SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Ambulantní forma služby na  středisku Sára Frýdek-Místek, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 73801.

Terénní forma služby dle dohody v místě bydliště klienta.

Provozní doba

Provozní doba ambulantní:

Úterý 7:30 – 12:00

Provozní doba terénní:

Dle dohody

Kapacita služby

8 klientů

Kontakt 

Mgr. Michaela Lišková, DiS.

Sociální pracovník SÁRA Frýdek-Místek

Mob: 731 199 065, sara.fm.sp2@slezskadiakonie.cz

Mgr. Jana Doricová

Vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek

Mob: 731 149 539, sara.fm@slezskadiakonie.cz

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Poslání služby

Sociální služba SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace Slezské diakonie je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení. Sociální rehabilitace rozvíjí schopnosti a dovednosti klientů, posiluje návyky a umožňuje nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je klient, který získá dovednosti a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností běžný samostatný život.

Dílčí cíle:

 • klient, který dle svých možností zvládá péči o vlastní osobu
 • klient, který získal a rozvíjí dovednosti a schopnosti vedoucí k sociálnímu začlenění (vyřizuje samostatně záležitosti na úřadě, orientuje se v různých společenských situacích, umí pracovat s počítačem, internetem, využívá návazné služby)
 • klient, který uplatnil získané poznatky a dovednosti a řeší svou nepříznivou sociální situaci (např. v oblasti bydlení, zaměstnání, financí)

 

Co poskytujeme

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • Nácvik péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, péče o vlasy, nehty).
 • Nácvik péče o domácnost (vaření, úklid, nakupování, obsluha spotřebičů, drobné opravy oděvů, žehlení, nácvik vedení domácího rozpočtu).
 • Nácvik dovedností potřebných k úředním výkonům - nácvik podpisu, nácvik dovedností pro vyplňování dokumentů, nácvik jednání na úřadech, nácvik vyřizování korespondence včetně elektronické)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení klienta do veřejných institucí a dopomoc při jednání (úřad, lékař, zaměstnání, zájmové aktivity, škola).
 • Nácvik chování v různých společenských situací (příprava na pracovní pohovor, nácvik telefonního hovoru, nácvik řešení konfliktů, nácvik řešení běžných situací - reklamace, žádost o pomoc).
 • Nácvik verbální a písemné komunikace (komunikace telefonická, elektronická).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Základy práce s počítačem (založení emailu, sestavení životopisu, vyhledávání bydlení a práce přes počítač).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Informační servis (vyřizování osobních dokladů, informace o sociálních dávkách a pomoc s jejích vyřízením, žádosti o podporu z nadací)
 • Zprostředkování služeb (informace o vhodných pracovních místech, rekvalifikacích, podpora při jednání se zaměstnavatelem, informace o návazných službách)

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Dospělé osoby (muži, ženy), které se z důvodu své nepříznivé sociální situace ocitly bez přístřeší, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení a pro nedostatek informací nebo osobních schopností nedokáží nebo nemohou tuto situaci sami řešit a začlenit se do společnosti.
Služba není určena pro:

 • osoby se závažným duševním onemocněním nebo se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.
 • osoby, které z důvodu zdravotního omezení potřebují pomoc druhé osoby při zvládání úkonů spojených s péčí o vlastní osobu např. pomoc při hygieně, stravování.

 

Zásady služby

Individuální přístup - služba vychází z individuálně určených potřeb klienta a vytváří takové podmínky, aby mohl uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.
Podpora samostatnosti – klient je podporován v dosažení větší míry soběstačnosti v běžném životě.

Zachování rovného přístupu – každý klient je brán jako jedinečná bytost, má stejná práva a povinnosti.

Zachování respektu – pracovník respektuje názor klienta, ale upozorní klienta na možné důsledky jeho rozhodnutí.

 

Sponzoři

Tato sociální služba je financována: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Frýdek-Místek.

Tato služba je zapojena do: Podpora služeb sociální prevence 3

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor