JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby

 
obrazek

AKTUALITY ZDE  nebo  na FACEBOOKU 

 

Místo poskytování služby

Hraniční 280, 739 61  Třinec-Kanada

Doba poskytování služby

Provozní doba pro uživatele střediska je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Provozní doba kanceláře vedoucího a sociálního pracovníka služby je v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Okamžitá kapacita

20 uživatelů

Cena

bez úhrady

Kontakt 

Telefon: 558 990 411

Vedoucí střediska
mobil: 734 363 348
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník
mobil: 605 292 998
e-mail: sp.jordan@slezskadiakonie.cz

Z důvodu vedení aktivit a pořádání akcí mimo prostory střediska apod. doporučujeme před návštěvou střediska dopředu zavolat a domluvit si termín setkání tak, abychom Vám mohli věnovat dostatečný prostor a čas.

Zapojení do mezinárodního dobrovolnictví

Toto středisko každoročně hostuje v období září až srpen dobrovolníka ze zahraničí. 

V aktuálním období 2020/2021 máme v JORDÁNU dobrovolníka Williama z Německa.

Sociálně aktivizační služba JORDÁN Třinec je zapojena do aktivit projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ (reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.  Náplní aktivit je pořádání osvětových aktivit pro veřejnost formou besed.

Více o projektu zde: https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/evropske-projekty/spolecne-v-jedinecnosti-a-socialnimu-zacleneni

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.

Cílem sociální služby střediska JORDÁN Třinec je:

1. Přispět k tomu, aby uživatelé služby byli schopni naučit se žít s duševním onemocněním v podmínkách běžného života

Dílčí cíl:

  • uživatel, který umí samostatně řešit situace, které souvisí s udržením či zlepšením vztahů s rodinou a s blízkými
  • uživatel, který umí hledat a navazovat kontakty s jinými lidmi a vytvářet mezilidské vztahy
  • uživatel, který má takové pracovní dovednosti, které mu pomohou k co největší samostatnosti a soběstačnosti, a také mu mohou pomoci při případném zapojení do pracovního procesu
  • uživatel, který umí vyhledat a zajistit takové činnosti a koníčky, které přispěji k aktivnímu trávení jeho volného času
  • uživatel je samostatný v udržení a rozvoji svých sociálních dovedností
  • uživatel má zodpovědný přístup ke své nemoci

2. Pozitivně ovlivňovat pohled společnosti na osoby s duševním onemocněním

Dílčí cíl:

  • informovaná veřejnost o problematice duševního onemocnění

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme:

Lidem starším 18 let s chronickým duševním onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří v důsledku duševního onemocnění ztratili sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Sociální služba může být poskytnuta i lidem s jiným druhem duševního onemocnění, pokud to jejich psychiatr doporučí.

Sociální službu neumíme poskytnout lidem:

 • v akutní fázi závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách potvrzenou psychiatrem.
 • s nařízenou sexuologickou ochrannou léčbou potvrzenou psychiatrem.
 • s agresivním chováním a chováním narušujícím kolektivní soužití potvrzeným psychiatrem.
 • s vícenásobným postižením (tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým), kteří potřebují specializovanou péči, případně asistenci při komunikaci.

V době uzavření smlouvy by měl být zájemce ve stabilizovaném psychickém stavu.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup
 • Svobodné rozhodování
 • Zachování důvěrnosti sdělených informací

Zásady střediska JORDÁN Třinec vycházejí z hodnot Slezské diakonie.

Sociální služba nabízí tyto základní činnosti:

Základní sociální poradenství

Další čínnosti:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové vzdělávací a volnočasové aktivity:

 • duchovní péče
 • literární a zeměpisný klub
 • sportovní aktivity
 • stolní společenské hry
 • společné akce střediska
 • nácvik práce s počítačem

Sociálně terapeutické činnosti: činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování:

 • ranní setkávání
 • práce v dílně (práce s keramickou hlínou, dřevem, papírem…)
 • cvičení paměti
 • povídání u kávy - tematicky zaměřené setkávání
 • zdravý životní styl – aktivity zaměřené na péči o zdraví
 • hudebně – dramatický klub  
 • arteterapie - skupinová aktivita vedená psychologem
 • skupina - skupinová aktivita vedená psychologem
 • individuální konzultace s  psychologem
 • podpůrné rozhovory s pracovníkem

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • návštěvy uživatelů (s jejich souhlasem, v domácím prostředí, při hospitalizaci)
 • tematicky zaměřené přednášky k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při orientaci v úředních záležitostech

 

Ke stažení:

Zpracování osobních údajů

Formuláře a informační materiály pro zájemce o službu

Občasník střediska Vlnky - aktuální číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vlnky jsou tu i letos proto, abychom si mohli připomenout, jak se nám v Jordánu dařilo a že i přes všechny nedostatky máme být za co vděční. Čeká nás ohlédnutí za zajímavými aktivitami, trochu jinak stráveným předvánočním časem. Nebude chybět ani krátký medailonek zahraničního dobrovolníka nebo příspěvky našich milých uživatelů.“

Vlnky najdete na našem facebooku

SD se stala členy AKS
www.askos.cz