Sociální služba může být poskytnuta i lidem s jiným druhem duševního onemocnění, pokud to jejich psychiatr doporučí.

Sociální službu neumíme poskytnout lidem:

 • v akutní fázi závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách potvrzenou psychiatrem.
 • s nařízenou sexuologickou ochrannou léčbou potvrzenou psychiatrem.
 • s agresivním chováním a chováním narušujícím kolektivní soužití potvrzeným psychiatrem.
 • s vícenásobným postižením (tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým), kteří potřebují specializovanou péči, případně asistenci při komunikaci.

V době uzavření smlouvy by měl být zájemce ve stabilizovaném psychickém stavu.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup
 • Svobodné rozhodování
 • Zachování důvěrnosti sdělených informací

Zásady střediska JORDÁN Třinec vycházejí z hodnot Slezské diakonie.

Sociální služba nabízí tyto základní činnosti:

Základní sociální poradenství

Další čínnosti:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové vzdělávací a volnočasové aktivity:

 • duchovní péče
 • literární a zeměpisný klub
 • sportovní aktivity
 • stolní společenské hry
 • společné akce střediska
 • nácvik práce s počítačem

Sociálně terapeutické činnosti: činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování:

 • ranní setkávání
 • práce v dílně (práce s keramickou hlínou, dřevem, papírem…)
 • cvičení paměti
 • povídání u kávy - tematicky zaměřené setkávání
 • zdravý životní styl – aktivity zaměřené na péči o zdraví
 • hudebně – dramatický klub  
 • arteterapie - skupinová aktivita vedená psychologem
 • skupina - skupinová aktivita vedená psychologem
 • individuální konzultace s  psychologem
 • podpůrné rozhovory s pracovníkem

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • návštěvy uživatelů (s jejich souhlasem, v domácím prostředí, při hospitalizaci)
 • tematicky zaměřené přednášky k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při orientaci v úředních záležitostech

 

Ke stažení:

Zpracování osobních údajů

Formuláře a informační materiály pro zájemce o službuSD se stala členy AKS
www.askos.cz

 

 

Mapa